Fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Lempäälän kunnan yhteisöpalveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
220216

Hakija
Lempäälän kunta

Toteuttaja
Valmennustrio Oy

Lisätietoja
Nina Lehtinen
nina.lehtinen@lempaala.fi

Toteutusaika
8.8.2022 - 15.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
23 412 euroa

Kokonaiskustannukset
46 824 euroa

Tulokset valmistuneet
4.1.2024

Tiivistelmä

Lempäälän yhteisöpalveluissa lähdetään kehittämään fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuodaan fasilitaattorit osaksi johtamisjärjestelmää. Kunnassa tapahtuvien organisaatio muutosten vuoksi on tarve kehittää toimintaa ja toimintatapoja muutoksen johtamiseen ja hallintaan. Hankkeessa kehitetään positiivisia keskinäisiä riippuvuussuhteita sisäisessä yhteistyössä, tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Asiantuntijoina toimivat Valmennustrio, Valmennustalo Virta ja Crealife.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Lehtinen

Tiedote

Fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Lempäälän kunnan yhteisöpalveluissa

4.1.2024

Tiivistelmä

Hanke oli Lempäälän, Kauhajoen, Tammelan, Reisjärven ja Vaasan kunnan yhteishanke, jonka tavoitteena oli vahvistaa fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja. Lempäälän yhteisöpalveluille tärkein tavoite oli saada työkaluja muutoksen johtamiseen ja muutoksessa elämiseen sekä tuoda fasilitaattorit osaksi johtamisjärjestelmää. Fasilitointi- ja taidelähtöiset menetelmät olivat tärkeimmät, joista syntyviä työtapoja voidaan hyödyntää muilla työpaikoilla mm. hankkeen tuotoksena tehty fasilitaattorin käsikirja.

Lähtökohdat

Yhteisöpalveluiden uusi organisaatio ja toiminnan uudelleen organisointi toivat tarpeen saada kuntaan fasilitaattoreita sekä luoda erilaisia työpajoja, joiden tavoite oli tukea muutosta. Asiantuntijoina toimivat Valmennustrio, Valmennustalo Virta ja Crealife. Käytimme taidelähtöisiä, ratkaisukeskeisiä ja uutta innovoivia ryhmätyömenetelmiä esim. me-we-us – menetelmä. Tutkimukset mm: Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä̈ (Mäki, Vaasan yliopisto,2017).

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuivat yhteisöpalveluista kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä yhteisöpalveluiden hallinto ja johto.

Menetelmät

Tärkeimmät kehittämismenetelmät olivat fasilitointia ja vuorovaikusta lisäävät esim. voimakenttäanalyysit, ryhmätyömenetelmät, itsereflektointi, reflektiotiimimalli, triadi – menetelmä sekä pariporinat. Lisäksi käytimme taidelähtöisiä menetelmiä esim. tulevaisuuden suunnittelussa ja ongelmaratkaisussa. Hankkeessa luotiin fasilitaattorimalli, osallistamiskalenteri, johtamisen ja tiimien vuosikellot sekä tavoitekartta.

Vaikuttavuus

Johtaminen kehittyi huomattavan paljon osallistavampaan suuntaan, henkilökunta on osana päätöksentekoa ja on päässyt luomaan mallia miten yhteisiin tavoitteisiin päästään. Haastavassa muutostilanteessa henkilöstön työhyvinvointi ja työstä suoriutuminen pysyi hyvällä tasolla ja kehittyi edelleen. Hankkeen aikana luotiin Yhteisöpalveluiden yhteisöpäivä – malli, joka tuo koko henkilökunnan yhteen, opittiin toisten työstä ja toisista sekä yhteistyön mallit kehittyivät erinomaisesti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Uutta oli fasilitaattoreiden tuominen osaksi johtamisjärjestelmää sekä taidelähtöiset menetelmät sekä johtoryhmän jäsenten fasilitointitaitojen hyödyntäminen osana Yhteisöpalveluiden valmentavaa johtamista. Työpajat laboratoriomallilla eli kokeilemalla erilaisia fasilitoinnin menetelmiä omissa tiimeissä ja yhteisöpalveluiden toiminnassa.

Aineisto

Fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Lempäälän kunnan yhteisöpalveluissa. Loppuraportti. 2023. Avaa