Esitutkimus: Henkilöstöjohtamisen strategiset asiakkuudet kunnassa (H2O-ohjelma)

Hanketiedot

Hankenumero
110143

Hakija
Pro Human Resources Oy

Toteuttaja
Pro Human Resources Oy

Lisätietoja
Jari Salomaa
jari.salomaa@audiator.fi

Toteutusaika
1.4.2010 - 1.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
24.3.2010
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
15 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2010

Tiivistelmä

Esitutkimushankkeen tarkoituksena on Henkilöstöjohtamisen strategiset asiakkuudet kunnassa (H2O) -tutkimus- ja kehitysohjelman suunnitelman laatiminen. Esitutkimushanke toteutetaan H2O-ohjelmaan osallistuvien kuntien kanssa.

H2O-ohjelman tehtävänä on selvittää, miten kuntayhteisöjen henkilöstövoimavarojen suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa strategisten asiakkuuksien tunnistamisen, arvioinnin ja kehittämisen menetelmin. Lähtöoletuksena on, että henkilöstöjohtamisessa tunnistettavat ulkoiset ja sisäiset asiakkuudet eivät ole luonteeltaan stabiileja, vaan niissä tapahtuu jatkuvasti muutoksia kuntien kehittyessä kohti konserniohjattuja, monituottaja -palvelumalleja soveltavia organisaatioita. H2O-ohjelmassa tutkitaan, miten kuntien edellytykset toteuttaa vastuullista ja pitkäjänteistä henkilöstöjohtamista ovat muuttumassa ja millaista lisäarvoa henkilöstöjohtamiselle on saatavissa asiakkuuksien strategisen johtamisen teorioilla ja malleilla.

Esitutkimuksen menetelminä ovat henkilöhaastattelut ja aineistoanalyysit sekä virtuaalinen Learning Cafe. Esitutkimuksen aikana luodaan H2O-ohjelman toteutusta tukeva asiantuntija- ja yhteistyöverkosto muihin vireillä oleviin tutkimus- ja kehitysohjelmiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Salomaa

Tiedote

Esitutkimus muuttuvien kuntien henkilöstön muutospaineista

1.9.2010

Pro Human Resources Oy laati H2-tutkimus- ja kehitysohjelmalle
tutkimussuunnitelman sekä hankki rahoittajia ja loi muut yhteydet
sidosryhmiin. Tässä esitutkimuksessa yhtiö hyödynsi hankekuntien
päättäjien kanssa käytyjä keskusteluja. Yhtiön vastuuhenkilö
perehtyi kuntien asiakirjoihin, kuten kuntasuunnitelmiin,
talousarvioihin ja vuosikertomuksiin sekä aiheen
tutkimuskirjallisuuteen. Työsuojelurahasto rahoitti esitutkimusta.

 

Yhtiön edustajat tapasivat hankekuntien (Forssa, Hamina, Kerava,
Mäntsälä, Porvoo ja Virrat) avainhenkilöt sekä Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen ja Kuntien eläkevakuutuksen edustajat.

Tapaamisissa arvioitiin kunkin osallistujakunnan toimintaa ja
taloutta sekä ajankohtaisia henkilöstövoimavaroja. Myös
henkilöstöhallinnon tehtävien organisoinnin muutostarpeet nousivat
esille.

 

H2-ohjelma pyrkii selvittämään, miten kuntien henkilöstövoimavaroja
voi parantaa asiakaslähtöisesti. Ohjelmassa oletetaan, että
henkilöstöjohtamisessa tunnistettavat asiakkuudet muuttuvat
jatkuvasti, kun kunnat muuttuvat konsernimaisiksi organisaatioiksi.

 

Ohjelmassa tutkitaan, miten kunnat selviävät, kun niiden pitäisi
johtaa henkilöstöään vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Ohjelmassa
selvitetään lisäksi, millaista lisäarvoa henkilöstöjohtamiselle on
saatavissa asiakkuuksien strategisen johtamisen malleista.

 

Esitutkimusrahoituksella kohti ohjelman
suunnittelua


 

Pro Human Resources Oy:n toimitusjohtaja
Jari
Salomaa kertoo, että esitutkimukselle myönnetty
hankemääräraha osoittautui toimivaksi, kun päämääränä oli
suunnitella laaja tutkimus- ja kehitysohjelma. Esitutkimus kesti
huhtikuusta elokuun puoliväliin 2010.

 

Salomaan mukaan suunnitteilla oleva ohjelma on saanut myönteisen
vastaanoton, ja kaikki osallistujakunnat ovat varmistaneet
osallistumisensa, jos rahoitus toteutuu suunnitellusti. Kuntien
lisäksi hanketta ovat rahoittamassa Kunnallinen työmarkkinalaitos
ja Suomen Kuntaliitto.

 

Esitutkimuksesta ja suunnitellusta ohjelmasta on tiedotettu
hankekuntien ylimmälle johdolle, johtoryhmälle ja
yhteistoimintaelinten henkilöstöjen edustajille. H2-ohjelma
sisältää oman viestintäsuunnitelmansa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen