Exposure-related human cancer. Molecular changes in sinonasal cancer and lung cancer, with emphasis on TP53 mutations -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110017

Hakija
Reetta Holmila

Toteuttaja
Reetta Holmila

Lisätietoja
Reetta Holmila
reetta.holmila@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2010 - 31.5.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2010

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjatyössä on tutkittu TP53-kasvurajoitegeenin mutaatioita nenän alueen syövässä ja keuhkosyövässä sekä tulehduksiin liittyvän entsyymin COX-2 ilmenemistä nenän alueen syövissä. Tutkittujen syöpätapausten työperäinen altistuminen selvitettiin tutkimuksessa huolellisesti.

Syöpä on yksi yleisimmistä kuolinsyistä maailmanlaajuisesti ja tapausten määrä on kasvussa. Monet näistä syövistä liittyvät erilaisiin ympäristötekijöihin kuten tupakointiin tai työperäisiin altisteisiin, mistä syystä mahdollisuus ehkäisyyn on olemassa. Tässä väitöskirjatyössä nenän alueen syöpä liittyy vahvasti työperäiseen puupölyaltistumiseen, kun taas keuhkosyövän tärkein riskitekijä on tunnetusti tupakointi .

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on ollut lisätä tietoa erityisesti nenän alueen syöpien molekyylitason mekanismeista. Tästä on ollut hyvin vähän aikaisempaa tietoa kirjallisuudessa. Tutkimuksessa haluttiin myös verrata nenäsyövissä tehtyjä löydöksiä muihin altistumiseen liittyviin syöpiin, kuten keuhkosyöpään. Tämän kaltainen tieto on tärkeää terveysriskien arvioinnissa. Mekanistinen tieto täydentää epidemiologisia havaintoja ja auttaa selventämään eri syytekijöiden tekijöiden osuutta ja niiden vaikutustapoja. Tämä taas edesauttaa riskitekijöiden torjumista sekä voi edistää myös tehokkaampien hoitokeinojen löytymistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Reetta Holmila

Tiedote

Geenimutaatiot lisäävät ympäristöhaittojen syöpäriskiä

31.5.2010

Reetta Holmila osoittaa perinnöllisyystieteen väitöskirjassaan, että TP53-kasvurajoitegeenin mutaatiot ovat yleisiä sekä nenän alueen syövässä että keuhkosyövässä. Hän todensi, että muutokset altistuttavat työympäristön riskeille molemmissa syöpätyypeissä. Työsuojelurahasto rahoitti väitöskirjan viimeistelyä.
 
Syöpä kuuluu maailman yleisimpiin kuolinsyihin, ja sairastuneiden määrä on kasvussa. Koska monilla syövillä on yhteyksiä ympäristötekijöihin, ne lienevät ehkäistävissä.
 
Nenän alueen syövän tiedetään vahvasti liittyvän työperäiseen puupölyaltistumiseen, vastaavasti keuhkosyövän tärkein riski on tupakointi. Keuhkosyövän kehittymiseen johtavia molekyylitason mekanismeja on tutkittu laajasti toisin kuin nenän alueen syövän.
 
Uutta tietoa syistä ja vaikutustavoista
 
Reetta Holmila havaitsi, että nenän alueen syövissä mutaatioita esiintyi enemmän, jos henkilöt olivat työssä altistuneet pitkään ja suhteellisen suurille puupölypitoisuuksille. Tupakointi ei suoraan selittänyt nenän alueen syövissä mutaatioiden esiintymistä, vaan tupakointi liittyi syövässä useamman kuin yhden mutaation esiintymiseen samaan aikaan.
 
Lisäksi Holmila tutki tulehduksiin liittyvän proteiinin COX-2 ilmenemistä nenän alueen syövässä. Hän arvioi, että tässä syövässä tulehdusvaikutukset kuulunevat puupölyaltistumiseen kehittymisen mekanismeihin. COX-2 proteiinia näet ilmeni erityisesti adenokarsinomasolutyypissä, puupölyaltistumisessa ja tupakoimattomuudessa.
 
Keuhkosyövässä TP53-mutaatiot kytkeytyivät pitkään tupakointiaikaan, kasvaimen solutyyppiin ja sukupuoleen.
 
Lisäksi Holmila osoitti, että tupakoijille tyypillisen mutaatiotyypin kantajilla oli normaalissa keuhkokudoksessa suuri määrä tupakointiin liittyviä DNA-vaurioita.
 
Tämänkaltainen tieto molekyylitason muutoksista ympäristöperäisissä syövissä täydentää epidemiologisista tutkimuksista saatua tietoa. Uusi tieto auttaa selventämään syiden osuutta ja vaikutustapoja. Tämä puolestaan on tärkeää terveysriskien arvioimisessa ja ehkäisyssä.

Nenäsyöpätutkimus isolla aineistolla

Nenän alueen syöpien molekyylitason muutoksia ei ole aiemmin tutkittu näin isolla aineistolla, joten työ lisää merkittävästi tietoa näiden syöpien kehittymisestä. Tämänkaltainen tieto on tärkeää riskin arvioimiseksi ja ehkäisyksi.
 
Esimerkiksi tulokset, joiden mukaan puupölyaltistumisen tulehdusvaikutukset – jotka myös ovat tavallisia altistuneilla ja ilmenevät yleensä moninaisina oireina muun muassa astmassa – liittyvät todennäköisesti myös syövän kehittymiseen. Ne voivat työpaikoilla motivoida altistumisen pienentämistä teknisin ja työhygieenisin ratkaisuin. Osaltaan ne korostavat myös varhaisten oireiden huomioimisen tärkeyttä.
 
Keuhkosyövästä tämän työn tulokset vahvistivat yhteyttä tupakansavun mutageenisten ja karsinogeenisten ainesosien sekä tupakoijille tyypillisen mutaatiotyypin välillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Holmila Reetta. 2010. Exposure-related human cancer: Molecular changes in sinonasal cancer and lung cancer, with focus on TP53 mutations. People and Work. Research Reports 91. Tampere. ISBN 978-951-802-989-5 (paperback) 978-951-802-990-1 (PDF) ISSN-L 1237-6183 ISSN 1237-6183 Avaa