HAUSSI 2017-2019: Henkilöstölähtöinen tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen Hausjärven kunnalla

Hanketiedot

Hankenumero
117165

Hakija
Hausjärven kunta

Toteuttaja
Hausjärven kunta

Lisätietoja
Lilli Salomaa
lilli.salomaa@hausjarvi.fi

Toteutusaika
20.3.2017 - 31.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
9.6.2017
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
42 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2019

Tiivistelmä

HAUSSI 2017-2019 – eli tuttavallisemmin Hausbändi-hankkeen tavoitteena on saada aikaan Hausjärven kunnan kaikki toimialat kattava yhteisen henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittämisen toimintatapa. Hanke käynnistyy johtoryhmän strategisilla kehittämislinjauksilla. Esimiehet sitoutetaan hankkeeseen muodostamalla yhteisessä työskentelyssä käsitys Hausjärven kunnan tuottavuudesta ja sen mittaamisen osatekijöistä. Esimiestyöskentelyn tavoitteena on tukea esimiehiä valmentavan johtamisen mahdollisuuksien tunnistamisessa ja kannustaa henkilöstölähtöisen tuottavuuden käytäntöjen kehittämiseen omissa työyksiköissä. Esimiesten omaa johtajuutta tuetaan voimavaroihin keskittyvässä työskentelyssä sekä prosessiajattelun perusteisiin tutustumisella. Tavoitteena on tunnistaa omien työprosessien keskeiset pullonkaulat, ongelmakohdat ja ”hukkaputket”. Toimialoittain henkilöstölle suunnatuissa ohjatuissa työpajoissa opitaan tunnistamaan arjen kehittämiskohteita omasta työstä. Tavoitteena on luoda osana hanketta kuntaan ”uudistajaryhmä”, joka koostuu johtoryhmän, esimiesten ja henkilöstön edustajista. Ryhmän jäsenille tarjotaan mahdollisuutta tuotekehittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2019 lopulla. Ulkopuolisena asiantuntijatahona hankkeessa on Hyria Oy. Hankkeessa sovelletaan viimeaikaista johtamisen alan tutkimusta siitä, kuinka tuottavuutta ja hyvinvointia voidaan rinnakkain edistää kunnallisessa organisaatiossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lilli Salomaa

Tiedote

Henkilöstölähtöinen kehittäminen Hausjärven kunnassa: Hausbändi-hanke

31.5.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa Hausjärven kuntaan uusia käytäntöjä henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittämiseksi ja lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ollut työelämän laadun parantaminen ja työn tuottavuuden lisääminen toteuttamalla jatkuvan kehittämisen toimintamallia osana kunnan työarkea. Henkilöstön osallisuus jatkuvan kehittämisen toimintamallin toteuttajana on avainasemassa. Hausbändi-hanke kannustaa tarkastelemaan sekä omaa että työyhteisön toimintaa.

Lähtökohdat

Kuntalaisten tarpeita vastaavien, laadukkaiden palveluiden tuottaminen on Hausjärven kunnalle ensiarvoisen tärkeää. Hausbändi-hankkeen syntymiseen vaikuttivat valmisteilla olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos sekä maakuntauudistus ja pohdinta siitä, kuinka tulevaisuudessa kunnan palveluita organisoidaan ja miten voimme vastata jatkuvan
muutoksen kohteena olevan toimintaympäristön haasteisiin. Yhteistyökumppaneina toimivat Hyria Business Institute (Hyria Koulutus) ja Työsuojelurahasto.

Kohderyhmät

Hausbändi-hankkeeseen osallistui koko kuntaorganisaatio. Toimialasta riippuen hanketta toteutettiin laajoilla kehittämishankkeilla tai pienemmillä kohdennetuilla kehittämistoimenpiteillä.

Menetelmät

Hausbändi-hankkeen johtavana kehittämismenetelmänä oli Sitran työelämän laadulla tuottavuutta-hankkeen henkilöstölähtöisen jatkuvan kehittämisen toimintamallin toteuttaminen Hausbändi-hankkeen toimenpiteet jakautuivat kolmeen kehittämismenetelmään: kehittäjät, kehittämisideat ja esimiesten valmennus. Kehittäjät veivät läpi laajemman kehittämishankkeen, kehittämisideoilla kuka tahansa pystyi vaikuttamaan työhönsä pikaisesti ja esimiehiä valmennettiin omaan innovatiivisen työotteen kehittämiseen.

Vaikuttavuus

Hausbändi-hankkeen myötä Hausjärven kunnassa on aloitettu jatkuvan kehittämisen toimintatapa, jonka avulla henkilöstö voi suoraan vaikuttaa omaan työhönsä. Tämä synnyttää uusia kuntamme arkea parantavia toimintatapoja jatkuvasti. Vaikuttavuudeltaan kehittämisprojektit ovat olleet merkityksellisiä, sillä olemassa olevilla resursseilla on aikaansaatu uusia palveluita.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Jatkuvan kehittämisen toimintamalli on hyödynnettävissä laajasti suomalaisessa työelämässä.

Aineisto

Lilli Salomaa. Hausjärven kunta. Hausbändi-hankkeen loppuraportti. 10.6.2019. Avaa. https://oma.tsr.fi/api/projects/cbb8c7da-4f48-4cb9-88ca-0ff5fe766b8d/attachment/c6cb6a8d-bff1-408e-9d67-7b096ae254d0