Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä

Hanketiedot

Hankenumero
210341

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Tomi Voutilainen
tomi.voutilainen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
89 660 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2023

Tiivistelmä

Tutkimushankkeessa arvioidaan julkisessa hallinnossa käytössä olevia etätyömalleja, miten niissä on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. Kerättävän aineiston, siihen liittyvän teknologiakartoituksen ja oikeudellisen analyysin pohjalta hankkeessa luodaan etätyön malli, jolla työnantaja voi toteuttaa tehokkaasti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa sekä parantaa työhyvinvointia etätyössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Voutilainen

Tiedote

Työnantajan on varmistettava etätyöpaikan vaatimukset työntekijän yksityiselämän suoja huomioiden

31.8.2023

Tiivistelmä

Hanke toteutettiin vuosien 2022-2023 aikana. Hankkeessa tuotettiin tietoa siitä, mitä vaatimuksia työnantajan on otettava huomioon etätyötä järjestettäessä ja miten vaatimusten toteuttaminen voidaan varmistaa työntekijän yksityiselämän suojaa kunnioittavalla tavalla. Tutkimuksen tulokset perustuivat lainsäädännön analysointiin, kyselytutkimukseen sekä etätyövälineiden testaamiseen. Tutkimustulosten perusteella hankkeessa laadittiin opas, jonka avulla työnantajat voivat suunnitella etätyömenettelyt työpaikalla siten, että työnantaja voi varmistaa samalla noudattavansa lainsäädännöstä johtuvia vaatimuksia. Työntekijälle oppaassa kerrotaan etätyön tekemisessä huomioitavia asioita.

Lähtökohdat

Koronaviruspandemia on johtanut merkittävään muutokseen työskentelytavoissa, kun monilla työpaikoilla siirryttiin laajasti etätyöskentelyyn. Etätyöhön liittyy kuitenkin myös oikeudellisia ongelmia, joita työnantajan tulee tunnistaa ja ratkaista erityisesti työturvallisuusvelvoitteiden ja valvontavastuun toteuttamiseksi. Aiemmassa tutkimuksessa ei ollut luotu mallia, jossa työnantajan vaatimukset olisi systematisoitu ja kuvattu, miten etätyöhön voidaan siirtyä työpaikoilla.

Aineisto

Hankkeessa hyödynnettiin oikeuslähteitä, tehdyn kyselytutkimuksen vastauksia sekä analysointiin etätyöhön tarkoitettuja ohjelmistoja. Kyselytutkimuksessa saatiin vastauksia julkisen hallinnon organisaatioilta. KKysely lähetettiin yhteensä 175 valtion virastoon tai laitokseen, 293 kuntaan ja 89 kuntayhtymään. Yhteensä kysely lähetettiin siis 557 organisaatiolle. Vastauksia saatiin yhteensä 255 kappaletta. Vastausprosentti oli 23.

Menetelmät

Lainopillisessa tutkimuksessa selvitettiin, mikä on voimassa olevan oikeuden sisältö etätyötä järjestettäessä ja toteutettaessa ja miten tulisi toimia voimassa olevan lainsäädännön puitteissa etätyöhön liittyviä asioita järjesteltäessä. Empiirisen oikeustutkimuksen selvitettiin, miten oikeudellisena ilmiönä etätyö esiintyy reaalimaailmassa. Etätyösovelluksia tutkittiin empiirisesti havainnoimalla valikoitujen sovellusten ominaisuuksia sekä testaamalla niitä.

Tulokset ja johtopäätökset

Etätyöhön siirtyminen monilla työpaikoilla on tapahtunut ilman erityistä arviointia etätyön vaikutuksista laajassa merkityksessä turvallisuuteen . Lainsäädäntö muodostaa laajan kokonaisuuden erilaisia velvollisuuksia sekä työnantajalle että työntekijälle etätyössä. Etätyöpaikan vaatimukset ja olosuhteet on vastattava samoja vaatimuksia kuin lähityössäkin. Työnantajan on varmistettava etätyöpaikan kelvollisuus ennakkoon ottamalla kuitenkin huomioon yksityiselämän suojan asettamat rajoitteet.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksen lopputuloksena laadittiin opas etätyön järjestämisestä työpaikalla. Opas perustuu tutkimushankkeen tutkimustuloksiin siitä, millaisia vaatimuksia työnantajille on säädetty etätyöhön liittyen ja miten nämä vaatimukset voidaan täyttää. Oppaassa on myös kerrottu työntekijän näkökulmasta, miksi etätyöhön kohdistuvat vaatimukset tulisi ottaa huomioon etätyöskentelyssä. Opas on tarkoitettu yksityisille ja julkisille työnantajaorganisaatioille etätyön systemaattisen järjestämisen tueksi.

Aineisto

Tomi Voutilainen (toim.) – Evgeniya Kurvinen – Sari Korhonen – Matti Muukkonen – Niko Vartiainen – Juuso Heljaste . Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä. Loppuraportti. 2023.
ISBN: 978-952-61-4909-7 (PDF) Avaa

Etätyön järjestäminen ja välineet Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä. Loppuwebinaarin esitys Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Evgeniya Kurvinen (toim.) Sari Korhonen, Matti Muukkonen, Tomi Voutilainen, Juuso Heljaste. Opas etätyön järjestämiseen.
Haaga-Helia julkaisut 15/2023
ISBN 978-952-7474-43-3
ISSN 2342-2939 Avaa