Finnish Registered Nurses’ Readiness for Evidence-Based Practice: Implementing the Paradigm Shift of Transforming Evidence for Clinical Practice -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114421

Hakija
Hannele Saunders

Toteuttaja
Hannele Saunders

Lisätietoja
Hannele Saunders
hannele.saunders@uef.fi

Toteutusaika
2.1.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Finnish Registered Nurses’ Readiness for Evidence-Based Practice: Implementing the Paradigm Shift of Transforming Evidence for Clinical Practice -väitöskirjatyö:

Suomen yliopistollisissa sairaaloissa työskentelevät sairaanhoitajat ovat suurin julkisen terveydenhuollon ammattilaisryhmä, joka hoitaa potilaita suurimman osan siitä ajasta, jonka potilaat ovat vaativassa erikoissairaanhoidossa. Hoidon vaikuttavuuden varmistamiseksi sairaanhoitajien pitää osata toimia järjestelmällisesti parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuen päivittäisessä hoitotyössä. Tämä ei sairaanhoitajilta onnistu ilman näyttöön perustuvan toiminnan valmiuksia. Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään, millä tasolla on yliopistollisissa sairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen ja miten voidaan parhaiten kehittää sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan valmiuksia.

Tutkimuksen 1. vaiheessa tutkitaan systemaattisella kirjallisuuskatsauksella sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan valmiuksia, 2. vaiheessa tutkitaan Suomen yliopistollisissa sairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan valmiuksia ja niihin liittyviä tekijöitä sähköisellä kyselytutkimuksella, ja 3. vaiheessa tutkitaan randomoidulla kokeellisella interventiotutkimuksella koulutus- ja mentorointi -interventioiden vaikuttavuutta sairaanhoitajien näyttöön perustuvien valmiuksien kehittämisessä yhdessä yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan valmiuksien kehittämisessä, interventioiden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä hoitotyön kliinisten asiantuntijoiden tehtävien kehittämisessä ja arvioinnissa.

Väitöskirja on artikkeliväitöskirja, jonka arvioitu valmistumisajankohta on kevät 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Saunders

Tiedote

Tulossa näyttöä näyttöön perustuvasta toiminnasta

31.12.2015

Hannele Saunders selvittää yliopistollisten
sairaaloiden sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan
osaamista ja sen kehittämistä. Hän tekee aiheesta väitöskirjaa.
Saunders arvioi, että hoitajat arvostavat näyttöön perustuvaa
toimintaa, mutta eivät hallitse eivätkä osaa soveltaa sitä.

Saunders, Itä-Suomen yliopiston nuorempi tutkija, edisti
väitöskirjansa valmistumista vuoden mittaisella Työsuojelurahaston
tutkijastipendillä. Vuonna 2015 hän kirjoitti väitöskirjaansa neljä
artikkelia. Niistä yksi on julkaistu International Journal of
Nursing Studies- tiedelehden internetsivuilla. Kolme artikkelia
eteni kansainvälisten tiedelehtien vertaisarviointiin.

Myös väitöskirjan yhteenveto on valmistunut. Lisäksi Saunders
teki lähes kolmen kuukauden opintovierailun teksasilaisen
yliopiston yksikköön, jota johtaa yksi hänen väitöskirjansa
ohjaajista.

Väitöstilaisuus on aikataulutettu toukokuulle 2016.

Pitäisi perustua parhaaseen tietoon

 

Suomen yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitajat toimivat
vaativassa erikoissairaanhoidossa. Jotta hoidon vaikuttavuus
varmistuisi, sairaanhoitajien on toimittava järjestelmällisesti eli
työn pitää perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tämä on
Saundersin väitöskirjan lähtökohta.

 

Aluksi Saunders teki kirjallisuuskatsauksen sairaanhoitajien
näyttöön perustuvan toiminnan valmiuksista. Toiseksi hän teki
sähköisen kyselytutkimuksen, jossa selvitti yliopistollisissa
sairaaloissa toimivien sairaanhoitajien näyttöön perustuvan
toiminnan valmiuksia. Kolmanneksi hän tutki satunnaistetulla
interventiotutkimuksella koulutuksen ja mentoroinnin
vaikuttavuutta.

 

Asiaan luotetaan, soveltamiseen ei

 

Hannele Saundersin mukaan useimmat hoitajat maailmassa sanovat
tuntevansa näyttöön perustuvan toiminnan ja he uskovat tällaisen
toiminnan parantavan hoitotuloksia. Silti hoitajien mielestä heidän
omat tietonsa ja taitonsa eivät riitä toiminnan soveltamiseen.
Saunders arvioi samoin kuin hoitajat.

 

Kun Saunders teki tietotestin näyttöön perustuvasta toiminnan
käyttämisestä, ilmeni, että yliopistollisten sairaaloiden hoitajat
arvioivat omat kykynsä alimmillaan mataliksi, ylimmillään
keskinkertaisiksi. Todellinen tietämys mitattiin matalaksi.

 

Mitä vähemmän sairaanhoitajilla oli työkokemusta ja mitä uudempi
oli heidän tuorein hoitotieteellinen tutkintonsa, sitä vahvemmin he
uskoivat näyttöön perustuvaan toimintaan.

 


Uskoa vahvistettava


 

Saunders toivoo, että kaikki hoitotyön johtajat edistäisivät
hoitajien näyttöön perustuvan toiminnan valmiuksia vahvistamalla
heidän tietämystään ja uskoaan asiaan. Vain näin yleistyy näyttöön
perustuva toiminta hoitotyössä. Saundersin mukaan näyttöön
perustuvan toiminnan mentorit ovat tässä keskeisiä.

 

Saunders toivoo myös koulutusohjelmien opettajien nopeasti
omaksuvan kätevän tavan, jolla voivat vahvistaa
sairaanhoitajaopiskelijoiden uskoa näyttöön perustuvaan toimintaan.

 

Tarvitaan käyttötietoa, ei tutkimustaitoja

 

Ennen kaikkea hoitotyön opettajien tulisi opettaa
sairaanhoitajaopiskelijoille, miten näyttöön perustuva toiminta
nivotaan potilashoidon arkeen. Saunders kritisoi, että nyt
sairaanhoitajaopiskelijoille opetetaan tutkimustaitoja.
Opiskelijoiden pitäisi kuitenkin oppia käyttämään parasta
saatavilla olevaa tietoa.  

Saundersin tuloksia voi hyödyntää sairaanhoitajien näyttöön
perustuvan toiminnan valmiuksien kehittämisessä, interventioiden
vaikuttavuuden arvioinnissa sekä hoitotyön kliinisten
asiantuntijoiden tehtävien kehittämisessä ja arvioinnissa.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Artikkeli

The state of readiness for evidence-based practice among nurses: An integrative review Hannele Saunders a,*, Katri Vehvila¨inen-Julkunen b*

a* Department of Nursing Science, Faculty of Health Sciences, University of Eastern Finland, POB 1627, 70211 Kuopio, Finland

b* Department of Nursing Science, Faculty of Health Sciences, University of Eastern Finland and Kuopio University Hospital, POB 1627, 70211 Kuopio, Finland

International Journal of Nursing Studies

Journal homepage:

www.elsevier.com/ijns Avaa