Etätyön johtaminen; visuaalisen esittämisen ja esiintymisen keinot – Visual management and leadership in the age of telecommuting

Hanketiedot

Hankenumero
220203

Hakija
Altti Näsi

Toteuttaja
Altti Näsi

Lisätietoja
Altti Näsi
altti.nasi@gmail.com

Toteutusaika
1.12.2022 - 30.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
4.1.2024

Tiivistelmä

Laadullinen tutkimus syventyy etä- ja hybridityön johtamiseen COVID-19 epidemian jälkeisenä aikana. Haastattelut avaavat etätyöskentelyn tehokkuutta ja työn sujuvuutta visuaalisen esittämisen ja esiintymisen näkökulmista (mm. työasioiden kuvaaminen, toimiva ja tehokas vastavuoroinen kommunikointi, ymmärretyksi tuleminen ja tekniset haasteet), kun kommunikointi tapahtuu tietokoneen, kameran ja mikrofonin välityksellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Altti Näsi

Tiedote

Visuaalinen etäjohtaminen – visuaalisen ajattelun soveltaminen johtajana organisaatiokontekstissa

4.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimus on osa hanketta, joka sisältää kaksi tieteellistä artikkelia. Hankkeen tavoite on lisätä ymmärrystä johtajien visuaalisen ajattelun merkityksestä organisaatiokontekstissa etätyöaikaudella. Ensimmäinen artikkeli lähestyy tutkimusongelmaa teknisestä näkökulmasta ja toinen paneutuu visuaalisen ajattelun merkitykseen toimintakulttuurien ja -tapojen näkökulmista. Molemmat artikkelit ovat laadullisia tutkimuksia, joiden aineistolähtöiset tulokset pohjautuvat 15:n suomalaisen johtajan puolistrukturoituihin haastatteluihin. Tutkimus lisää ymmärrystä hyvin erilaisten johtajien näkemyksistä ja kokemuksista liittyen visuaalisuuden merkitykseen etäjohtamisessa.

Lähtökohdat

Tutkimus asettuu poikkitieteelliseen ympäristöön, sillä siinä on keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä professori Janne Seppäsen visuaalisen ajattelun käsite sekä sen soveltaminen organisaatiojohtamiseen kokemusnäkökulmasta. Tavoitteena on käsitellä visuaalisuutta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kattaen näkyvän todellisuuden ja visuaalisen kokemuksen ymmärtämisen, sekä sen analysoinnin osana johtajan toimintaa ja organisaatiota.

Aineisto

Molemmat artikkelit ovat laadullisia tutkimuksia, joiden aineistolähtöiset tulokset pohjautuvat 15:n suomalaisen johtajan puolistrukturoituihin haastatteluihin, jotka koostuivat 22 kysymyksestä, joista ensimmäiset yhdeksän kysymystä liittyi ensimmäiseen tekniikkapainotteiseen artikkeliin ja seuraavat 13 kysymystä toiseen artikkeliin, joka käsittelee työn sujuvuutta ja toimintakulttuuria.

Menetelmät

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen niitä tulkittiin teemoitteluanalyysia soveltaen, eli samankaltaiset ja erilaiset vastaukset eroteltiin vastauksista. Tulosten kokonaisuuden ymmärtämistä helpotti myös niiden kirjaaminen taulukkolaskentaohjelmaan sekä tätä kautta vastausten esittäminen visuaalisessa muodossa.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen suurin kontribuutio oli rakentaa visuaalisen etäjohtamisen käsite. Siinä sovelletaan visuaalisen ajattelun viitekehystä etätyökontekstissa johtajanäkökulmasta. Hanke myös lisää ymmärrystä sekä johtajien että organisaatioiden merkittävistä eroista ja miten eri tavoin visuaaliseen etäjohtamiseen voidaan suhtautua ja millaisia vaikutuksia visuaalisuuteen liittyvillä strategisilla päätöksillä on sekä organisaatioiden toimintaan että organisaatiota koskeviin mielikuviin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke avaa laajasti visuaalisuuden merkitystä arjessa. Tutkimukseen osallistuneiden johtajien hyvin erilaisista kokemuksista ja näkemyksistä tulee lukijoille sekä inspiroiva että toiveikas olo, sillä se esittää erityyppisiä ratkaisuja moniin haasteisiin ja samalla se esittelee, kuinka erilaisilla lähtökohdilla on mahdollista organisoida visuaalista etäjohtamista.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa