Hehku ja hiipuminen. Innostus ja motivaatio opettajuudessa.

Hanketiedot

Hankenumero
220382

Hakija
Saija Hongisto-Peltomaa

Toteuttaja
Saija Hongisto-Peltomaa

Lisätietoja
Saija Hongisto-Peltomaa
saijahongisto@gmail.com

Toteutusaika
31.12.2022 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
13.4.2023

Tiivistelmä

Tietokirjani keskittyy tutkimaan eri alojen ja asteiden opettajien työmotivaatiossa työuran aikana tapahtuvia muutoksia ja muutoksen taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä tarjoamaan työnohjauksellisia näkökulmia opettajuuteen. Tällä hetkellä opetusalan barometrin mukaan moni opettaja harkitsee alanvaihtoa, minkä vuoksi on tärkeää selvittää syitä ja pyrkiä tukemaan opettajien työn imua. Kirja koostuu taustateorian esittelystä, opettajien haastattelusta ja työnohjauksellisesta osiosta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saija Hongisto-Peltomaa

Tiedote

Hehku ja hiipuminen. Vimma ja vitutus. Motivaatio ja innostus opettajuudessa.

13.4.2023

Tiivistelmä

Tämä teos tuo esille opettajien ajatuksia parhaillaan vilkkaana käyvään opetusalaan liittyvään keskusteluun. Siinä pohditaan useasta näkökulmasta opettajien työmotivaatioon ja -hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen taustalla on työhönsä sitoutunut opettaja. Kirja pohjautuu vankkaan ja monipuoliseen tutkimus- ja kirjallisuusaineistoon sekä opettajien haastatteluihin. Tämän lisäksi kirja tarjoaa konkreettisia näkökulmia työntekijän ja työyhteisöjen työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Sen anti on sovellettavissa myös opetusalaa laajemmin.

Lähtökohdat

Opetusala, heikentyneet oppimistulokset ja opettajien vointi on ollut yhteiskunnallisena puheenaiheena viime vuosina. Opetusalan työolobarometrin 2021 mukaan opettajista osa voi huonosti ja harkitsee alanvaihtoa. Median mukaan opettajien ääntä ei olla kuultu riittävästi opetusalaa kehitettäessä. Tämä teos on opettajien puheenvuoro, joka pohjautuu psykologiseen teoriaan ja pyrkii lähestymään asioita ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Tietokirjan keskeisenä aineistona oli Opetusalan työolobarometri 2021. Aineistona oli myös paljon tietokirjallisuutta, erityisesti psykologian eri osa-alueilta sekä erilaisia tutkimuksia lähinnä kasvatustieteen puolelta. Kirjan viimeistelyvaiheessa myös media tuotti lähes päivittäin monipuolista aineistoa kirjan teemoihin liittyen.

Menetelmät

Teosta varten haastateltiin viittätoista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajaa. Menetelmänä toimi teemahaastattelu. Haastattelut näkyvät pitkin kirjaa kirjailijan referoimina ja muusta tekstistä selvästi erotettuina lainauksia. Lisäksi kirjassa on sekä lukion opettajana, psykoterapeuttina että työnohjaajana toimivan kirjailijan tekemiä useita työnohjauksellisia koosteita, joiden tarkoituksena on auttaa lukijaa reflektoimaan omaa työtään ja sen tekemisen tapaansa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kirja toi teemahaastatteluillaan esiin opettajien ajatuksia, joita voidaan hyödyntää pyrittäessä ymmärtämään koululaitoksen tämänhetkistä tilaa. Työnohjaukselliset osiot tarjoavat konkreettisia apuvälineitä oman työn ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Vaikka kirja keskittyy opettajiin ja opetusalaan, sen anti on suurelta osin kaikkien työtä tekevien hyödynnettävissä.

Aineisto

Tiedote Avaa

Tiivistelmä Avaa