Hammashuollon käsi-instrumenttien ergonomian ja käytettävyyden testaaminen osana tuotekehitystä

Hanketiedot

Hankenumero
111362

Hakija
LM-Instruments Oy

Toteuttaja
LM-Instruments Oy

Lisätietoja
Kari Lehtonen
kari.lehtonen@lminstruments.com

Toteutusaika
1.11.2011 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
6 100 euroa

Kokonaiskustannukset
16 622 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tukea hammashuollon käsi-instrumenttien tuotekehitystä testaamalla käsi-instrumentin ergonomiaa ja käytettävyyttä hammaskiven poistossa ja hampaan paikkauksessa. Mukana testeissä on neljä markkinoilla olevaa käsi-instrumenttityyppiä ja yksi prototyyppi. Hankkeessa luodaan uudenlainen hammashuollon käsi-instrumenttien ergonomian ja käytettävyyden testausympäristö.

Työsuunnitelma
Hammashuollon käsi-instrumenttien ergonomiaa ja käytettävyyttä testataan Helsingin yliopiston hammasklinikalla, mittaukset suorittaa Työterveyslaitos. Testihenkilöiksi valitaan yhteensä 10 vapaaehtoista, vähintään 1 vuoden työkokemuksen omaavaa, hammaslääkäriä ja suuhygienistiä. Testejä varten hankkeessa luodaan uudenlainen ergonomian ja käytettävyyden testausympäristö, jossa käytetään ns. fantom-torsoa ja sen hampaistoa.

Testaustilanteessa hammaskiven poisto tehdään oikean yläkuutoshampaan distaalipinnoilta ja paikkaus saman hampaan okklusaalipinnalle. Suuhygienistit eivät tee paikkausta. Jokaista käsi- instrumenttia arvioidaan erikseen tehtäväsimulaation jälkeen.
Testihenkilön (työntekijä) hartian ja yläraajan kuormittumista arvioidaan työtehtävien aikana mittaamalla lihasten sähköistä aktiivisuutta eli elektromyografiaa (EMG) sekä ranteen ja kyynärvarren nivelkulmia kehon oikealta puolelta.
Testit tehdään joulukuun alkuun mennessä ja raportti valmistuu vuoden 2011 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kari Lehtonen

Tiedote

Ergonomisia käsi-instrumentteja hammashoitoon

31.12.2011

Hammashuollon käsi-instrumenttien valmistaja LM-Instruments Oy
sai tukea ergonomisten käsi-instrumenttien tuotekehitykseen
tutkimuksesta, jonka toteutti Työterveyslaitos tiimipäällikkö,
professori
Nina Nevalan johdolla.

Yritys sai Työsuojelurahastolta kehittämisavustuksen, jonka
avulla rahoitettiin tuotekehityksen tueksi tieteellistä ja
objektiivista vertailua kansainvälisten kilpailijoiden
tuotteisiin.

LM-Instruments kehittää uutta ergonomista instrumenttia
hammaskiven poistoon, joka erityisesti kuormittaa hammashuollon
työntekijöitä.

Tutkimuksessa testattiin LM:n prototyyppiä ja myynnissä olevaa
instrumenttia sekä vertailtiin niitä kahden amerikkalaisen
kilpailijan käsi-instrumentteihin.

LM-Instruments sai tutkimustuloksista myönteistä vahvistusta
tuotteilleen, sillä sen paksut, silikonivartiset instrumentit
olivat käytettävyydeltään parhaita. Prototyyppi oli paras
kahdeksassa ominaisuudessa ja jo markkinoilla oleva yhdeksässä.

Samoin LM:n paksuilla, silikonivartisilla työvälineillä
saavutettiin myös paras puhdistustulos. Lisäksi ne rasittivat
työntekijän peukaloa, sormia ja kämmeniä vähemmän kuin työskentely
ohuemmilla muovi- tai metallikahvaisilla välineillä.

Etenkin yläraajat koetuksella

Hammashoitotyö vaatii jatkuvaa käsien käyttöä. Käsien toistotyö,
hankalat työasennot ja työvälineiden käytöstä johtuva käden
voimankäyttö ja tärinä ovat työn riskitekijöitä. Hammaslääkäreillä
ja suuhygienisteillä onkin paljon tuki- ja liikuntaelimistön ja
etenkin yläraajojen vaivoja.

