Gender, Work and Organization – 7th international interdisciplinary conference, 27.-29.6.2012, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
112026

Hakija
Tuija Koivunen

Toteuttaja
Tuija Koivunen

Lisätietoja
Tuija Koivunen
tuija.koivunen@tuni.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 15.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
780 euroa

Kokonaiskustannukset
1 080 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2012

Tiivistelmä

Informaalit tehtävät työpaikoilla

Tutkimuksessa tarkastellaan informaaleja, suoraan työhön kuulumattomia käytäntöjä työpaikoilla, sekä näiden käytäntöjen organisoitumista sukupuolen mukaan. Informaaleja työtehtäviä ovat esimerkiksi kahvinkeitto ennen taukoa, kahvihuoneen siistiminen, tiskikoneen täyttäminen ja tyhjentäminen, jätteiden kierrätys ja yleinen tiloista huolehtiminen. Lisäksi informaaleja tehtäviä voivat olla vapaa-ajan tapahtumien, kuten henkilökunnan matkojen, juhlien ja erilaisten tempausten järjestäminen.

Empiirisesti tutkimus pohjautuu etnografiseen aineistoon, joka on tuotettu vuosina 2004-2006 kolmessa yhteyskeskusyrityksessä. Aineistosta analysoidaan niitä tapoja, joilla informaalit työtehtävät on organisoitu ja miten työntekijöiden sukupuoli, ikä ja asema organisaatiossa vaikuttavat näiden työtehtävien jakautumiseen, ja mitä seurauksia informaaleilla työtehtävillä on nais- ja miestyöntekijöille. Tällöin tutkimuksen keskiöön otetaan vähälle huomiolle jääneet työtehtävät, jotka kuitenkin ovat usein työpaikan toiminnan kannalta välttämättömiä.

Tulosten perusteella on mahdollista pohtia tapoja, joilla informaalit käytännöt voidaan työpaikoilla jakaa, ja edelleen näitä tapoja voidaan tarkastella tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta. Informaalit käytännöt lisäävät työntekijöiden työtaakkaan, ja siksi niiden tasaiseen jakautumiseen on syytä kiinnittää huomiota.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuija Koivunen

Tiedote

Työpaikan informaalit työtehtävät jäävät huomiotta

15.8.2012

Yhteiskuntatieteiden tohtori
Tuija Koivunen osallistui 27.–29.6.2012
Isossa-Britanniassa Keelen yliopistossa pidettyyn, nyt jo
seitsemänteen Gender, Work and Organization -konferenssiin.

Kyseessä on joka toinen vuosi pidettävä kansainvälinen
konferenssi, joka keskittyy työelämän tutkimukseen ja
organisaatiotutkimukseen nimenomaan sukupuolen näkökulmasta.
Konferenssi järjestetään yhteistyössä samannimisen tieteellisen
lehden kanssa.

Koivunen piti oman alustuksensa otsikolla
Informal tasks in the workplace työryhmässä Inequality
amongst low paid women workers.

Alustuksessaan hän toi esiin niitä informaaleja työtehtäviä,
jotka eivät julkisanotusti tai sovitusti kuulu kenenkään työhön,
mutta jotka jonkun on tehtävä, jotta työpaikan arki sujuu. Nämä
ovat usein varsin huomaamattomia asioita ja tehtäviä, joihin ei
tutkimuksessa ole juuri kiinnitetty huomiota.

Alustuksen jälkeisessä keskustelussa pohdittiin, mikä käsite
voisi parhaiten kuvata näitä tehtäviä. Lisäksi todettiin, että
kyseessä on tärkeä, mutta arkinen seikka, jota on syytä tarkastella
laajemmin.

Suomalainen työelämän tutkimus korkeatasoista

Konferenssin tieteellinen taso oli tänäkin vuonna korkea, ja
osanottajat edustivat laajasti eri kansallisuuksia.

Eri työryhmät antoivat laajan ja monipuolisen kuvan siitä,
millaista sukupuolisensitiivistä tutkimusta työelämästä ja
organisaatioista tehdään ympäri maailmaa.

Gender, Work and Organization -konferenssi on omiaan
osoittamaan, että sukupuoleen keskittynyt työelämän tutkimus on
Suomessa maailman kärkitasoa. Lisäksi konferenssi tarjoaa oivan
paikan verkostoitua muiden tällaista tutkimusta tekevien ihmisten
kanssa.

Konferenssi on ehkä ainoa laatuaan, joka vastaa täysin Koivusen
omia tutkimusintressejä. Siksi konferenssista on monella tavalla
hyötyä sekä hänen omalle, käynnissä olevalle tutkimukselleen että
uusien tutkimusaiheiden suunnittelulle ja verkostoitumiselle.

Koivunen sai konferenssissa useita ideoita, etenkin liittyen
post doc -tutkimuksensa aiheisiin ja teoreettisiin
lähestymistapoihin.

 

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

David Knights, Deborah Kerfoot and Ida Sabelis (Ed.) Gender, Work & Organization Online ISSN: 1468-0432 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-0432