Finnish Work Research -portaalin suunnitteluhanke

Hanketiedot

Hankenumero
110378

Hakija
Työelämän tutkimusyhdistys ry

Toteuttaja
Työelämän tutkimusyhdistys ry

Lisätietoja
Tapio Bergholm
tapio.bergholm@uef.fi

Toteutusaika
1.10.2010 - 1.3.2011

Työsuojelurahaston päätös
13.10.2010
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 500 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2011

Tiivistelmä

Finnish Work Research -portaalin suunnitteluhankkeen tavoitteena on koota yhteen suomalaisia työelämän tutkijoita ja kehittäjiä, tutkimustiedon käyttäjiä sekä tutkimuksen rahoittajia: keskustelemaan ja suunnittelemaan työelämän tutkimusportaalin perustamista ja sitouttamaan eri toimijatahoja mukaan portaalin sisältötuontantoon ja rahoitukseen.

Hankkeen toimintatapana on järjestää neuvotteluja ja julkisia keskustelutilaisuuksia sekä tuottaa materiaalia portaalin valmistelemiseksi ja valmistelusta tiedottamiseksi. Tavoitteena on sitouttaa riittävän useat työelämän tutkimuksen toimijat, tutkimuslaitokset ja yliopistot mukaan hankkeen eteenpäin viemiseen ja toteuttamiseen.

Hankkeen tuotoksena yhteistyössä eri tahojen kanssa luodaan toimiva konsepti työelämän tutkimusportaalille, joka tyydyttää yhteistyössä kiteytyneet tiedon ja virtuaaliyhteistoiminnan tarpeet kustannustehokkaasti ja joustavasti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tapio Bergholm

Tiedote

Työelämän tutkimukselle suunnitteilla oma portaali

1.3.2011

Suomessa tehty työelämän tutkimus on hajallaan eivätkä sen
tulokset hyödytä työelämää. Työelämän tutkimusyhdistys ry kokosi
työelämän tutkijoita, kehittäjiä, tutkimustiedon käyttäjiä ja
rahoittajia ideoimaan keinoja puutteen korjaamiseksi.
Työsuojelurahasto oli mukana tukemassa Finnish Work Research
-portaalin suunnittelutyötä.

Suunnitteluhankkeen aikana kehitettiin idea työelämän
tutkimusportaalista, selvitettiin portaalin tarvetta sekä
sitoutumishalukkuutta sisällön tuotantoon ja rahoitukseen. Hanke
käynnistyi keskustelutilaisuudella Työelämän tutkimuspäivillä.

Sittemmin portaalihanke on tullut tutuksi monille työelämän
tutkimuksen ja kehittämisen parissa vaikuttaville, sillä sitä on
esitelty useissa tilaisuuksissa. Idea portaalista on otettu
lämpimästi vastaan ja monia on kiinnostanut mahdollisuus olla
mukana portaalin rakentamisessa.

Portaali tuo näkyvyyttä ja vaikuttavuutta työelämän
tutkimukselle, sillä sen keskeinen tehtävä olisi tiedottaa alan
tutkimuksesta ja sen tuloksista. Tiedotusta voidaan suunnata
erilaisille yleisöille niin, että tutkijayhteisöille,
tiedotusvälineille ja tutkimustiedon käyttäjille olisi omat
areenansa. Osa tiedotuksesta olisi englanninkielistä, jotta
suomalaista tutkimusta saadaan tunnetuksi maailmalla.

Moneen taipuva yhteinen olohuone

Työelämää käsittelevien tutkimusten esittelyn lisäksi portaali
toimisi alan tutkijoiden verkostoitumisareenana. Työelämää
tutkitaan monen eri tieteenalan piirissä eri yliopistoissa, muissa
tutkimuslaitoksissa ja kehittämisorganisaatioissa ympäri maan.

Finnish Work Research -portaalin konsepti on kaksitasoinen.
Kaikille avoimella tasolla tulisi olemaan ajankohtainen uutispalsta
ja työelämän tutkimuksen tapahtumakalenteri. Näiden kautta sivuston
kävijä saa tietoa tutkimuksen viimeaikaisista ja tulevista
kuulumisista.

Tietokannoista voisi tehdä hakuja tutkimushankkeista ja
-julkaisuista sekä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen
asiantuntijoista. Sivuilta voisi myös lukea työelämän tutkijoiden
ajankohtaisia ja yleistajuisia juttuja. Suomen kielen lisäksi
tietoa tulisi olemaan englanniksi.

Portaaliin rekisteröityminen avaisi pääsyn tutkijoiden,
kehittäjien ja muiden työelämän tutkimuksesta kiinnostuneiden
toiminta-alueelle. Täällä olisi akateemisia tutkimukseen liittyviä
osioita, teemaryhmiä, opintopiirejä, kirjoitusryhmiä ja
ajatushautomoja.

Portaali tarjoaisi teknisen alustan, jossa ryhmät toimivat
itseohjautuvasti. Jokaisella ryhmällä olisi oma käynnistäjänsä,
joka perustaa ryhmän, hyväksyy ryhmän jäsenet ja hoitaa ryhmän
työtilan ylläpitoa.

Suunnittelutyö jatkuu

Projektin aikana luotiin kuva portaalin tulevista käyttäjistä ja
sivuston käyttötavoista. Suunnitteluyhmä selvitti vastaavien
sivustojen toimintatapoja ja rakensi portaalille toimivaa
konseptia. Portaalin taloudellisia ja tietoteknisiä
toimintaedellytyksiä arvioitiin ja mietittiin markkinointia.

Työelämän tutkimuksen alueella toimii jo nykyään joukko
portaaleja. Tutkimuslaitosten, rahoittajatahojen ja tietyn
tutkimusteeman ympärille koottujen sivustojen keskeinen piirre on,
että niiden sisältö rakentuu taustaorganisaation tarjonnan ja
tehtävänkuvan mukaan.

Suomessa on yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet
portaalialustojen tuottamiseen. Teknisiä sovelluksia
tämäntyyppiselle portaalille on olemassa. Ainakin alkuvaiheessa
portaali tarvitsee palkattua työvoimaa ylläpidon
järjestämiseen.

Alkusyksystä 2011 portaalihankkeelle koottiin johtoryhmä, jossa
on edustajat Tekesistä, Työelämän tutkimusyhdistyksestä, Tampereen
ja Turun yliopistoista sekä Aalto-yliopistosta,
Työterveyslaitokselta ja Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Johtoryhmä jatkaa hankkeen eteenpäin viemistä nyt päättyneen
suunnitteluvaiheen jälkeen. Toiminta suuntautuu portaalin käytännön
toimeenpanoon, kuten portaalin organisoimiseen ja resurssoinnin
järjestämiseen.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Koulutus ja tiedotus Finnish Work Research -portaalin suunnitteluhanke. Hankkeen yhteenveto. 31.10.2011 Avaa