Kuormittavinta on hammaskivien poisto, jota suuhygienistit
tekevät paljon. Heillä on suuri riski rannekanavaoireyhtymään, joka
voi viedä yläraajasta toimintakyvyn kokonaan ja lopettaa työt.

Ergonomiatutkimuksessa on havaittu, että käsi-instrumenttien
ergonomiaominaisuuksia parantamalla voidaan keventää lihasten
kuormittumista, parantaa työn mielekkyyttä ja ylläpitää terveyttä.

Objektiivisia ja subjektiivisia mittauksia

Tutkimusta varten Helsingin yliopiston hammasklinikalle luotiin
testiympäristö. Todellisuutta jäljittelevässä hoitotilanteessa
työskentelyn kohteena oli fantompää muovihampaineen.

Tutkimukseen osallistui seitsemän kokenutta 26–58-vuotiasta
hammaslääkäriä ja yksi suuhygienisti. Kaikki testihenkilöt olivat
terveitä, normaalipainoisia ja oikeakätisiä naisia julkisen ja
yksityisen sektorin työpaikoilta.

Viisi testihenkilöistä ilmoitti, että heillä oli ollut työtä
haittaavia tuki- ja liikuntaelimistön oireita viimeisen viikon
aikana.

Tutkimuksessa vertailtiin viittä hammaskiven poiston ja viittä
hampaan paikkauksen instrumenttia. Välineitä oli kolmelta
valmistajalta: LM-Instruments ja amerikkalaiset American Eagle ja
Hu-Friedy.

Objektiivisia mittausmenetelmiä olivat lihasten sähköisen
aktiivisuuden, yläraajan nivelkulmien ja hampaan pinta-alan
mittaukset. Subjektiivisesti testihenkilöt arvioivat
käytettävyyttä, välineiden keskinäistä paremmuutta ja
rasitustuntemuksiaan.

Paksut, silikonivartiset parhaita

Instrumenttien käytettävyyttä selvitettiin 18 ominaisuudesta:
kahvan muotoilu, käteen istuvuus, kahvan paksuus, kahvan
materiaali, otealueen pintastruktuuri, otteen pitävyys, voiman
tarve, työosan muotoilu, tuntoherkkyys, käännettävyys, ulkonäkö,
kärjen ulottuvuus, työskentelyn tarkkuus, työskentelyn
miellyttävyys, värikoodaus, paino ja kokonaisarvio.

Käytettävyysominaisuuksien näin laajaa arviointia ei ole aiemmin
raportoitu.

LM:n paksut, silikonivartiset instrumentit olivat
käytettävyydeltään parhaita. Prototyyppi oli paras kahdeksassa
ominaisuudessa, jo markkinoilla oleva väline yhdeksässä.

Paksuilla, silikonivartisilla saavutettiin myös paras
puhdistustulos. Ne myös rasittivat työntekijän peukaloa, muita
sormia ja kämmentä vähemmän kuin työskentely ohuemmilla, muovi- ja
metallikahvaisilla välineillä.

Lihasten sähköisessä aktiivisuudessa tai yläraajan nivelten
asennoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja eri
instrumenttien välillä.

Tutkimuksessa todettiin, että hammaskiven poistaminen kuormittaa
peukaloa nelinkertaisesti verrattuna hampaan paikkaamiseen.

Englanninkielinen artikkeli vapaasti saatavissa

Paraisilla toimiva LM-Instruments valmistaa tuotteensa
Pohjoismaissa, ja 80 prosenttia tuotannosta menee vientiin.
Tutkimuksen tulosta ja siitä kirjoitettua englanninkielistä
artikkelia yritys hyödyntää markkinoinnissaan.

Nina Nevalan,
Erja Sormusen,
Jouko Remeksen ja
Kimmo Suomalaisen kirjoittama artikkeli on
julkaistu The Ergonomics Open Journal -lehdessä. 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

The Ergonomics Open Journal, 2013, 6, 6-12. 1875-9343/13 2013 Bentham Open DOI: 10.2174/1875934320130517001 http://www.benthamscience.com/open/toergj/articles/V006/TOERG130517001.pdf Avaa

Ergonomiaa hammashoitoon, Telma-lehti 3/2013, s. 58-59. http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/telma/2013/3

Nevala Nina, Sormunen Erja, Remes Jouko, Suomalainen Kimmo. 2013. Evaluation of Ergonomics and Efficacy of Instruments in Dentistry.