Espoon kaupungin vanhusten kotihoidon esimiesten muutostuki

Hanketiedot

Hankenumero
112226

Hakija
Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelut Kotihoito

Toteuttaja
Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelut Kotihoito

Lisätietoja
Raija Kasanen
raija.kasanen@espoo.fi

Toteutusaika
1.10.2012 - 31.10.2013

Työsuojelurahaston päätös
29.8.2012
28 600 euroa

Kokonaiskustannukset
57 232 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2013

Tiivistelmä

Vuoden 2012 alusta kotihoidon organisaatio ja esimiesten työtehtävät muuttuivat, alueilla työskentelevän henkilöstön työprosessit uudistuivat ja työntekoalue laajeni. Johtamisen apuvälineenä käytetään yhä enemmän tietotekniikkaa. Espoon kaupungin kotihoidossa työskentelee 400 henkilöä, heistä 320 alueellisessa kotihoidossa.

Hankkeen tavoitteena on esimiestyön tukeminen muutoksessa niin, että esimiehet saavat keinoja oman toimintatapansa kehittämiseen sekä keinoja tukea henkilöstöä muutoksessa siten, että työn sujuminen ja mielekkyys parantuvat. Hanke tukee esimiesten ja henkilöstön osaamisen kehittymistä, yhteistyötä ja työhyvinvointia.

Kuntamuutoksen tekijät -hankkeessa on kolme kehittämisen muotoa, jotka vuorottelevat:
1. Esimiehet tutkivat omaa muuttuvaa työtään ja sen kehittämishaasteita mm. yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi.
2. Esimiehet tutkivat yhdessä työntekijöiden kanssa asiakkaan luona tehtävää muuttuvaa kotihoidon työtä ja sen kehittämishaasteita. Muuttuvaa työtä tutkitaan kolmesta näkökulmasta: arkityön sujuminen, palveluverkoston yhteistyö ja tietotekniikan hyödyntäminen.
3. Muutosta jäsentävissä ryhmissä käsitellään esimiesten omia kokemuksia.

Hankkeen tuloksena syntyy muutosta tukevia uusia toimintatapoja sekä uudenlainen kehittämisen tapa, jota voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen Espoon kaupungin palveluiden muutoksissa sekä laajemmin kuntakentällä.

Toteutusaika 1.10.2012-31.10.2013

Tulokset valmistuvat 31.10.2013

Hankkeen vastuuhenkilö

Raija Kasanen

Tiedote

Vanhustyöhön ideoita omaa työtä tutkimalla

31.10.2013

Espoon kaupungin vanhuspalvelujen kehittämiseen on löydetty
hyviä esimiestyötä tutkivia työtapoja. Uudessa työtavassa esimiehet
ja osa henkilöstöstä tutkivat omaa työtään ja antavat
työntekijöille paljon palautetta. Työsuojelurahasto rahoitti
kehityshanketta.

Espoossa toteutetussa Kuntamuutoksen tekijät -hankkeessa
vanhustyön esimiehet tutkivat omaa muuttuvaa työtään ja sen
kehittämishaasteita hyvin tuloksin. Saatujen ideoiden pohjalta
halutaan kehittää yhteisiä toimintatapoja ja kannustaa esimiehiä
tutkimaan omaa arkista työtään.

Hankkeeseen osallistuneet esimiehet tutkivat yhdessä
työntekijöiden kanssa asiakkaan luona tehtävää kotihoidon työtä ja
sen kehittämisen haasteita. Työtä tutkittiin arkityön sujumisen,
palveluverkoston yhteistyön ja tietotekniikan hyödyntämisen
näkökulmasta. Lisäksi hankkeen työryhmissä käsiteltiin esimiesten
kokemuksia muutoksesta sekä asiakkaiden että heidän omaistensa
toiveita.

Hankkeen tuloksena syntyi muutosta tukevia uusia toimintatapoja
sekä uudenlainen kehittämisen tapa, jota voidaan hyödyntää hankkeen
jälkeen Espoon kaupungin palveluiden muutoksissa sekä laajemmin
kuntakentällä. Vanhusten palvelujen kotihoidon esimiehet ja osa
henkilöstöä valmennettiin oman muutoksensa aktiivisiksi tekijöiksi.
Esimiehet ovat avainasemassa, kun näitä rakenteellisia ja
teknologisia muutoksia jalkautetaan työntekijätasolle. Esimiehet
myös edistävät innovatiivisia arjen ratkaisuja, tasaavat
työkuormitusta sekä edistävät työntekijöiden hyvinvointia.

Hankkeeseen osallistuneet työntekijät arvioivat tutkivan
työtavan innostavaksi ja voimaannuttavaksi. Työpajat antoivat
heille tuntumaa siitä, mitä oman työn innovatiivinen kehittäminen
voisi olla. Hankkeeseen osallistuneet esimiehet antoivat sekä
myönteistä että kielteistä palautetta, mikä koettiin hyväksi.
Esimiehet kokivat muutosta jäsentävän, työnohjauksellinen otteen
hyväksi muutosähkyn purkuareenaksi ja keinoksi saada
vertaistukea.

Palveluverkostoja pohtiva työskentely paneutui omaisten ja
asiakkaiden kanssa paremman kumppanuuden aikaansaamiseen.
Tietotekniikan käyttämistä pohdittiin ja päätettiin luoda arkeen
yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä. Tutkiva työtapa pureutui myös
siihen, miten voitaisiin kääntää hoitajien arjen kokemus asiakkaan
toimintakyvystä raporttien vaatimaan muotoon.

Hanke pyrki tukemaan monitahoista muutosta, jota Espoon
kaupungin vanhusten palveluiden kotihoidon esimiehet parhaillaan
kävivät läpi. Espoossa vuoden 2012 alusta kotihoidon organisaatio
ja esimiesten työtehtävät muuttuivat. Samalla alueilla
työskentelevän henkilöstön työprosessit uudistuivat ja työntekoalue
laajeni. Johtamisen apuvälineenä aiotaan käyttää yhä enemmän
tietotekniikkaa.

Espoon kaupungin vanhusten kotihoidossa työskentelee 400
henkilöä, heistä 320 alueellisessa kotihoidossa. Vanhusten
palveluihin kohdistuu 2010-luvun Suomessa isoja muutospaineita.
Julkisen sektorin resurssit niukkenevat ja vanhusväestön määrä
kasvaa.

Kunnat etsivät keinoja hoitaa vanhuksia uudella, entistä
tehokkaammalla ja laadukkaalla tavalla. Kunnissa on siirrytty
laitoksiin painottuvasta hoidosta kotihoitoon. Palveluiden laatua
ja kokonaisvaltaisuutta on haettu esimerkiksi kotipalvelun ja
kotisairaanhoidon yhdistämisellä. Hoitotyöhön kuuluvaa raportointia
on kehitetty uusin ICT-järjestelmin varsinkin isoissa kaupungeissa.
Hankkeessa oli mukana ulkopuolisina asiantuntijoina
Työterveyslaitoksen tutkijoita ja psykologeja.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Saari Eveliina, Kalliomäki-Levanto Tiina, Kurki Anna-Leena, Tuomivaara Seppo, Kalavainen Susanna, Valtanen Elisa, Kasanen Raija, Nuorivaara Sarri. 2013. Kuntamuutoksen tekijät. Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon esimiesten muutostuki -kehittämishankkeen loppuraportti. Työterveyslaitos; Helsinki. ISBN 978-952-261-366-0 (nid.) ISBN 978-952-261-367-7 (PDF) Avaa