FEELIT

Hanketiedot

Hankenumero
111034

Hakija
Raseborgs stad

Toteuttaja
Raseborgs stad

Lisätietoja
Johan Nylund
johan.nylund@raseborg.fi

Toteutusaika
15.1.2011 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
7.2.2011
91 700 euroa

Kokonaiskustannukset
277 425 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

FEELIT -projektin tavoite on parantaa työhyvinvointia, vahvistaa työterveyttä ja edesauttaa hyvää työilmapiiriä. Projekti auttaa työyhteisöjä löytämään keskeiset kehitysalueet ja myös konkretisoimaan toimenpiteitä, nimeämään vastuuhenkilöitä ja laatimaan aikatauluja. Työ perustuu METAL AGE-metodiin ja sitä on käytetty jo aiemmin m.m. DRUVAN -projektissa. Vaikutusten esille saamisessa käytetään KIVA -lomakkeen avulla esille saatavia tuloksia. FEELIT -projekti kestää kolme vuotta. (2011-2013) Projekti koskee noin 60 työyhteisöä ja 900 työntekijä. Tulokset ovat käytettävissä vuonna 2014. Raaseporin kaupungin ulkopuolisena asiantuntijatahona toimii Skärgårdens Arbetshälsoakademi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johan Nylund

Tiedote

Raasepori panosti ratkaisuja hakien työhyvinvointiin

31.12.2013

Raaseporin kaupunki vei läpi FEELIT-työhyvinvointihankkeen
vuosina 2011–2013.  Kolmen vuoden aikana hankkeeseen
osallistui 993 työntekijää 54 työyhteisöstä, kaupungin eri
toimialoilta.

Panostus työhyvinvointiin vaikeista ajoista huolimatta on
tuottanut myönteisiä tuloksia: yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
toimintatapojen kehittämistä kunkin työyhteisön yhdessä päättämällä
tavalla.

Ulkopuolisena asiantuntijana kehittämishankkeessa toimi pitkän
linjan työterveyslääkäri, rehtori
Ove Näsman
Saariston työhyvinvointiakatemiasta.
Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Hankkeessa olivat käytössä Metal Age -menetelmä ja
Kiva-kysely.

Metal Age on alun perin kehitetty ikääntyvien
metalliteollisuuden työntekijöiden tarpeisiin, mutta se soveltuu
muillekin ammatti- ja ikäryhmille. Kuntapuolella sitä on käytetty
esimerkiksi Dragsfjärdissa (TSR
102265).

Käytössä oli myös menetelmään olennaisesti liittyvä Kiva-kysely
vaikutusten esille saamiseksi.

Olosuhteista huolimatta

Raaseporin kaupunki syntyi kuntaliitosten seurauksena 1.
tammikuuta 2009. Pian sen jälkeen talouden laskusuhdanne alkoi
näkyä uuden kaupungin toiminnan tehostamisvaatimuksina ja myös
henkilöstövähennyksinä.

Säästöpaineista huolimatta kaupungin johto katsoi tärkeäksi
panostaa henkilöstön työhyvinvointiin. Tarkoituksena on myös ollut
vähentää sairauspoissaoloja ja enneaikaista eläkkeelle siirtymistä.

Ratkaisukeskeisesti ja itsenäisesti

Metal Age -menetelmässä työyhteisö kehittää toimintaansa
seminaarein, luennoin, keskusteluin sekä ryhmä- ja
parityöskentelyin.

Menetelmä on yksinkertainen ja ratkaisukeskeinen. Ratkaisut
nousevat ryhmän omasta, itsenäisestä työskentelystä – valmiita
vastauksia ulkopuolelta ei anneta.

Kehittämishankkeella on ollut hyvä kaiku. Hankkeen – ja
rahoituksen – päättyessä kymmenkunta kiinnostunutta työyhteisöä oli
jonossa osallistuakseen. Kehittämistä jatketaan hankeajan
jälkeenkin.

Myös kaupungin korkein johto otti työyhteisönä osaa
kehittämishankkeeseen, samoin kaupunginhallitus varsinaisen
hankkeen ulkopuolella.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Nylund Johan, Näsman Ove. 2014. FEELIT. Raseborgs stads arbetshälsoprojekt 2011 – 2013. Slutrapport till arbetarskyddsfonden. Projekt 111034. Avaa

Nylund Johan, Näsman Ove. 2014. FEELIT. Raaseporin kaupungin työterveyshanke 2011–2013. Loppuraportti Työsuojelurahastolle. Avaa