Esimiesten psykologisen asiantuntemuksen kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
210370

Hakija
Osuuskauppa Arina

Toteuttaja
Oulun Yliopisto

Lisätietoja
Jari Karjalainen
jari.s.karjalainen@sok.fi

Toteutusaika
14.1.2022 - 14.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2021
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
8.9.2022

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä Arinan päällikkö- ja esihenkilötason työntekijöiden psykologista asiantuntemusta. Hankkeen viidestä eri kehittämisvaiheesta rakentuvan kokonaisuuden tavoitteena on psykologisen asiantuntemuksen, työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen edistäminen. Kehittämiskokonaisuudessa edistetään osallistujien ihmis- ja itsetuntemusta psyykkisen hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen näkökulmista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Karjalainen

Tiedote

Esihenkilöiden psykologisen asiantuntemuksen kehittäminen

8.9.2022

Tiivistelmä

Kehittämishanke toteutettiin Osuuskauppa Arinan ABC liikennemyymälöiden esihenkilöille. Tavoitteena oli edistää esihenkilöiden psykologista asiantuntemusta ihmis- ja itsetuntemuksen vahvistamiseksi esihenkilötyön tueksi. Kehittämishanke toteutettiin vuorovaikutteisten kehittämistyöpajojen kautta, jotka vahvistivat esihenkilöiden ymmärrystä psykologisista tekijöistä. Psykologisen asiantuntemuksen lisääntymisen kautta esihenkilöt saavat tukea arjen tilanteissa toimimiseen.

Lähtökohdat

Arina halusi vahvistaa esihenkilöinä toimivien työntekijöidensä psykologista ymmärrystä ja antaa heille tukea esihenkilötyöhön. Tarve psykologisen asiantuntemuksen kehittämiselle oli noussut esihenkilöiltä itseltään. Tavoitteena oli lisätä esihenkilöiden psykologista asiantuntemusta ja kehittää siten ihmis- ja itsetuntemusta esihenkilötyön tueksi. Kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostivat Arinan ABC liikennemyymäläpäälliköt, jotka toimivat kukin omassa toimipisteessään esihenkilön roolissa.

Menetelmät

Hanke toteutettiin viiden kehittämisvaiheen ja – teeman ympärille, joita olivat 1) psyykkinen toiminta ja persoonallisuus, 2) oppiminen ja motivaatio, 3) stressin säätely ja työstä palautuminen, 4) vuorovaikutus ja psykologinen turvallisuus sekä 5) työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Kehittämihanke sisälsi aloitus- ja lopetustapaamisen lisäksi viisi vuorovaikutteista kehittämispäivää, joissa hyödynnettiin erilaisia harjoituksia ja keskustelutehtäviä.

Vaikuttavuus

Esihenkilöiden psykologinen asiantuntemus kehittyi hankkeen aikana ja esihenkilöinä toimivat kokivat voineensa jo hankkeen aikana viedä oppimaansa käytäntöön arjen tilanteisiin. Esihenkilöt kokivat ihmistuntemuksen kehittymisen ohella, että saivat työkaluja myös oman jaksamisen ja hyvinvoinnin arvioimiseen sekä voimavaratekjiöiden karoittamiseen ja vahvistamiseen. Yhteisöllisyys ja työkaverit nousivat esiin yhtenä keskeisenä voimavaratekijänä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Psykologisen asiantuntemuksen vahvistaminen lisää ihmis- ja itsetuntemuksen kehittymistä, joka taas edistää esihenkilötyössä onnistumista toimialasta ja työpaikasta riippumatta. Ihmis- ja itsetuntemuksen kehittäminen edistää myönteisen ja vuorovaikutteisen johtamistyylin jalkauttamista työpaikoille, joka taas lisää työntekijöiden hyvinvointia ja työssä suoriutumista. Hankkeessa hyödynnettyä pilottia voidaan toteuttaa muissakin organisaatioissa.

Aineisto

Esihenkilöiden psykologisen asiantuntemuksen kehittäminen – loppuraportti. 2022. Avaa