Espoon ja Pohjois-Suomen Turvapuistot – Realistinen arviointi vaikuttavuudesta

Hanketiedot

Hankenumero
114368

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tuula Räsänen
tuula.rasanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.12.2014 - 28.2.2017

Työsuojelurahaston päätös
10.12.2014
94 000 euroa

Kokonaiskustannukset
169 816 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2017

Tiivistelmä

Rakennusala on kansallisten ja kansainvälisten tilastojen sekä tutkimusten mukaan yksi tapaturmaherkimmistä toimialoista. Turvapuisto -konsepti on uudenlainen työturvallisuusinnovaatio, joka mahdollistaa eri toimijoiden aktiivisen osallistumisen työturvallisuuskoulutuksiin. Turvapuisto tarjoaa käytännön läheisen tavan kouluttaa osallistujia rakennusalan eri työvaiheisiin sekä niiden turvalliseen suorittamiseen sekä havainnollistamaan niitä työmaan eri osapuolia, joiden panosta vaaditaan työvaiheen suorittamiseen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kahden suomalaisen työturvallisuusalan uudenlaisen innovaation, eli turvapuiston (Espoo, perustettu 2009 ja Oulu, perustettu 2014) toiminnan ja koulutusten vaikuttavuutta työturvallisuuden tasoon.

Hanke on monimenetelmällinen tutkimus, jossa kerätään sekä kvalitatiivista haastattelu- ja kyselytietoa että kvantitatiivista yrityskohtaista työtapaturmatietoa. Tutkimus on suunnittelutieteellistä, konstruktiivista tutkimusta. Aineiston keruun ja analysoinnin metodologisena viitekehyksenä käytetään realistista arviointia (”realistic evaluation”), joka auttaa ymmärtämään miksi erilaiset interventiot toimivat eri tavoin eri konteksteissa. Realistisella arvioinnilla selvitetään millaisia tuloksia turvapuistojen koulutuksilla on saatu, miten tulokset on saavutettu ja mitkä ovat olleet tuloksiin vaikuttavat tekijät. Tutkimus toteutetaan vuosina 2014-2016. Tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana sekä päätyttyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Räsänen

Tiedote

Turvapuisto-opit turvaavat rakentajien työtä

28.2.2017

Turvapuisto on hyödylliseksi osoittautunut työturvallisuuskoulutuksen innovaatio rakennusalalla, joka on tilastojen ja tutkimusten mukaan yksi tapaturmaherkimmistä toimialoista. Työterveyslaitoksella on tutkittu kahden turvapuiston vaikuttavuutta: Espoon turvapuisto perustettiin 2009 ja Pohjois-Suomen turvapuisto Ouluun 2014. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Monimenetelmäisessä tutkimuksessa seurattiin kuutta yritystä, jotka edustavat talonrakennusta ja korjausrakentamista. Kohdeyrityksestä haastateltiin 34 ja vertailuyksiköstä 16 henkilöä.

Aineiston keräys paljasti, että monet yritykset keräävät heikosti numerotietoa työturvallisuudesta ja työterveydestä. Parhaimmin lukuja saatiin tapaturmataajuudesta – se on selvästi laskenut kaikilla kohdeyrityksillä.

Havainnollisuus valttina

Sekä Espoon että Pohjois-Suomen turvapuistojen vastaajat sanovat, että yritykset ovat pienehköillä satsauksilla päässeet osaksi laajaa kokonaisuutta.

Turvapuistokoulutuksessa parhaimmin oppimista tukivat havainnolliset työnkuvaukset, onnettomuuksien ja ongelmien selkeä esittäminen sekä suojautuminen. Lähes kaikki haastatellut painottivat puiston hyödyllisyyttä etenkin opiskelijoille.

Erityisesti kehuttiin suojainten käytön esittelyä, nosturityövideota sekä kaivantojen sortumisriskin ja tuentojen esittämistä.

Joidenkin yritysten turvallisuushavaintojen määrä on noussut vahvasti kolmena viime vuotena – jolloin Pohjois-Suomen turvapuisto on toiminut. Ehkä henkilöstön havahtuminen työturvallisuuteen ja turvapuistovierailut kytkeytyvät toisiinsa.

Opin pitäisi näkyä työssä

Koulutuksessa koettujen asioiden toivotaan vaikuttavan työssä käyttäytymiseen. Turvapuistoa voi hyödyntää myös rakennusten ja tuotannon suunnittelussa.

Työturvallisuustilanteen paraneminen vähentää työtapaturmia ja sairauspoissaoloja. Täten inhimilliset kärsimykset vähenevät, sekä yritykset ja koko yhteiskunta säästävät. Niinpä turvapuistoilla voi olla yritys- ja kansantaloudellista merkitystä, jos puistot saadaan laajasti työpaikkojen käyttöön.

Työterveyslaitoksen tutkimusta voi hyödyntää turvapuistoaineiston suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Digitaalisella opiskelualustalla ja peleillä turvapuistokoulutukseen osallistujat saavat tavallista tarkempaa tietoa rastien merkityksestä työturvallisuudelle ja -terveydelle.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Räsänen Tuula, Reiman Arto, Sormunen Erja, Airaksinen Olli, Väyrynen Seppo, Anttonen Kalle, Kekkonen Päivi. Turvapuistot työturvallisuuskoulutuksen oppimisympäristöinä. Työterveyslaitos. Helsinki 2017 ISBN 978-952-261-724-8 (nid.) ISBN 978-952-261-723-1 (pdf) http://www.julkari.fi/handle/10024/134583