Grounded theory tutkimus alanvaihtamisen muutosprosessista. Oman väitöskirjautkimuksen esitteleminen kansainvälisessä tutkijatapaamisessa Singaporessa sekä suullisesti että full paper artikkelina.

Hanketiedot

Hankenumero
115449

Hakija
Leena Ikonen

Toteuttaja
Leena Ikonen

Lisätietoja
Leena Ikonen
leena.a.ikonen@jyu.fi

Toteutusaika
6.12.2015 - 27.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 445 euroa

Tulokset valmistuneet
27.12.2015

Tiivistelmä

Esittelen tapahtumassa kasvatustieteen väitöskirjatutkimustani, jonka aiheena on alanvaihtamisen muutosprosessi. Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata aineistoperustaisesti alanvaihtamisen muutosprosessi. Esitykseni ja artikkelini sisältönä on miten alanvaihtajat työllistyvät alanvaihtamisen jälkeen ja mikä on ammatillisen koulutuksen merkitys alanvaihtamisen muutosprosessissa. Tutkimukseni analyysivaiheessa esittelen alustavien tulosten lisäksi Grounded Theory -tutkimusmenetelmää, miten käytän sitä tässä tutkimuksessa ja miten tutkimusprosessini on edennyt sen mukaisesti.
Alanvaihtajalla tarkoitan henkilöä, jolla on ammatilliseen aikuiskoulutukseen hakeutuessaan jo toisen alan tutkinto tai työura jollakin toisella alalla. Tutkimusaineistoni sisältää esitutkimuksen, johon keräsin ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien aikuisten taustatietoja sekä toteuttamani kymmenen avointa teemahaastattelua. Haastateltavat olivat iältään 29-50 -vuotiaita naisia ja miehiä eri ammattialoilta ja useilta eri paikkakunnilta Etelä-Suomesta. Käytän haastatteluaineistoni analyysissa Glaserin (1978) prosessin koodausmallia. Alanvaihtamisen muutosprosessi käsittää useita osaprosesseja, jotka seuraavat toisiaan kronologisessa järjestyksessä, mutta sisältävät myös liikettä edestakaisin. Esitän kaksi alakategoriaa, jotka ovat olennaisia elementtejä alanvaihtamisen muutosprosessissa: uuteen ammattiin oppiminen sekä uudelleen työllistyminen alanvaihtamisen jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Leena Ikonen

Tiedote

Alanvaihto monimutkainen muutosprosessi

27.12.2015

Alan vaihtaminen ilmentää työelämän jatkuvaa muutosta. Kun
aikuinen vaihtaa alaa, hän käy läpi monimutkaisen
muutosprosessin.

Alanvaihdosta väitöskirjaa tekevä
Leena Ikonen vahvistaa, että kyseessä on
tapahtuma, joka rakentuu monesta erillisestä prosessista.

Ikosen alustavien tutkimustulosten mukaan uuteen ammattiin
oppiminen ja uudelle alalle työllistyminen ovat olennaisia
elementtejä muutosprosessissa.

Prosessiin sisältyvät ammatti-identiteetin kehittyminen,
muutokset ura- ja koulutusstatuksessa ja kompetenssien siirtyminen.

Kiperiä pisteitä

Muutosprosessin vaiheet eivät välttämättä seuraa toisiaan
kronologisesti siten, että edellinen vaihe on päättynyt ennen
toisen alkamista. Vaiheet lomittuvat toisiinsa, ja niiden välillä
on myös edestakaista liikettä. Vaiheiden nivelkohdissa on pisteitä
(breaking points), jotka ovat jollakin tavoin kriittisiä
muutosprosessin etenemiseksi, esimerkiksi päätöksen tai valinnan
tekeminen.

Ikonen esitteli tutkimustaan kansainvälisessä Researching Work
and Learning -konferenssissa, joka järjestettiin Singaporessa 9.–1
1. joulukuuta 2015. Työn ja oppimisen tutkimukseen keskittyvä
tapahtuma järjestettiin yhdeksättä kertaa.

Työsuojelurahasto tuki Ikosen konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Kattava kuva alan tutkimuksesta

Teemaryhmien aiheet keskittyivät aikuisten oppimiseen ja työssä
oppimiseen sekä tutkimusmenetelmiin.

Ikonen esitteli tutkimustaan tutkimusmenetelmäryhmässä. Tutkimus
on niin sanottu grounded theory -tutkimus, joka tarkoittaa
aineistolähtöistä laadullista lähestymistapaa. Vertaisarvioitu
artikkeli on luettavissa konferenssin verkkosivuilla, katso
Materials-kohta.

Ikonen kertoo saaneensa tieteellisesti korkeatasoisessa
konferenssissa paljon relevanttia tietoa ajankohtaisista
tutkimuksista. Hän kuunteli esityksiä mahdollisimman monessa
ryhmässä ja sai monipuolisen katsauksen Aasian, Afrikan ja Euroopan
työelämästä, työmarkkinoista ja aikuiskoulutuksesta.

Esityksissä tuotiin tutkimusten ohella esille myös eri maiden
koulutuspoliittisia valintoja ja haasteita.

Ikosen mukaan monien maiden koulutusjärjestelmissä on
rakenteellisia umpikujia, jotka estävät aikuisten tutkintoon
johtavan koulutuksen ja siten myös työuran aikana kouluttautumisen.
Aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ei välttämättä ole valmiuksia
tai prosesseja.

Työpaikalla oppiminen on Suomessa arkipäiväinen käytäntö, mutta
esimerkiksi Singaporessa ennen työelämään siirtymistä työtehtäviä
harjoitellaan pääosin oppilaitosympäristössä.

 

 

  

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut www.rwl2015.com Ikosen vertaisarvioitu artikkeli on luettavissa konferenssin nettisivulla http://www.rwl2015.com/abstracts-01.html (conference papers -> individual papers ->number 076)

Abstract Avaa