Factors affecting occupational safety and health of foreign farm workers in Nordic countries

Hanketiedot

Hankenumero
110321

Hakija
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT

Toteuttaja
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
1.1.2010 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.1.2012
40 000 euroa

Kokonaiskustannukset
113 122 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Hankkeen päämääränä on parantaa maatalous- ja puutarhatuotannossa työskentelevien ulkomaisten työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta.

Hankkeessa keskitytään tutkimaan työntekijän ja työnantajan välistä kommunikaatiota työturvallisuusasioissa sekä luomaan työkaluja, jotka auttavat yhteistyön rakentamisessa.

Avoimen keskustelun ja yhteistyön saavuttaminen näissä työsuhteissa on haastavaa monista syistä. Aiempien muualla tehtyjen tutkimusten mukaan ulkomainen työvoima kokee asemansa usein heikoksi. He ovat vahvasti taloudellisesti riippuvaisia työtuloista ja ulkomaisen työntekijän status (muun muassa työlupa-asiat) vaikuttavat heidän asemaansa.

Kommunikaatioon vaikuttavat myös lyhyehköt työsuhteet, puutteellinen kielitaito, tottumattomuus maataloustöihin tai uusiin tuotantomenetelmiin, mahdollisesti erilainen johtamiskulttuuri ja sosiaalinen stressi.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä hankkeen päättyessä vuonna 2012.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Ulkomaisille maataloustyöntekijöille työturvaviestintää

31.12.2013

MTT:n taloustutkijat kehittivät puutarha- ja maatiloilla
toimivien ulkomaisten työntekijöiden työturvallisuusviestintää. He
tuottivat norjalaisten kollegoidensa kanssa viljelijätyönantajille
koulutusta ja tukiaineistoa. Kaikissa Pohjoismaissa ulkomaista
työvoimaa tarvitaan runsaasti erityisesti puutarhatiloilla, joten
työturvallisuusviestintää tarvitaan. Työsuojelurahasto tuki
hanketta.

Hankkeessa tehty koulutuspaketti sisältää luennon ja ryhmätöiden
lisäksi monelle kielelle käännettyä perustietoa
työturvallisuudesta. Suomeksi ja ruotsiksi tehtiin kuusisivuinen
esite Työturvallisuus puutarhatuotannossa – vinkkejä yhteistyön
kehittämiseen.

Työnantajille tehtiin opas, joka sisältää esimerkkejä hyvistä
käytännöistä työturvallisuuden parantamiseksi. Opas kertoo myös
keinoja, joilla voi edistää vuorovaikutusta ja koko työpaikan
aktiivisuutta työturvallisuuden kehittämisessä. Tervetuloa
työskentelemään yrityksessämme -työturvallisuusesite on
kahdeksansivuinen. Sen kieliversiot ovat suomi, ruotsi, englanti,
venäjä, saksa, puola, viro, latvia ja liettua.

Suomeksi ja norjaksi tehtiin powerpoint-diaesitys koulutuksiin:
UWAGA – Kommunikointi monikulttuurisessa työympäristössä.

Maataloudessa tapaturmia ja sosiaalisia
ongelmia

Maatalous on tapaturmatilastojen perusteella suhteellisen
vaarallinen ala. Ulkomaisten työntekijöiden työhyvinvointiin
vaikuttavat lisäksi kieliongelmat, pitkät työpäivät, lyhyet
työsuhteet, urakkatyö, koti-ikävä ja eristyneisyys.

Työturvallisuuden ongelmia ovat esimerkiksi ammattitaidon
puutteet, työmenetelmien ja olosuhteiden outous, kielitaidon puute
sekä epäselvyys omasta roolista ja velvollisuuksista
työturvallisuuden edistämisessä. Ulkomaiset työntekijät eivät juuri
raportoi epäkohdista tai läheltä piti -tilanteista.

Ulkomaisille työntekijöille kertyy siis monia riskejä, ja
urakkatyön on todettu lisäävän sekä tapaturmariskiä että
aiheuttavan toistotyöstä johtuvia oireita. Urakkapalkkaus kannustaa
tekemään pitkiä päiviä oireilusta huolimatta. Työn taloudellinen
merkitys ohittaa turvallisuus- ja hyvinvointinäkökulmat.

Työturvallisuudesta syytä puhua

Aiempien, muualla tehtyjen tutkimusten mukaan ulkomainen
työvoima kokee asemansa usein heikoksi. Ulkomaiset työntekijät ovat
vahvasti riippuvaisia työtuloista ja esimerkiksi työlupa-asiat
korostuvat heidän arjessaan. Niinpä avoimen keskustelun ja
yhteistyön saavuttaminen näissä työsuhteissa on vaikeaa.

MTT:n tutkijat kehottavat työnantajia ilmaisemaan
työturvallisuusviestiä selvästi työsuhteen eri vaiheissa,
rekrytoinnista jokapäiväisiin työtilanteisiin. Osallistavilla
menetelmillä voi kehittää myös puutarha- ja maatilojen työoloja.
Tutkijoiden mukaan pienetkin aktivoinnit suuntasivat ajatuksia
työturvallisuusasioihin ja saivat työntekijät itse pohtimaan
työhyvinvoinnin merkitystä.

Tutkimusmenetelminä käytettiin päiväkirjaan perustuvaa
luotainmenetelmää ja haastatteluja. Lisäksi järjestettiin useita
työpajoja ja pilottikoulutuksia sidosryhmille ja viljelijöille.

Luotain toteutettiin kahdella puutarhatilalla Norjassa 22
henkilölle: 15 miehelle ja seitsemälle naiselle. Osallistujien
keski-ikä oli 30 vuotta, he olivat tulleet joko Venäjältä, Puolasta
tai Vietnamista. Kummallakin tilalla haastateltiin myös työnantaja.

Karjatiloilla huomio ammatti- ja kielitaitoon

Tutkijat päättelevät, että jatkossa on tarpeen arvioida muun
muassa kotieläintuotannossa työntekijöiden ammatti- ja kielitaidon
merkitystä sekä mahdollisia riskejä esimerkiksi eläinten
hyvinvoinnille.

Niin ikään hankkeessa arvioitiin mahdollisuuksia edistää hyvää
kehitystä esimerkiksi sähköisen oppimisen menetelmillä.

Tieteellistä ja käytännöllistä viestintää

Hankkeesta on tiedotettu sekä Suomessa että muissa
Pohjoismaissa, niin tieteellisissä seminaareissa ja lehdissä kuin
käytännönläheisissä ammattilehdissä ja viljelijätapaamisissa.

Hankkeessa luodusta materiaalista on viestitty keskeisille
sidosryhmille, heitä on myös osallistettu tiedon levittämiseen jo
hankeaikana.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Avaa

Työturvallisuus puutarhatuotannossa – Vinkkejä yhteistyön kehittämiseen. MTT Avaa

Arbetssäkerheten i trädgårdsproduktionen – Tips för utveckling av samarbetet. MTT Avaa

Tervetuloa työskentelemään yritykseemme! Opas työntekijälle. Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

www.mtt.fi > Julkaisut > Muut oppaat ja ohjeet > Työturvallisuuteen liittyvät oppaat

Risto Rautiainen, Tiina Mattil, Kim Kaustell ja Anne-Marie Heiberg. Factors affecting occupational safety and health of foreign farm workers in Nordic countries (FORWOSH) 2012-2013. MTT taloustutkimus ja LHMS-tjeneste. Loppuraportti 22.1.2014. Kahdeksan sivua.