European Conference on Computer-Supported Cooperative Work, ECSCW 2011, 24.-28.9.2011, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
111308

Hakija
Heljä Franssila

Toteuttaja
Heljä Franssila

Lisätietoja
Heljä Franssila
helja.franssila@senaatti.fi

Toteutusaika
22.9.2011 - 15.11.2011

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 448 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2011

Tiivistelmä

”Collaborative media choice drivers: case situation awareness maintenance in industrial work process” -paperi liittyy prosessiteollisuudessa toteutettuun hajautetun työyhteisön sähköisen viestinnän ja tilannetietoisuuden kehittämisen tutkimukseen. Tutkittavat työyhteisöt edustivat kemiantehtaan prosessinohjaus- ja käynnissäpitohenkilöstöä, joka yhteistyössä ohjaa paikallisia tuotantoprosesseja. Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin kokeilu, jonka ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia tilannetietoisuuden ylläpidon nykyisiä menettelyitä ja strategioita prosessiteollisessa työympäristössä. Toisena tavoitteena oli tutkia sosiaalisen median toiminnallisuuksien potentiaalia ja hyödynnettävyyttä tilannetietoisuuden ylläpidossa.

Kokeilun tulokset osoittivat, että tilannetietoisuuden ylläpidon käytännön keinot ja ylläpidossa hyödynnettävät viestintätyökalut vaihtelevat sen mukaan, millä tasolla työryhmän sisäinen ja yhteistyötä tekevien työryhmien välinen työn sidosteisuus ja koettu sosiaalinen pääoma ovat. Kokeilun tuloksena muodostettiin myös alustava teoreettinen malli tekijöistä, jotka vaikuttavat yhteistyössä käytettävien viestintä- ja tietämyksenjakotyökalujen ja -alustojen valintaan. Teoreettinen malli tukee työyhteisöjen arkipäiväisen yhteistyön ja siihen liittyvän viestinnän muotoutumisen ymmärtämistä ja yhteistyön tukemista asianmukaisilla viestinnällisillä työkaluilla. Paperissa esitettyjä tuloksia on tarkoitus esitellä jatkossa myös tieteellisessä journaaliartikkelissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heljä Franssila

Tiedote

Sosiaalisen median organisaatiokäytön tutkimus vielä nuorta

15.11.2011

Sosiaalisen median hyödyntämistä organisaatioissa käsittelevä tutkimus on vielä alkuvaiheessa. Tällaiseen johtopäätöksen päätyi projektipäällikkö Heljä Franssila Tampereen yliopistosta. Franssila osallistui ECSCW 2011 –konferenssin Social media at Work –työpajaan. Työsuojelurahasto osallistui konferenssimatkan rahoittamiseen.

Sosiaalista mediaa työssä käsittelevä työpaja kokosi sosiaalisen median työorganisaatiokäytön tutkijoita koko päivän työpajaan. Työpajassa kuultiin yhdeksän alustusta. Laajan yhteenvetokeskustelun tavoitteena oli tunnistaa sosiaalisen median työorganisaatiokäytön tutkimuksen tärkeimmät tutkimuskysymykset jatkossa.

Sosiaalisen median käyttöä työorganisaatioissa käsittelevä tutkimus näyttää olevan vielä lähtökuopissa. Työpajassa esitellyt tutkimukset kuvasivat sosiaalisen median työkäytön alkuvaihetta ja siihen liittyviä haasteita työpaikalla.

Suuria alakohtaisia eroja

Globaalisti toimivat tietotekniikan yritykset ovat selvästi eri vaiheessa sosiaalisen median käytössä organisaatioissa kuin muu työelämä.

Heljä Franssila piti työpajassa esityksen “Collaborative media choice drivers: case situation awareness maintenance in industrial process”. Esitys liittyi prosessiteollisuudessa toteutettuun hajautetun työyhteisön sähköisen viestinnän ja tilannetietoisuuden kehittämisen tutkimukseen.

Tutkittavat työyhteisöt edustivat kemiantehtaan prosessinohjaus- ja käynnissäpitohenkilöstöä, jotka ohjaavat yhteistyössä paikallisia tuotantoprosesseja.  Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin kokeilu, jonka tavoitteena oli tutkia tilannetietoisuuden ylläpidon nykyisiä menettelytapoja ja strategioita prosessiteollisessa työympäristössä.

Tavoitteena oli myös selvittää sosiaalisen median toiminnallisuuksien tarjoamia mahdollisuuksia ja hyödynnettävyyttä tilannetietoisuuden ylläpidossa. Tulokset osoittivat, että tilannetietoisuuden ylläpidon käytännön keinot ja ylläpidossa hyödynnettävät viestintätyökalut vaihtelevat. Sekä työryhmän sisäinen että työryhmien välinen työn sidosteisuus ja koettu sosiaalinen pääoma vaikuttavat siihen, millaisia keinoja ja työkaluja ryhmät käyttävät.

Kokeilun tuloksena muodostettiin myös alustava teoreettinen malli tekijöistä, jotka vaikuttavat yhteistyössä käytettävien viestintä- ja tietämyksenjakotyökalujen ja alustojen valintaan. Teoreettinen malli tukee työyhteisöjen arkipäivän yhteistyön ja siihen liittyvän viestinnän muotoutumisen ymmärtämistä. Näin voidaan myös tukea yhteistyötä asianmukaisilla viestinnän työkaluilla.

Kokeilussa saatuja tuloksia on tarkoitus esitellä jatkossa tieteellisessä artikkelissa. Artikkeli on samalla osa Franssilan väitöskirjaa.

Informaatiotulva lisää psyykkisiä häiriöitä

Työpaja antoi hyvän kuvan siitä, missä eurooppalaisessa sosiaalisen median työorganisaation käytön tutkimuksessa mennään tällä hetkellä. Suomi on hyvin mukana alan tutkimuksessa. Teoreettisesti jäntevä ote puuttuu vielä empiirisessä tutkimuksessa.

Tarvetta tutkimukselle on, sillä joka puolella Eurooppaa kysymys työn informaatioergonomiasta on polttava. Informaatiotulvasta johtuvat psyykkiset häiriöt ovat lisääntymässä.

Työpajaan osallistuneet jatkavat keskustelua Yammer-kollaboraatioalustalla.

European Conference on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW 2011) järjestettiin Tanskassa 24.-28.9.2011.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

http://www.ecscw2011.org