Häiriöiden hallinta yrityksen strategisen johtamisen prosessissa -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114272

Hakija
Hannamari Heino

Toteuttaja
Hannamari Heino

Lisätietoja
Hannamari Heino
hannamari.heino@saganet.eu

Toteutusaika
1.9.2014 - 31.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2015

Tiivistelmä

Tutkin organisaatiossa esiintyviä ongelmia suhteessa yhtiön strategiseen suorituskykyyn. Koska yrityksen hallituksella on lainmukainen velvollisuus ohjata strategiatyötä, on tärkeää arvioida hallituksen roolia ongelmien lähteenä ja/tai niiden lieventäjänä. Vaikka monet häiriöt voidaan katsoa uhkaksi yrityksen pysyvälle kannattavuudelle, aivan liian usein ne näyttäytyvät hyvin kaukaisilta hallitukselle. Tutkimus hallituksen kyvystä hallita organisaatiossa vallitsevia häiriöitä on laiminlyöty tutkimuskirjallisuudessa. Lisäksi vallankäytön ja vastustuksen tutkimus ja vaikutus johtamiseen on usein jätetty huomiotta organisaatiotutkimuksissa, mutta on jatkuva huolenaihe.

Esitän teoreettisesti, miten hallitustyöskentelyä ja häiriöiden tunnistamista on eri tutkimustraditioissa aiemmin tutkittu, mitä tutkimukset kertovat aiheesta ja miten aihepiirin tutkimus on kehittynyt. Olen aiemmassa tutkimuksessani osoittanut, että on toisaalta riittämätöntä analysoida vain hallituksen ja omistajien näkökulmaa. Pitää myös tunnistaa ja analysoida muualla organisaatiossa ilmenevät häiriöt.
Arvioin löydösten sovellusarvon ja esitän toiminnan teorian kontribuution. Kehitän ristiriitojen tunnistusmenetelmää tehdyn tutkimuksen sekä myös edellisten artikkeleideni tulosten perusteella tavoitteena käytännön yrityselämässä sovellettavissa oleva metodiikka.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannamari Heino

Tiedote

Yrityksen hallituksen kokouksista johtamisoppia

31.10.2015

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava
Hannamari Heino esittää tulevassa väitöskirjassaan
teoreettisesti, miten hallitustyötä ja häiriöiden tunnistamista on
aiemmin tutkittu. Hän itse on aiemmin osoittanut, että hallituksen
ja omistajien näkökulman analysointi ei riitä. Pitää analysoida
myös muualla organisaatiossa ilmenevät häiriöt. Heinon keskeistä
aineistoa ovat hallituksen kokoukset.

Työsuojelurahasto on tukenut Heinon työtä tutkijastipendillä.
Vuoden 2015 kesäkuun alun ja lokakuun lopun välisenä stipendiaikana
Heino litteroi valmiiksi siihenastiset haastattelut ja
kokoustallenteet sekä analysoi tämän aineiston. Aineistoa kartuttaa
vielä muun muassa hallituksen kokous joulukuussa.

 

Heino on kirjoittanut väitöskirjansa kolmannen ja viimeisen
artikkelin teoriaosuutta. Keväällä 2015 hän keskittyi Deleuze &
Guattarin rihmasto-käsitteeseen, sittemmin rinnakkain rihmastoon ja
strategiakirjallisuuteen.

Seminaareista ja konferenssista lisätietoa

 

Hannamari Heino on stipendiaikana osallistunut muun muassa
Helsingin yliopiston Cradle-seminaareihin, joissa on keskitytty
toiminnan teorian sovelluksiin; Suomen strategisen johtamisen
seuran seminaareihin; Hallituspartnereiden seminaariin Strategia
käytännössä – totuus jalkautuksesta ja Työsuojelurahaston
mediaviestinnän koulutukseen.

Lisäksi Heino työsti esitystään organisaatiotutkijoiden
OLKC-konferenssiin lokakuussa. Heino haluaa, että konferenssi
hyödyttää mahdollisimman paljon hänen kolmannen artikkelinsa
kirjoittamista. Heinon piti perehtyä kyseisen tiedeyhteisön
tutkimusperinteeseen, muun muassa tietojohtamiseen. Se näkökulma
edistikin Heinon työtä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen