Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa

Hanketiedot

Hankenumero
115196

Hakija
Helsingin yliopisto

Toteuttaja
Helsingin yliopisto

Lisätietoja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo
hannele.kerosuo@tuni.fi

Toteutusaika
1.8.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
118 000 euroa

Kokonaiskustannukset
198 529 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Virtuaalisille suunnittelumalleille perustuva tietomallintaminen on yleistynyt tämän vuosikymmenten aikana rakennushankkeissa. Sen käyttö vaatii johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin kehittämistä sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa että niiden välisissä verkostoissa. Hankkeessa selvitetään: (1) Millä eri tavoilla ja kenen toimesta tietomallintamista johdetaan ja koordinoidaan, millaista osaamista edellytetään ja miten erilaiset toimintatavat edistävät tietomallinnusta rakennushankkeissa? (2) Miten tietomallien tuottamisesta ja käytöstä sovitaan hankkeen eri vaiheissa? (3) Miten tietomallinnetun suunnittelutyön johtamista ja toteuttamista voidaan kehittää yhteistyömallien avulla?

Tutkimuskohteina ovat meneillään olevat tietomallintamista hyödyntävät rakennushankkeet. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja menetelmä perustuu toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen. Lähtökohtana on, että toiminnan kehittymistä voidaan tukea 1) tutkimalla olemassa olevia tapoja koordinoida tietomallihankkeita ja niiden haasteita, 2) luomalla tutkimuksen pohjalta uusia toimintamalleja, sekä 3) kokeilemalla ja kehittämällä toimintamalleja käytännön hankkeissa.

Hankkeen tuloksena syntyy tutkittua tietoa tietomallintamisen johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin uusista käytännöistä ja yhteistyömuodoista rakennushankkeissa sekä kehitysehdotuksia tietomallintamisen johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin edelleen kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Tiedote

Rakennusten tietomalleissa kehittämisen paikkoja

31.12.2016

Helsingin yliopiston kasvatustieteilijät ovat tutkineet tietomallien käyttöä rakentamishankkeissa.

Tutkijat tuovat esille tietomallien käytön johtamisen suuntia, tietomallien käytöstä neuvottelemista ja uusia yhteistyömuotoja. Hanke antoi aineksia koko ajan muuttuvan tietomallintamisen kehittämiselle.

Tutkijat kehottavat täsmentämään tietomallien koordinointia ja johtamista, myös tietomallien käytöstä sopimiseen pitää satsata. Parantaa pitäisi niin ikään tilaajien tietomalliosaamista.

Tutkijat myös kehittivät rakennusalan toimijoiden kanssa uusia toimintamalleja kokeiltaviksi.

Yhteistä tietomallia ei näköpiirissä

Tutkijat päätyvät siihen, että kaikille toimijoille yhteisen tietomallin käyttö rakennuksen elinkaaren aikana ei vielä toteudu. Tietomalleja sovelletaan käytäntöön askeleittain.

Raportissa tutkijat kertovat toimijoiden yhteistyön vaikeudesta, sillä kaikki toimijat eivät halua muuttaa totuttuja työtapoja. Uusilla yhteistyömuodoilla kuitenkin pyritään kehittämään organisaatioiden välisten tietomallien käyttöä.

Tutkijat ennakoivat, että jatkossa korostuu neuvottelujen tarve tietomallien järkevästä hyödyntämisestä.

Tietomallintaminen uudistaa johtamista

Virtuaalisille suunnittelumalleille perustuva tietomallintaminen vaatii uudenlaisen johtamisen kehittämistä organisaatioissa ja niiden verkostoissa. Tietomallien laajeneva käyttö rakennushankkeissa vaatii johtamisen kehittämistä rakentamishankkeissa.

Tutkijat selvittivät monitieteisesti, miten rakentamishankkeissa johdetaan tietomallintamista. Selvitettävänä oli tietomallintamisen käyttö kiinteistöjen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa sekä tietomallien tuottamisesta ja käytöstä sopiminen.

Tutkijat havainnoivat tietomallintamisen toteuttamista kahdessa Helsingin tilakeskuksen hankkeessa. Tietoa Finland Oy:n solmutyötä seurattiin kahdessa työpajassa.

Tietomallihankkeissa uutta yhteistyötä

Tutkimuskohteiden valintaa, aineiston keruuta ja analyysiä ohjasi niin sanottu kehityksen ja muutoksen etnografia. Syksyllä 2015 ja keväällä 2016 tutkijat tekivät 44 teemahaastattelua hankkeiden toteuttajille. Näin tutkijat saivat yleiskuvan uusien yhteistyömuotojen soveltamisesta tietomallipohjaisissa hankkeissa.

Tutkijat kehottavat kehittelemään ja vertailemaan yhteistyömalleja.

Tutkijat seurasivat lisäksi noin kymmentä tietomallikokousta, kun rakentajat suunnittelivat suurehkon oppilaitoksen rakentamista.

Aineiston analyysi pohjasi toiminnan teoreettiseen lähestymistapaan. Siinä ajatellaan, että kehittymistä voi tukea tutkimalla toimintatapoja.

Ylläpitomalleja pitäisi testata

Tutkijat kaipaavat tietomalleilta rakennusten omistajien moninaisten tehtävien parempaa ymmärrystä. Jos tähän päästään, saataisiin toimivia tietomalleja ylläpidon tarpeisiin.

Ylläpidon tietomalliohjelmistoja kannattaa tutkijoiden mielestä joka tapauksessa kehittää. Yhteistyömuotoihin kannattaisi paneutua seuraamalla pitkäaikaisesti rakennushankkeita.

Myös solmutyökokeiluja kannattaa kehittää ja niiden käyttöönottoa kannattaa tutkia.

Näitä ja muita tutkimustuloksia hankkeen tutkijat ovat esitelleet akateemisissa konferensseissa ja julkaisuissa sekä rakennusalan seminaareissa. Ohjausryhmän jäsenet – alan isot toimijat – ovat viestittäneet hankkeesta BuildingSmart Finland -tilaajaryhmän kokouksissa ja omissa organisaatioissaan.

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Hannele Kerosuo, Sami Paavola, Reijo Miettinen ja Tarja Mäki (2016). . Loppuraportti. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden tiedekunta. ISBN 978-951-51-2867-6. Avaa