Fuusio, toimintojen keskittäminen ja identiteetti: Case Aalto-yliopisto

Hanketiedot

Hankenumero
190370

Hakija
Svenska Handelshögskolan

Toteuttaja
Svenska Handelshögskolan

Lisätietoja
Janne Tienari
jtienari@hanken.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2019
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
167 960 euroa

Tulokset valmistuneet
11.1.2022

Tiivistelmä

Aalto-yliopiston muuttoprosessia saneli uuden yliopiston yhteiskunnallinen tarkoitus ja merkitys sekä siitä johdetut strategiset tavoitteet. Päätös yhden kampuksen ratkaisusta ja sitä seurannut muutto tukevat Aallon strategisia tavoitteita ja tarinaa monin eri tavoin. Aallon henkilöstön reaktiot kuitenkin tekivät kampusratkaisusta ja muuttoprosessista jännitteisen. Nyt käsillä oleva tutkimus pureutuu strategiseen päätöksentekoon sekä tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaviin tekijöihin kuten henkilöstön kokemusten, hyvinvoinnin ja paikkaidentiteetin murroksen hallintaan. Hankkeessa haastatellaan Aalto-yliopiston ylimmän johdon päätöksentekijöitä sekä muuton läpikäyneitä työntekijöitä eri hierarkiatasoilta ja organisaation osista. Tutkimus hyödyntää myös Aallon muuttoon liittyvien tiedotteiden ja muiden materiaalien analyysiä sekä mahdollisuuksien mukaan kommentointia sosiaalisessa mediassa. Nyt käsillä olevalla tutkimushankkeella on ainutlaatuinen mahdollisuus analysoida strategisen johtamisen ja viestinnän käytäntöjä toimintojen keskittämiseen ja muuttoon liittyen sekä tuottaa uutta tietoa niiden kehittämisestä. Työntekijöiden kokemusten analyysi paikkaidentiteetin näkökulmasta auttaa jäsentämään näitä monimutkaisia prosesseja ja tuottaa uutta ymmärrystä johdon päätösten ja henkilöstön näkemysten vuorovaikutuksesta. Tämä innovatiivinen asetelma tuottaa uutta tietoa tilamuuttojen kriittisistä onnistumistekijöistä suomalaiselle työelämälle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Tienari

Tiedote

Fuusiosta kampusmuuttoon: Case Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

11.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeemme tavoitteena oli tutkia Aalto-yliopiston fuusioprosessin viimeistä vaihetta eli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun (BIZ) kampuksen muuton synnyttämiä kokemuksia BIZ:in akateemisen henkilökunnan parissa. Hankkeen aineisto koostui 64 haastattelusta sekä fuusiota ja muuttoa koskevasta dokumentaatiosta. Tulokset paljastavat uudella tavalla, miten muuton vastustus oli kiinteästi sidoksissa paikkaidentiteettiin ja sosiaaliseen identiteettiin. Alun kova vastustus hälveni yllättävän nopeasti ja lopulta syntyi ”uusi BIZ-identiteetti”. Tulokset osoittavat identiteettien tukemisen ja oikeudenmukaisen kohtelun olevan muutosjohtamisen avaimia. On myös muistettava, että yhteinen paikka ei yksin synnytä tavoiteltua yhteistyötä.

Lähtökohdat

Havainto siitä, että paikkaidentiteettiä eli itsemäärittelyä (työ)paikan avulla on tutkittu organisaatioissa varsin vähän, oli tutkimuksemme ensimmäinen lähtökohta. Teoreettisesti rinnastimme paikkaidentiteetin sosiaaliseen identiteettiin eli itsemäärittelyyn sosiaalisten ryhmien kautta. Oletimme aikaisemman tutkimuksen perusteella koetun oikeudenmukaisuuden selittävän kumpaakin identiteetin puolta sekä henkilöstön hyvinvointia. Lisäksi tutkimme muuton strategisten tavoitteiden toteutumista.

Aineisto

Kohdeorganisaatiomme oli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun (BIZ) akateeminen henkilöstö. Ensisijainen aineisto koostui 64 BIZ:n akateemisen työntekijän haastattelusta. Hankkeen aikana tehtiin 20 haastattelua ja muut haastattelut tehtiin aikaisemmin BIZ:in tutkijoiden toimesta samoista teemoista kuin tämän hankkeen haastattelut. Toinen keskeinen aineisto oli Aallon fuusiota ja kampusmuuttoa käsitelleet dokumentit, joista informatiivisimmat kerättiin yhteen.

Menetelmät

Haastatteluista 20 tehtiin tämän hankkeen puitteissa vuoden 2020 alussa eli vuosi kampusmuuton jälkeen, 25 ennen muuttoa 2016-2018 ja 19 heti muuton jälkeen keväällä 2019. Samaa teemaa luodanneet haastattelut mahdollistivat kiinnostavan pitkittäisasetelman. Haastattelut analysoitiin Gioia-menetelmällä. Dokumentaatio kerättiin erilaisista Aallon sisäisistä ja ulkoisista lähteistä ja se palveli etenkin tulosten kontekstin hahmottamisessa.

Tulokset ja johtopäätökset

Kampusmuuton vastustus ja paikkaidentiteetit sekä sosiaaliset identiteetit kietoutuivat toisiinsa. Yllätyimme vastustuksen nopeasta hiipumisesta heti muuton jälkeen, mutta se selittyi identiteettien kautta luodun itsemäärittelyn myönteisyyden rakentamisella ja työn merkityksellisyyden ylläpidolla. Muuton jälkeen nousi esiin ”uusi BIZ-identiteetti”, joka oli pragmaattinen ja siinä oli ituja Aalto-identiteetistä. Oikeudenmukaisuus sai kolhuja, mutta työpahoinvoinvoinnista ei löytynyt jälkiä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Vastustuksen ja identiteettien vastavuoroinen yhteys fuusion jatkeena tehdyssä kampusmuutossa on tieteellisesti merkittävä havainto. Hankkeen tuloksia voi hyödyntää etenkin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa tehtyjen fuusiot.fi -web-sivuston kautta. Sinne on koottu laaja tietopankki sekä työkaluja fuusioita ja muita laajoja muutoksia suunnittelevien ja toteuttavien suomalaisten organisaatioiden tueksi.

Aineisto

Marko Hakonen & Janne Tienari. Näköala fuusioon: Aalto-yliopisto, kampusmuutto ja identiteetit. Työelämän tutkimus. Vol 19 Nro 2 (2021)
DOI: https://doi.org/10.37455/tt.101899 Avaa

Emma Nordbäck , Marko Hakonen and Janne Tienari. Hanken School of Economics, Finland. Academic identities and sense of place: A collaborative autoethnography in the neoliberal university. Management Learning 1–19
DOI: 10.1177/13505076211006543 journals.sagepub.com/home/mlq Avaa

Marko Hakonen ja Janne Tienari. Hanken Svenska handelshögskolan. Fuusio, toimintojen keskittäminen ja identiteetti: Case Aalto-yliopisto. Tutkimushankkeen loppuraportti.
ISSN 2242-7007 Avaa