Haaga-Helia Porvoo Campus: Johtamisen ja yrityskulttuurin kehittäminen systeemisellä ymmärryksellä

Hanketiedot

Hankenumero
200109

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Systems Enlightenment Oy

Lisätietoja
Malin Lahdensuo
malin.lahdensuo@haaga-helia.fi

Toteutusaika
15.2.2020 - 31.1.2021

Työsuojelurahaston päätös
13.3.2020
29 515 euroa

Kokonaiskustannukset
59 030 euroa

Tulokset valmistuneet
16.2.2021

Tiivistelmä

Porvoon campuksen rooli Haaga-Helian uudessa, kansainvälisessä strategiassa on keskeinen. Uutuusarvo tässä hankkeessa on johtamisen kehittäminen konstellaation avulla, ja tämä tapahtuu sekä johtajien henkilökohtaisissa konstellaatiotyöskentelyissä että organisaatioiden ryhmissä. Aiemmissa hankkeissa on käytetty menetelmää dynamiikkojen tunnistamiseen ja fuusion tukemiseen, ja konstellaatiota on tehty niissä muutamissa ryhmätilanteissa. Tässä hankkeessa tehdään konstellaatioita läpi linjan henkilökohtaisissa tapaamisissa johtajien ja esimiesten kanssa – ja näistä tulevaa ymmärrystä hyödynnetään myös ryhmissä tehtävissä konstellaatioissa. Odotuksena on, että johtajien henkilökohtaiset konstellaatiot auttavat johtajia toimimaan uudella tavalla yhteisössä ja edistämään aiempaa paremmin tavoitekulttuurin toteutumista. Tavoitteena on samalla tehdä näkyväksi Porvoon campuksen henkilöstölle organisaatiokulttuuri, joka auttaa heitä ymmärtämään dynamiikkaa toistensa kanssa ja myös luo psykologista turvallisuutta. Ravoitteena on rakentaa uusi yhteistyötä ja jokaista arvostava kultuuri, joka mahdollistaa uuden strategian toimeenpanon onnistuneesti, Menetelmänä käytetään systeemistä konstellaatiota ja myös muita dialogisia ryhmämenetelmiä. Tähän hankkeeseen osallistuvat kaikki Porvoon campuksen työntekijät. Projekti kestää vuoden. Hyötynä ovat työilmapiirin sekä yhteistyön ja työn tekemisen tehokkuuden paraneminen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Malin Lahdensuo

Tiedote

Johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen systeemisesti

16.2.2021

Tiivistelmä

Konstellaatiota sovellettiin johtajien ymmärryksen lisäämiseen omasta organisaatiostaan ja vaikutuksestaan siihen. Hankkeessa osallistutettiin koko henkilöstöä tutkimaan nykyistä kulttuuriaan ja kuvaamaan sitä myös systeemisin työkaluin. Henkilöstö tunnisti kehittämiskohteita ja ongelmia, ja määritti myös tavoitetilan, joka kuvattiin käyttäytymisen tasolle. Hankkeessa käytettiin systeemistä konstellaatiota, dialogisia ryhmämenetelmiä, sosiometrisia tutkimuksia ja piirroksia.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Haaga-Helian Porvoon Campuksen johtamista ja kulttuuria. Asiantuntijaksi valikoitui tarjouskilpailun perusteella Systems Enlightenment Oy, jolla oli vakuuttavin osaaminen systeemisestä kehittämisestä. Heillä oli myös tutkimustaustaa aiheesta.

Kohderyhmät

Haaga-Helian Porvoon Campus johto ja henkilöstö, kokonaisuutena n. 60 henkeä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös Haaga-Helian ylimmän johdon kanssa.

Menetelmät

Konstellaatio: kokemuksellinen menetelmä tehdä näkyväksi yhteisössä vaikuttavia dynamiikoita. Verkon kautta tapahtuvat sosiometriset konstellaatiot: piirrosten avulla ryhmätyönä henkilöstö kuvasi kokemustaan työyhteisöstä ja sen haasteista. Dialogiset ryhmämenetelmät. Haastatteluja ja työpajoja, joissa pienryhmissä työskentelyä.

Konstellaatio: on uutuusarvoa, ja edelleen vaatii jatkotutkimuksia.
Verkkokonstellaatiot: on paljon uutuusarvoa, ja kannattaa kehittää edelleen.

Vaikuttavuus

Hankkeella oli merkittävä vaikutus henkilöstön kokemukseen työyhteisöstään ja kehittämismotivaatioon. Hanke avasi uuden tavan käydä dialogia avaamalla ymmärrystä siitä, mistä käyttäytyminen johtuu. Vuorovaikutus muuttui turvallisemmaksi ja oli helpompi kohdata vaikeitakin asioita. Oli helpompi puuttua epäkohtiin. Organisaatiomuutoksen myötä siirrytään itsenäisempään toimintamalliin ja hanke tuki siinä. Antoi tukea johdolle tämän muutoksen valmistelussa ja kohtaamisessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konstellaatioiden hyödynnettävyyttä ei kyetty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti koronan takia tässä hankkeessa, mutta etäsovellukset vaikuttavat lupaavilta, ja niitä kannattaa kehittää edelleen ja hyödyntää muissakin organisaatioissa. Tässä voi olla paljon potentiaalia. Tuloksia ja menetelmiä voidaan hyödyntää muilla työpaikoilla.

Aineisto

Jani Roman, Systems Enlightenment Oy. Haaga-Helia Porvoo Campus: Johtamisen ja yrityskulttuurin kehittäminen systeemisellä ymmärryksellä. Loppuraportti. 11.2.2021 Avaa