Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa

Hanketiedot

Hankenumero
117333

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Susanna Visuri
susanna.visuri@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2018 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2018
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
235 018 euroa

Tulokset valmistuneet
2.2.2021

Tiivistelmä

Esittävien taiteiden työpaikoilla tapaturma-, vaara- ja haittatekijät ovat ilmeisiä, mutta resurssit, asenteet ja osaaminen työturvallisuuden hallintaan vaihtelevat merkittävästi. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista, kehittää käytännönläheisiä työkaluja sekä tukea työpaikkojen sisäistä kulttuurin muutosta. Toimialaa sitoutetaan systeemitason turvallisuusajatteluun, ennakoivaan toimintaan sekä onnistumisiin ja turvallisuutta ylläpitäviin tekijöihin. Tutkimusaineisto kerätään kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja ryhmäkeskusteluilla. Saatu tieto hyödynnetään turvallisuusjohtamisen ja riskinarviointityökalujen kehittämisessä yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa. Tieto ja työkalut jalkautetaan temaattisissa työpajoissa ja aineistopankissa.

Tuloksista ja aihepiiristä tuotetaan yleistajuisia julkaisuja hankkeen ajan sekä tutkimusraportti ja vertaisarvioidut artikkelit vuonna 2020. Tuloksia voivat hyödyntää esittävien taiteiden toimijat, työterveyshuollot, tapaturmavakuutusyhtiöt, oppilaitokset, tapahtumien järjestäjät, elokuva-, tv-, viestintä- ja media-ala sekä äänentoisto- ja valaistuspalvelut. Yhteistyössä: Suomen Teatterit, TEME, Näyttelijäliitto, Muusikkojenliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Kansallisooppera ja –baletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, ETOL ja Tanssin aluekeskukset (Itä-Suomi, Keski-Suomi, Läntinen, Pohjanmaa, Pohjoinen, Sisä-Suomi, Helsinki/Zodiak).

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Visuri

Tiedote

Esittävien taiteiden ala haluaa parantaa työnsä turvallisuutta

2.2.2021

Tiivistelmä

Tutkimus tuotti uutta tietoa esittävien taiteiden (teatteri, tanssi, musiikki, ooppera, sirkus ja muut esittävän taiteen alat) turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista kyselyn, haastattelujen ja havainnointien avulla. Kerättyä tietoa ja alan toimijoiden kokemuksia yhdistämällä tuotettiin työkaluja työturvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulokset osoittavat, että alalla on turvallista toimintaa ja sen kehittämistä tukevia vahvuuksia. Samanaikaisesti esitetään huoli siitä, että työturvallisuudessa ja hyvinvoinnissa ilmeneviä epäkohtia joudutaan sietämään tai niihin ei puututa. Puuttumisen kulttuuria tuleekin alalla vahvistaa. Turvallisuutta ja hyvinvointia tukevat ratkaisut tulisi tehdä vahvemmin työryhmä- ja organisaatiotasoilla.

Lähtökohdat

Esittävien taiteiden työtä on tutkittu esimerkiksi hyvinvoinnin, työperäisten altisteiden ja taiteilijoiden työn näkökulmista. Turvallisuusjohtamisesta tai -kulttuurista esittävissä taiteissa ei ole juurikaan saatavilla tietoa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa esittävien taiteiden työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä saadun tiedon perusteella kehittää työkaluja toimialan turvallisuusjohtamisen ja – kulttuurin parantamiseksi.

Aineisto

Haastattelu- ja havainnointiaineisto kerättiin viidestä eri organisaatiosta. Kyselyn vastauslinkki välitettiin hankkeessa mukana olleiden yhteistyökumppaneiden toimesta: Suomen Teatterit ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Muusikkojen liitto, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Kansallisooppera ja- baletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ja Tanssin aluekeskusverkosto.

Menetelmät

Tutkimuksessa yhdistettiin määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Aineisto kerättiin kyselyllä, haastatteluilla ja havainnoimalla työryhmien toimintaa. Kyselyllä kartoitettiin kokemuksia ja näkemyksiä turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista. Haastatteluilla ja havainnoinneilla selvitettiin, miten työturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Aineistoa hyödynnettiin myös työturvallisuutta ja hyvinvointia edistävien työkalujen kehittämisessä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten mukaan turvallisuuskulttuuri on ristiriitainen. Alalla on turvallista toimintaa ja sen kehittämistä tukevia vahvuuksia. Toisaalta tuloksista välittyy huoli, että työturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia joudutaan sietämään tai niihin ei puututa asianmukaisesti. Puuttumisen kulttuuria tuleekin vahvistaa; etenkin psykososiaalisen kuormituksen hallinnan osalta. Lisäksi turvallisuutta ja hyvinvointia tukevat ratkaisut tulisi tehdä vahvemmin työryhmä- ja organisaatiotasoilla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa esittävien taiteiden turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin nykytilasta sekä toi esiin näissä esiintyviä vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Kehitetyt työkalut pohjautuvat tutkimusaineistojen ja alan toimijoiden kokemusten yhdistämiseen, mikä osaltaan edistää työkalujen käyttöönottoa ja jota toimintatapana suosittelemme muille. Lisäksi em. työkalut palvelevat toimialan työpaikkojen, työryhmien ja oppilaitosten lisäksi soveltuvin osin myös muita toimialoja.

Aineisto

Susanna Visuri, Heli Ansio, Vuokko Puro, Henriikka Kannisto, Miira Heiniö, Eero Lantto, Maria Hirvonen, Pia Perttula, Anna-Maria Teperi. Työterveyslaitos. Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa. Loppuraportti. 2020.
ISBN 978-952-261-954-9 (nid.)
ISBN 978-952-261-955-6 (PDF)
Avaa

Meditiedote_FloorisYours_TTL Avaa

Esitys TSR Tutkimus tutuksi tilaisuudessa 1.10.2020. Avaa