Exploring the social organisation of value -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113362

Hakija
Mikko Laamanen

Toteuttaja
Mikko Laamanen

Lisätietoja
Mikko Laamanen
mikko.laamanen@hanken.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
76 370 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Väitöskirja keskittyy järjestäytymisen ja osallistumisen käytäntöihin ammattiyhdistysliikkeessä.

Teoreettisena viitekehyksenä on yhteisöllinen arvon luominen käytäntöteoreettisesta näkökulmasta. Lähtökohtaisena oletuksena on, että ay-toiminta perustuu vuorovaikutukseen, joka luo arvoa ja merkityksiä ammattiliitoille organisaatioina sekä liittojen jäsenille yksilöinä. Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on, miten jäsenyyteen perustuvat liikkeet luovat arvoa: tarkemmin, mitä yhteisöllisesti luotu arvo on, ja miten arvo jäsentyy toiminnassa. Laajemmin väitös nivoutuu kollektiivisen toiminnan teorioihin ja ammattiyhdistysliikkeen uudistumisen problematiikkaan. Jälkimmäisessä keskeisenä kysymyksenä on, miten ay-liikkeen tulisi muuttua säilyttääkseen merkityksensä työväestölle sekä asemansa yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä pääoman vastapainona.

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu etnograafisella lähestymistavalla kerätystä haastattelu- ja havainnointimateriaalista, joka keskittyy ay-liikkeen strategiatyöhön ja paikallistoimintaan. Tutkimuksessa otetaan huomioon hallinnon, paikallistoimijoiden ja jäsenistön näkökulmat yhdessä, joista muodostuu moniulotteinen kuvaus ay-liikkeen arvoa luovista käytännöistä.

Tulokset julkaistaan tutkimusartikkeleina kansainvälisissä julkaisuissa. Väitöskirjan on tarkoitus olla esitarkistettavana stipendikauden loppuun mennessä ja tutkimustulosten käytettävissä keväällä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Laamanen

Tiedote

Ay-liikkeen palvelumalli passivoi jäseniä

31.12.2014

Ammattiliitot ovat usein rakentuneet palveluorganisaatioiksi,
ikään kuin työmarkkinoiden vakuutusyhtiöiksi, jotka tuottavat
jäsenilleen arvoa eli toimintaa ja etua. Toisaalta
ammattiyhdistystoiminta perustuu jäsenten aktiiviseen toimintaan,
joukkovoimaan, josta kärkevin esimerkki ovat lakot. Passivoivasta
palvelumallista tulee este jäsenten aktivoimiselle.

Näin kirjoittaa tutkija
Mikko Laamanen, joka tekee ruotsinkieliselle
kauppakorkeakoululle Hankenille väitöskirjaa järjestäytymisen ja
osallistumisen käytännöistä ay-liikkeessä. Laajemmin väitös
nivoutuu kollektiivisen toiminnan teorioihin ja ay-liikkeen
uudistumisen problematiikkaan.

Empiirisen aineistonsa Laamanen on kerännyt ay-liikkeen eri
tasoilta: keskusjärjestötasolta, liittotasolta ja kenttätasolta
haastattelemalla ja havainnoimalla.

Riippuvuutta ja ristiriitaa

Aineiston analyysissa hän keskittyy kuvaamaan, miten strateginen
toiminta yleisesti syntyy ay-toiminnan yhteiskunnallisista ja
työnantajasuhteiden haasteista. Näiden pohjalle rakentuvat
järjestötoiminnan ja edunvalvonnan suuret linjat, joista
muodostuvat jäsenyyden merkitykset ja käytännöt.

Toisaalta operatiivinen paikallistoiminta usein eroaa jonkin
verran edellä mainitusta, sillä paikallistoimijat toimivat suorassa
jäsenkontaktissa. Nämä jokapäiväiset käytännöt liittyvät
paikallisten ongelmien hoitoon ja jäsenten hyvinvoinnista
huolehtimiseen.

Paikalliset toimijat ovat riippuvaisia liittotason resursseista:
strategisen toiminnan linjauksilla on muun muassa estäviä
vaikutuksia paikallistoimintaan.

Myös jäsenten odotukset ovat usein osittain ristiriidassa liiton
hallinnollisen ja paikallisen toiminnan käytäntöjen kanssa.

Keskeisenä ristiriitana on palvelu- ja organisointiorientaatiot:
liitot ovat usein rakentuneet palveluorganisaatioiksi, jotka
tuottavat arvoa jäsenille. Toisaalta ay-toiminta perustuu jäsenten
aktiiviseen toimintaan, jolloin palvelumalli passivoi.

Jäsenyydestä hiljalleen asiakkuus

Analysoimalla arvon luomista yhteisössä, jossa organisaation eri
osien välillä sekä yhteiskunnallisella tasolla on ristiriitoja, on
teoriassa mahdollista osoittaa, kuinka arvon luominen on sekä
yhteisöllinen että konfliktuaalinen ilmiö, joka ei rajoitu
ainoastaan klassisiin suhteisiin omistavan ja työskentelevän luokan
välillä.

Konflikti näkyy ay-liikkeen kaltaisessa institutionaalisessa
kansalaisliikkeessä, jossa jäsenyydestä hiljalleen tulee asiakkuus
ja yhteistoiminta korvautuu yksilöidyllä palvelulla.

Tutkimustulokset eivät Laamasen mukaan rajoitu vain
ay-liikkeeseen, vaan niitä on mahdollista hyödyntää muitakin
yhteisöjä ja kansalaistoimintaa käsittelevissä tutkimuksissa

Arvon luomiseen uutta näkökulmaa

Laamasen tutkimuksesta julkaistiin loppuvuodesta 2014 artikkeli
Marketing Theory -lehdessä.

Artikkeli esittelee väitöskirjan keskeisen teoreettisen
viitekehyksen, jonka avulla on mahdollista ymmärtää
yhteiskunnallisella tasolla työmarkkinasuhteisen voimasuhteita
mutta myös liitto-organisaatioiden sisäisiä ongelmia, esimerkiksi
jäsenten odotusten ja liiton toiminnan yhteensopivuutta.

Laamanen yhdistää sosiologisen kenttäteorian markkinoinnin
arvonluonnin teorioihin. Keskeisenä argumenttina on, että
markkinoinnin arvonluontiin keskittyvät teoriat eivät ota huomioon
yhteisöllistä toimintaa eivätkä ristiriitaa eri toimijoiden
käytännöissä ja päämäärissä, joilla kuitenkin on vaikutusta
toimijoiden keskeisiin suhteisiin.

Väitöskirja on monografia, jossa Laamanen soveltaa teoreettista
viitekehystä empiirisen aineistonsa analysointiin. Väitöskirjansa
hän jättää tarkastettavaksi keväällä 2015. Työsuojelurahasto on
tukenut työskentelyä stipendillä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Laamanen, M., & Skålén, P. (2014). Collective-conflictual value co-creation: A strategic action field approach. Marketing Theory. DOI: 10.1177/1470593114564905 http://mtq.sagepub.com/content/early/2014/12/26/1470593114564905.abstract