FITPIS aktivointi- ja tiedonjakamishanke

Hanketiedot

Hankenumero
114129

Hakija
Tuotekehitys Oy Tamlink

Toteuttaja
Tuotekehitys Oy Tamlink

Lisätietoja
Jari Erkkilä
jari.erkkila@hermiagroup.fi

Toteutusaika
1.3.2014 - 1.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
17.3.2014
13 500 euroa

Kokonaiskustannukset
27 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2014

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on rakentaa FITPISille toimintamalli, joka tulisi pysyväksi tavaksi tuoda Eurooppa-tasolta turvallisuuden kehittämiseen liittyviä tutkimustuloksia ja ajankohtaisia turvallisuusteemoja suomalaisten organisaatioiden hyödynnettäväksi sekä myös toisinpäin eli FITPIS toimii suomalaisen teollisuuden turvallisuuskehitystarpeiden välittäjänä ja ratkaisun hakijana yhdessä muiden eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Toisena tavoitteena tällä hankkeella on jakaa Turmitta-projektissa syntyneitä tuloksia suomalaisille yrityksille parantamaan työturvallisuutta monesta näkökulmasta; ennen kaikkea tuomaan työkaluja osoittamaan liiketaloudellisia perusteita työturvallisuusinvestoinneille.

Kolmantena tavoitteena on rakentaa mahdollisia uusia hankekokonaisuuksia safety-turvallisuuden alueelle yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

FITPIS tarjoaa puitteet teollisuuden/elinkeinoelämän, tutkimuksen ja viranomaisten uudenlaiselle yhteistyölle, jonka tuloksena ennakoituihin vaaroihin päästään ketterästi kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia ratkaisuja turvallisuuden varmistamiseksi. Toiminta on hyvin verkottunutta Euroopassa tapahtuvaan yhteistoimintaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Erkkilä

Tiedote

Teollisuuden turvallisuusverkosto kirkastaa rooliaan

1.9.2014

Suomalainen teollisuuden turvallisuustietoa ja -osaamista
kokoava verkosto FITPIS (Finnish Technology Platform for Industrial
Safety) on hakenut eväitä toimintamallinsa kirkastamiseen
aktivointihankkeessa.

Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimi Hermia Group,
Tuotekehitys Oy Tamlink. Työsuojelurahasto tuki hanketta tiedotus-
ja koulutusmäärärahalla.

Suhde muihin verkostoihin määriteltävä

Keskeisten tahojen haastattelujen, työpajan, kyselyn ja
keskustelujen perusteella on selvää, että aihealueella toimivalle
verkostolle on tarvetta. FITPIS:n pitäisi kuitenkin määritellä
toimintansa suhteessa muihin turvallisuusalan verkostoihin, kuten
Nolla tapaturmaa -foorumiin.

FITPIS itsenäisenä verkostona on haastava saada pyörimään.
Potentiaalisin toteutusmalli olisikin yhdistää sen sisältöä
johonkin toimivaan turvallisuusalan verkostoon, esimerkiksi juuri
Nolla tapaturmaa -foorumiin.

Turvallisuudesta glamouria

FITPIS:n perusajatuksena on ollut tarjota puitteet teollisuuden
ja elinkeinoelämän, tutkimuksen ja viranomaisten uudenlaiselle
yhteistyölle ennakoivassa turvallisuustyössä. Kansallisen
yhteistyön lisäksi FITPIS on kanava kansainväliselle
yhteistyölle.

Ongelmana on ollut, että tietoa on, mutta se on edelleen
hajallaan. FITPIS:n toiminta ei ole vakiintunutta, ja sillä ei ole
ollut selkeätä toimintamallia.

Verkoston visioksi määrittyi hankkeessa Turvallisuus arvoksi ja
missioksi – Turvallisuuden uuden menestystekijän ja glamourin
luominen yhteistyössä teollisuuden, viranomaisten, tutkijoiden ja
koulujen kanssa.

Verkosto jakaa uusinta tutkimustietoa, vie tutkimustuloksia
käytäntöön, edistää hyvien käytäntöjen jakoa ja toisilta
oppimista.

Hankkeen tilaisuuksissa jaettiin Turmitta-hankekokonaisuuden
tutkimustuloksia. Turmitta-hankkeeseen osallistui kolme
tutkimuslaitosta, viisi isoa yritystä, viisi pientä yritystä,
Tapaturmavakuutusten liitto ja Tukes.

Lisätietoa
www.fitpis.fi.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

FITPIS – aktivointi- ja tiedojakamishanke. Loppuraportti. 13.11.2014 Avaa

www.fitpis.fi