he Joint 3rd Scientific NORBIT Conference and 5th Japanese-Nordic Conference on Traffic and Transportation Psychology, 22.-24.8.2010, Suomi

Hanketiedot

Hankenumero
110235

Hakija
Igor Radun

Toteuttaja
Igor Radun

Lisätietoja
Igor Radun
igor.radun@helsinki.fi

Toteutusaika
15.6.2010 - 31.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2010
300 euroa

Kokonaiskustannukset
400 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2010

Tiivistelmä

Tutkimukset, joissa vertaillaan poliisien ja syyttäjien tieliikennelain soveltamiseen liittyviä asenteita, mielipiteitä, ymmärrystä ja kokemusta, ovat melko harvinaisia. Olemme juuri keränneet laajan aineiston, jossa tarkastellaan suurta määrää lainsoveltajia heidän mielipiteistään koskien väsyneenä ajamisen kieltävä lakia, ja tietääksemme tämä on ensimmäinen tutkimus lajissaan. Suomen tieliikennelaki kieltää väsyneenä ajamisen, mutta se ei määrittele kuinka väsynyt on liian väsynyt, minkä takia sen soveltaminen käytäntöön ongelmallista.

Kyselyllä olemme kerännet mielipiteitä 96 syyttäjältä sekä 129 liikkuvan poliisin ja 100 paikallispoliisin edustajalta, jotka osallistuvat onnettomuustutkintaan tai tekevät aktiivista liikenteenvalvontatyötä. Kysely koostui pääosin strukturoiduista kysymyksistä, mutta lähes joka kysymyksen lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaa mielipiteensä ja kommenttinsa. Useimmat vastaajat käyttivät tätä mahdollisuutta mikä antoi kyselylle täysin uuden ulottuvuuden.

Tulen nostamaan esille kaksi kysymystä esityksessäni konferenssissa The Joint 3rd Scientific Norbit Conference and 5th Japanese-Nordic Conference on Traffic and Transportation Psychology, joka pidetään 22.-24.8.2010 Suomen Turussa. Ensimmäinen kysymys on kuinka poliisit ja syyttäjät soveltavat tätä lakia, joka ei ole laissa määritelty tarkasti. Toinen kysymys koskee poliisien omaa väsymystä pitkissä työvuoroissa, etenkin yöaikaan. He ajavat työssään paljon ja toisaalta valvovat ammattikuljettajien ajo- ja lepoaika-asetusten toteutumista. Vaikka kysely ei sisältänyt kysymyksiä poliisien omasta väsymyksestä, osa poliiseista toi poliisien oman väsymyksen esille eri kysymyksiin kirjoittamissaan kommenteissa. Onkin väitetty, että poliisit saattavat olla yksi ammattiryhmistä, joka voi omata huonoimmat väsymys- ja uniolosuhteet verrattuna muihin ammatteihin yhteiskunnassamme.

Hankkeen vastuuhenkilö

Igor Radun

Tiedote

Väsymys Suomen tieliikennelaissa hatarasti määritelty

31.8.2010

Igor Radun osallistui kolmanteen
NORBIT-konferenssiin ja viidenteen Japani–Pohjoismaat
liikennepsykologian konferenssiin. Konferenssit järjestettiin
Turussa 22.8.-24.8.2010. Osanottajia oli reilut viisikymmentä
Pohjoismaista, Japanista, Britanniasta, Itävallasta ja Saksasta.
Työsuojelurahasto tuki Radunin osallistumista määrärahalla.

Konferenssin pääteemoja olivat kuljettajien liikennekäyttäytyminen
ja siihen vaikuttaminen. Ensimmäisen päivän esityksissä käsiteltiin
kuljettajien koulutusta. Toisen päivän aiheet vaihtelivat; tällöin
kuultiin muun muassa ikääntyneitä kuljettajia, itsemurhia
liikenteessä sekä automatisoitua nopeusvalvontaa koskevia
esityksiä.

Igor Radun selosti konferenssissa tutkimustaan väsyneenä
ajamisesta ja tätä koskevasta lainsäädännöstä.  Tutkimuksessa
vertaillaan poliisien ja syyttäjien tieliikennelain soveltamiseen
liittyviä asenteita, mielipiteitä, ymmärrystä ja kokemuksia.

Tutkimusaineisto on kerätty kyselyin onnettomuustutkintaan
osallistuvilta tai aktiivista liikenteenvalvontaa tekeviltä
syyttäjiltä ja poliiseilta. Kyselyyn vastasi 96 syyttäjää sekä 129
liikkuvan poliisin ja 100 paikallispoliisin edustajaa.

Kysely koostui lähinnä strukturoiduista kysymyksistä, mutta
vastaajilla oli myös mahdollisuus esittää lisäkommentteja sekä
kertoa vapaasti mielipiteitään.  Useimmat käyttivätkin
hyväkseen tätä mahdollisuutta, mikä toi tutkimukseen uuden
ulottuvuuden.

Väsymys painaa myös poliiseja

Esityksessään Radun keskittyi kahteen keskeiseen aiheeseen.
Ensiksi hän tarkasteli, miten syyttäjät ja poliisit soveltavat
väsyneenä ajamisen kieltävää lakia.

Lain soveltaminen on joskus vaikeaa. Suomen tieliikennelaki
kieltää selkeästi väsyneenä ajamisen, mutta ei määrittele
konkreettisesti, milloin ajaja on liian väsynyt ohjaamaan
ajoneuvoa.

Toiseksi Radun pohti poliisien tuntemaa väsymystä työtehtävissään.
Näihin kuuluu muun muassa ammattikuljettajien ajo- ja
lepoaikamääräysten valvominen.

Kyselyssä ei suoraan tiedusteltu poliisien omaa väsymystä, mutta
ongelma nousi esiin vastaajien kommenteissa. Poliisien työvuorot
ovat usein pitkiä ja raskaita. Etenkin yövuorot käyvät
voimille.

Näyttää siltä, että poliisit kuuluvat ammattikuljettajien ohella
itsekin ammattiryhmiin, jotka kokevat väsymyksen ja unen puutteen
vakavaksi, työntekoa haittaavaksi ongelmaksi.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo