Esimiesten työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen osaamisen arviointi ja kehittäminen -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114270

Hakija
Sari Tappura

Toteuttaja
Sari Tappura

Lisätietoja
Sari Tappura
sari.tappura@tuni.fi

Toteutusaika
1.2.2015 - 30.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2014
7 700 euroa

Kokonaiskustannukset
7 700 euroa

Tulokset valmistuneet
30.10.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen osaamisen arviointi- ja kehittämismalli osaksi esimiesten osaamisen kehittämisprosessia. Lisäksi tutkimuksessa määritellään esimiestyöhön liittyviä työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen osaamistarpeita sekä tuotetaan niihin liittyviä koulutussisältöjä.

Tutkimusaineistona käytetään vuosina 2010 – 2011 toteutettujen esimiesten turvallisuusjohtamisen koulutusten aineistoja sekä vuosina 2012 – 2014 kolmessa tutkimushankkeessa kerättyjä aineistoja. Tutkimusote on laadullinen, sillä tutkimuksessa pyritään tuomaan esille esimiesten omia käsityksiä ja kokemuksia. Aineisto on kerätty pääosin teemahaastatteluin ja laadullisin kyselyin esimiehiltä sekä työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijoilta.

Pääosa artikkeliväitöskirjaan tarkoitetuista artikkeleista on jo julkaistu. Väitöskirjan arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2015 loppupuolella.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Tappura

Tiedote

Esimies tarvitsee tukea työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen

30.10.2015

Esimiehet onnistuvat työterveys- ja työturvallisuusjohtamisessa sitä paremmin, mitä enemmän he saavat tukea ylimmältä johdolta. Myös riittävät resurssit ja johtamisosaaminen edesauttavat asiassa.

Tutkija Sari Tappuran tekeillä olevan Tampereen teknillisen yliopiston väitöstutkimuksen mukaan esimiesten yhtenäisten TTT-asenteiden ja sitoutumisen kehittämisessä tarvitaan ylimmän johdon tukea.  

Johtajuuden korostaminen on tärkeää, jotta esimiehet osaavat motivoida työntekijöitä noudattamaan turvallisuusohjeita ja osallistumaan turvallisuuden kehittämiseen ja siten parantamaan TTT-tasoa.  

Johtamiskoulutus voi tarjota luontevan keinon sisällyttää TTT-johtamisen ja -johtajuuden näkökulmat yleiseen johtamisen kehittämiseen. Parantamalla esimiesten tukea, resursseja ja TTT-johtamisen ymmärrystä voidaan organisaatioissa parantaa merkittävästi työntekijöiden hyvinvointia ja suorituskykyä.  

Työterveyden ja työturvallisuuden (TTT) johtamiselle on organisaatioissa lainsäädännön asettamia, moraalisia ja taloudellisia velvoitteita. Onnistunut TTT-johtaminen tukee työntekijöiden hyvinvointia ja organisaation suorituskykyä.  

Kireä taloustilanne haittaa TTT-johtamista

Esimiesten kokemat vaikeat tilanteet TTT-johtamisessa liittyivät julkisella sektorilla työympäristön psykososiaalisiin riskeihin.  

Esimiehet pitivät vaikeina johtamistilanteina erityisesti työntekijöiden henkistä ylikuormittumista, laiminlyöntejä ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Nykyisestä taloustilanteesta ja resurssien vajauksesta johtuen esimiehet kokivat painetta ja kantoivat huolta työntekijöiden hyvinvoinnista.  

Teollisissa organisaatioissa esimiesten oma ylikuormittuminen, tuotannolliset paineet sekä rooliristiriidat olivat tekijöitä, jotka vaikeuttivat esimiesten sitoutumista TTT-johtamiseen.  

Esimiehet eivät kuitenkaan vaatineet lisää resursseja ylemmiltä esimiehiltä oletettavasti kireän taloustilanteen takia. Selviytyäkseen vaikeissa tilanteissa he keskittyivät henkilösuhteisiin ja hakivat emotionaalista tukea omalta esimieheltään, työtovereiltaan sekä TTT- ja henkilöstöasiantuntijoilta. 

Työsuojelurahasto on tukenut työtä loppuunsaattamisstipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Sari Tappura. The Management of Occupational Health and Safety Managers’ Perceptions of the Challenges, Necessary Support and Organisational Measures to support Managers. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1518

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4056-1

ISBN 978-952-15-4055-4 (printed) ISBN 978-952-15-4056-1 (PDF) ISSN 1459-2045