Fysioterapeuttien ja lääkäreiden välinen luottamus ja työnjako julkisessa terveydenhuollossa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116222

Hakija
Heli Kangas

Toteuttaja
Heli Kangas

Lisätietoja
Heli Kangas
heliekangas@gmail.com

Toteutusaika
5.6.2016 - 30.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2016
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2016

Tiivistelmä

Tavoitteet
Tutkimuksessa fysioterapeuttien ja lääkäreiden työnjakoa tarkastellaan yhden asiakasryhmän eli akuuttien alaselkäkipupotilaiden kontekstissa ja hoitoprosessissa. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena kahden kuntaorganisaation terveydenhuollossa.

Tutkimuksen tehtävänä on kuvata perusterveydenhuollossa työskentelevien fysioterapeuttien ja lääkäreiden luottamuskäsityksiä työnjaon kannalta merkityksellisistä ilmiöistä. Tutkimus tuottaa erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten fysioterapeuttien ja lääkäreiden välinen työnjako tulisi organisoida, jotta se edistäisi ammattilaisten välistä luottamusta sekä oikea-aikaisia ja oikeassa paikassa saatavia palveluja.

Menetelmät
Tutkimus on laadullinen kuvaileva tapaustutkimus. Tutkimusote on fenomenografinen. Tutkimuksen tapaukset ja empiirinen aineisto muodostuvat kahden eri kuntaorganisaation fysioterapeuttien ja terveyskeskuslääkäreiden kaksivaiheisista (T1/ n= 32 ja T2/ n= 8) haastatteluista. Aineisto on kerätty vuosina 2013 ja 2016. Aineisto analysoidaan fenomenografisen analyysin periaattein.

Tulokset
Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuoden 2016 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Kangas

Tiedote

Uusi malli terveydenhuollon työjaon kehittämiseen

30.9.2016

Työnjaon avaintekijät –mallia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa työnjakojen kehittämisessä. 

Tutkija Heli Kankaan valmisteilla olevassa väitöstutkimuksessa (Asiantuntijoiden välinen luottamus ja työnjako julkisen terveydenhuollon byrokraattisissa organisaatioissa. Fenomenografinen tapaustutkimus fysioterapeuttien ja lääkäreiden luottamus- ja työnjakokäsityksistä kahdessa kuntaorganisaatiossa) pohditaan fysioterapeuttien ja lääkäreiden työnjakoa. 

Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin uusi malli. Työnjaon avaintekijät-mallia voidaan käyttää tulevaisuudessa asiantuntijoiden lisäkoulutuksessa ja johtamisessa.

Luottamus heijastuu kaikkeen

Tutkimuksen tulokset osoittavat asiantuntijoiden käsitysten kautta, millaista on tuottava työnjako ja mitkä tekijät aiheuttavat tuottamatonta työnjakoa. 

Tutkijan mukaan on oleellista tutkia myös asiantuntijoiden käsityksiä työnjakoon liittyvistä merkityksellisistä ilmiöistä, kuten luottamusta asiantuntijoiden välillä. 

Luottamuksella näyttäisi olevan yllättävä vaikutus työnjakojen sujuvuudelle asiantuntijoiden välillä ja sen seurauksena myös asiakkaan saamiin palveluihin. Siksi on oleellista ymmärtää myös se todellisuus, jossa työnjako tosiasiallisesti tapahtuu, jos tapahtuu.

Heli Kankaan Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimus tarkastettiin 19.5.2017. Työsuojelurahasto on tukenut tutkimusta loppuunsaattamisstipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

ISSN: 1798-5757 ISBN: 978-952-61-2470-4 http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2470-4/urn_isbn_978-952-61-2470-4.pdf

Heli Kangas. Asiantuntijoiden välinen luottamus ja sosiaalinen työnjako julkisen terveydenhuollon organisaatioissa : fenomenografinen tapaustutkimus fysioterapeuttien ja lääkäreiden luottamus- ja työnjakokäsityksistä kahdessa kuntaorganisaatiossa. Itä-Suomen yliopisto, 2017.