FriCo-pelillä nostetta ammatilliseen vuorovaikutukseen

Hanketiedot

Hankenumero
210353

Hakija
AHAA VISION Oy

Toteuttaja
AHAA VISION Oy

Lisätietoja
Anne Lahtinen
anne.lahtinen@ahaavision.com

Toteutusaika
15.10.2021 - 15.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2021
11 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 165 euroa

Tulokset valmistuneet
15.3.2022

Tiivistelmä

Menetelmän taustalla on useisiin tutkimuksiin pohjautuva tieto ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkityksestä yksilöiden ja työyhteisöjen menestymiselle. Tavoitteena on digitaalisesti toteutetun, mutta aitoon vuorovaikutukseen perustuvan menetelmän avulla lisätä yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta ammatillisista vuorovaikutustaidoista sekä edistää näiden vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Paremmat vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä rakennettaessa menestystarinoita suomalaiseen työelämään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Lahtinen

Tiedote

Startti parempaan vuorovaikutukseen FriCo-pelillä

15.3.2022

Tiivistelmä

FriCo-peli on etäyhteydellä pelattava hyötypeli, jonka tavoitteena on lisätä yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta työelämässä tarvittavista ammatillisista vuorovaikutustaidoista sekä edistää näiden taitojen aktiivista käyttöä arkisissa tilanteissa.
Pelin teoreettinen tausta pohjautuu Oulun yliopistolla tehtyyn tutkimustyöhön, Kolbin kokonaisvaltaisen oppimisen malliin ja sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, mikä korostaa vuorovaikutuksen ja muiden ihmisten merkitystä oppimisprosessissa.
Ketterästi toteutettavilla 2 tunnin pelituokioilla on laajat käyttömahdollisuudet työelämässä. Sitä voivat hyödyntää konsultit ja kehittäjät osana omaa palvelutarjontaansa sekä työyhteisöt ja organisaatiot huolimatta siitä, missä päin osallistujat ovat

Tausta

Menetelmän taustalla on useisiin tutkimuksiin pohjautuva tieto ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkityksestä yksilöiden ja työyhteisöjen menestymiselle. Markkinoilta on myös puuttunut ketterä, osallistava tapa kehittää vuorovaikutustaitoja.
Hankkeen tavoitteena oli luoda digitaalisesti toteutettu, mutta aitoon vuorovaikutukseen perustuva menetelmä lisäämään yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta ammatillisista vuorovaikutustaidoista sekä edistämään näiden taitojen kehittymistä.

Aineisto

FriCo-pelin juuret ovat Oulun yliopistolla tehdyssä tutkimustyössä, joka alkoi vuonna 2012 Kitkaton kommunikointi (KIKO) nimisen hankkeen valmistelulla ja jatkui erillisinä hankkeina aina vuoteen 2017. Hankkeen keskeisiä tavoitteita oli tutkia ja kehittää ammatillista vuorovaikutusta suomalaisissa tuotanto- ja suunnitteluorganisaatioissa. Lisäksi menetelmän kehittämisessä on hyödynnetty oppimiseen ja pelillisyyteen liittyvää tutkimusta sekä kirjallisuutta. Lue lisää https://www.frico.app/

Menetelmät

Ammatillisia vuorovaikutustilanteita tarkastellaan sekä kuvitteellisten että osallistujien omien kokemusten kautta. Kokemuksia reflektoidaan ja yhdistetään laajempaan teoreettiseen kontekstiin tavoitteena rohkaista osallistujia soveltamaan ja kokeilemaan uusia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja sekä -taitoja. Lisäksi vaikutetaan pelillisillä elementeillä sekä tarinoilla ja visuaalisuudella, jotka auttavat ottamaan etäisyyttä käsiteltäviin arjen tilanteisiin.

Tulokset

FriCoa pelataan 4-8 henkilön joukkueena pelinohjaajan tukemana kolmen eri pelinäkymän läpi. Pelin tehtäviä ja kysymyksiä on mahdollista muokata siten, että peli sopii monenlaisiin työyhteisöihin.
Oppimista selvittäneet tutkimukset ovat osoittaneet yhteisöllisen oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikuttavan positiivisesti oppimistuloksiin. Tarinat ja visuaalisuus luovat puolestaan ympäristön, mikä edesauttaa luovaa ajattelua ja luo osallistujille yhteisiä merkityksiä sekä muistijälkiä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Markkinoilta on puuttunut yksinkertainen, osallistava tapa käsitellä vuorovaikutustaitoja ns. matalalla kynnyksellä. FriCo-peli tarjoaa tähän tutkimustietoon pohjautuvan, joustavan ja helposti käyttöönotettavan menetelmän.
Työpaikoilla FriCo voi toimia starttina ammatillisten vuorovaikutustaitojen maailmaan ja avata polkua mahdollisille jatkotoimille taitojen kehittämiseksi. Parhaimmillaan menetelmä myös itsessään oivalluttaa osallistujia vuorovaikutuksen merkityksestä omassa toiminnassa.

Aineisto

FriCo-pelillä nostetta ammatilliseen vuorovaikutukseen. FriCo-koulutusmenetelmän kuvaus. 10.3.2022
Loppuraportti Avaa