Heinäveden tehtaiden toiminnan varmistaminen tuotannon ja kunnossapidon yhteistoimintaa, työtapoja ja ammattitaitoa kehittämällä

Hanketiedot

Hankenumero
116197

Hakija
Berner Oy Heinäveden tuotantolaitokset

Toteuttaja
Berner Oy Heinäveden tuotantolaitokset

Lisätietoja
Jari Puustinen
jari.puustinen@berner.fi

Toteutusaika
16.4.2016 - 30.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
3.5.2016
4 800 euroa

Kokonaiskustannukset
12 600 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on parantaa tehtaan työntekijöiden ammattitaitoa, työturvallisuutta ja työn tuottavuutta sekä vähentää työn keskeyttäviä häiriöitä, parantaa tuotannon laaduntuottokykyä sekä kehittää työmenetelmiä systemaattisesti vaiheittain etenevässä kehitysohjelmassa. Tutkimusmenetelmänä käytetään ohjattua havainnointimenetelmää, jossa Palkkataito Oy:n asiantuntija ohjaa henkilöstön edustajista koostuvaa ryhmää havainnoimaan työyhteisössä tapahtuvia erilaisia ilmiöitä, joilla on vaikutusta työhyvinvointiin, jaksamiseen ja tätä kautta tuottavuuteen. Systemaattinen tuottavuuden ja ergonomian kehitysohjelma tuottaa toimintamallin, jonka avulla voidaan laajentaa systemaattinen kehittäminen koko työyhteisöön.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Puustinen

Tiedote

Tuotantoon kilpailukykyä havainnointitutkimuksen avulla

30.11.2016

Berner Oy:n Heinäveden tuotantolaitokset veivät läpi kehittämishankkeen, jossa tavoitteena oli parantaa tehtaan työntekijöiden ammattitaitoa, työturvallisuutta ja työn tuottavuutta. Työn keskeyttäviä häiriöitä haluttiin vähentää ja parantaa tuotannon laaduntuottokykyä. Työmenetelmiä kehitettiin systemaattisesti ja vaiheittain etenevässä kehitysohjelmassa, jonka periaatteet jäävät tehtailla pysyvästi käyttöön.

Kehittämishankkeessa ulkopuolista asiantuntemusta tarjosi Palkkataito Oy. Se käytti menetelmänä havainnointitutkimusta, ja asiantuntija kehitti omat havainnointimenetelmän työkalut tähän projektiin. Prosessiteollisuus oli uusi menetelmän soveltamiskohde.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Joustavuutta ja ketteryyttä

Monialainen perheyritys Berner on keskittänyt tuotannollisen toiminnan Heinäveden tehtaisiin, joissa valmistetaan lähinnä teknokemian tuotteita.

Tuotannolle asetetut tavoitteet ja vaatimukset ovat muuttuneet nykyisessä kilpailutilanteessa entistä enemmän joustavuutta ja ketteryyttä vaativiksi.

Hankkeeseen ryhdyttiin siksi, että pystytään jatkossa varmistamaan tehtaiden kilpailukykyinen toiminta kehittämällä tuotannon ja kunnossapidon yhteistoimintaa, työtapoja ja ammattitaitoa.

Ohjattua, laaja-alaista työntutkimusta

Havainnointitutkimus on ohjattua ja laaja-alaista työntutkimusta yrityksessä.

Ulkopuolinen asiantuntija ohjaa yrityksen johtoa ja työntekijöitä tutkimaan työalueen työtapoja, käytettäviä menetelmiä ja laitteiden soveltuvuutta työntekoon sekä tunnistamaan työhön liittyvät ergonomiset ongelmat ja turvallisuuspuutteet.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin havainnointitutkimukset kahdelle tuotantolinjalle. Havainnointitutkimusten aineisto käsiteltiin projektiryhmässä, ja lisäksi aineisto esiteltiin koko henkilöstölle. Aineiston perusteella määrittyivät kehityskohteet.

Systemaattisessa kehittämisessä käsiteltiin seuraavia osa-alueita: kunnossapidon rooli tuotannon tukena ja osana linjan käyntiä, työympäristön ja työn sujuvuus, siisteys, järjestys ja turvallisuus, linjojen ja koneiden asetteenteon ja käytön kehittäminen sekä yhteistoiminta, menetelmäkehitys toimintatapana, työn kuormittavuuden minimointi sekä työskentelyn häiriöttömyys, häiriöiden seuranta ja mittaaminen

Kehittämisen osa-alueita käsiteltiin projektikokouksissa. Oma henkilökunta vei kokouksissa sovitut asiat käytäntöön. Käytössä olleet tuotannon päiväkirjat ja tuotantolinjojen säätöarvotaulukot olivat perustietoa kehityshankkeelle. Häiriöihin liittyvät dokumentit ja niiden käyttötapa muokattiin hankkeen aikana. Työergonomian parantamisessa hyödynnettiin myös työterveyshuollon asiantuntijaa.

Tuotantotehokkuus parani, keskustelu lisääntyi

Hanke paransi selvästi tuotantotehokkuutta. Hankkeen alkaessa keväällä 2016 toisella tuotantolinjalla valmistettavan tuotteen tuotantotehokkuus oli 94,8 prosenttia. Lokakuussa saavutettiin vastaavilla tuotteilla 107,3 prosentin tehokkuus.

Toisella tuotantolinjalla tutkimuksen aikana tuotantotehokkuus oli 93,3 prosenttia, ja lokakuussa vastaavien tuotteiden tehokkuus oli 101,3 prosenttia.

Hankkeen johtopäätöksenä todetaan, että pakkaajien ja kunnossapidon yhteistyötä pitäisi johtaa entistä täsmällisemmin, jotta tavoitteisiin pääsy selkiytyisi molemmille osapuolille.

Häiriöseurannan pitää olla säännöllistä ja selkeää. Seurannan tulokset pitää käsitellä systemaattisesti, jotta linjojen toimintaa kehitetään oikein.

Hankkeen katsotaan parantaneen keskinäistä kommunikaatiota: asioista keskustellaan entistä avoimemmin ja laajemmin. Keskustelu on kehittänyt työilmapiiriä.

Hankkeen aikana toteutetut ja sovitut toimenpiteet tulevat käyttöön kaikilla tehtailla kevään 2017 aikana.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Heinäveden tehtaiden toiminnan varmistaminen tuotannon ja kunnossapidon yhteistoimintaa, työtapoja ja ammattitaitoa kehittämällä. Berner Oy. 2017.