Etätyöterveysneuvottelu -uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi (yhteishanke 210158)

Hanketiedot

Hankenumero
210048

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sanna Pesonen
Sanna.Pesonen@ttl.fi

Toteutusaika
2.8.2021 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
233 887 euroa

Tulokset valmistuneet
9.1.2024

Tiivistelmä

Työelämän muutokset haastavat työterveyshuoltoja ja työpaikkoja uusien teknologiavälitteisten palveluiden käyttöönottoon. Tutkimuksessa analysoidaan teknologiavälitteisten etätyöterveysneuvottelujen toteutumista osana työterveyshuollon ja työpaikan työkyvyn tuen prosesseja. Laadullinen tapaustutkimus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa. Tutkimus tuottaa sovellettavaa tietoa etätyöterveysneuvotteluiden toimivista käytännöistä työterveyshuolloille ja työpaikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Pesonen

Tiedote

Etätyöterveysneuvotteluihin uusia toimintamalleja ja toimivia vuorovaikutuskäytänteitä

9.1.2024

Tiivistelmä

Työterveyshuollon palveluja tuotetaan yhä enemmän etänä. Tässä hankkeessa tutkittiin etätyöterveysneuvottelujen toteutumista ja vuorovaikutusta osana työkyvyn tuen prosessia. Tutkimus oli laadullinen ja moninäkökulmainen tapaustutkimus. Tutkimusaineistona oli kymmenen etänä toteutettua työterveysneuvottelua. Tutkimus tuotti uutta tietoa etätyöterveysneuvottelujen toteutumisesta sekä yhteisestä päätöksenteosta ja osallistumisen mahdollisuuksista. Tutkimuksen tulosten pohjalta koottiin etätyöterveysneuvottelujen toimivat käytännöt ja toimintatavat Etätyöterveysneuvottelun toimivat käytännöt -oppimateriaaliin kaikkien työterveyshuoltojen ja työpaikkojen hyödynnettäväksi.

Lähtökohdat

Digimurroksessa yleistynyt teknologiavälitteisyys asettaa haasteita yhteisen päätöksenteon toteuttamiselle työelämässä. Etätyöterveysneuvottelujen onnistumiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja, joita tässä tutkimuksessa etsittiin monianeistoisen lähestymistavan avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten etätyöterveysneuvottelut toteutuvat osana työkyvyn prosesseja ja miten neuvottelun osapuolia voidaan osallistaa yhteiseen päätöksentekoon teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa.

Aineisto

Aineisto koostui kymmenen etätyöterveysneuvottelun videotallenteista sekä ennen neuvottelua kerätystä kyselyaineistosta ja neuvottelun jälkeen kerätystä teemahaastattelusta. Videotallenteilta analysoitiin vuorovaikutukseen osallistumista, kyselyin selvitettiin osallistujien odotuksia ja teemahaastattelussa heidän arvioitaan neuvottelun onnistumisesta.

Menetelmät

Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä ja keskusteluanalyysillä. Etätyöterveysneuvottelun prosessin kulkua analysoitiin sisällönanalyysillä neuvottelutapauksittain ja vertailemalla neuvottelutapauksia. Keskustelunanalyysin avulla tarkasteltiin erityisesti keskustelun rakenteeseen, osallistumisen mahdollisuuksiin ja päätöksentekoon liittyviä etävuorovaikutuksen erityispiirteitä.

Tulokset ja johtopäätökset

Havaittiin, että neuvotteluun valmistautumisessa ja tietosuojakäytännöissä ilmeni puutteita. Tekniset häiriöt ja tilaratkaisut häiritsivät paikoin osallistumista. Puheenjohtajan oli toimittava aktiivisesti kaikkien osallistujien näkökulmien kuulemiseksi. Toisaalta etäneuvottelu mahdollisti muistion käytön osallistumista lisäävänä tekijänä. Työterveyshuollon ammattilaiset ja työpaikan edustajat tarvitsevat digiosaamista ja ymmärrystä etäneuvottelun erityispiirteistä neuvottelujen onnistumiseksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti uutta tutkimustietoa siitä, miten etätyöterveysneuvotteluita voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti ja etävuorovaikutuksen erityispiirteet huomioiden. Tulosten käytäntöön viemiseksi julkaistiin tulosten pohjalta “Etätyöterveysneuvottelun toimivat käytännöt” -oppimateriaaliosio. Oppimateriaali on maksuton kaikkien vapaasti saatavilla ja se on tarkoitettu kaikille neuvotteluun osallistuville.

Aineisto

Sanna Pesonen,Erja Sormunen, Elina Weiste,Inka Koskela, Aku Kallio, Hanna Keränen,Soile Seppänen, Pirjo Juvonen-Posti, Johanna Ruusuvuori. Etätyöterveysneuvottelu yhteisten ratkaisujen areenana. Teknologiavälitteisyys työterveysneuvottelun vuorovaikutuksessa ja päätöksenteossa. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-130-7 (PDF) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa