Henkilöstö strategisena resurssina – Onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella (Kunta-HEJO yhteishankkeet 115352 ja 115367)

Hanketiedot

Hankenumero
115367

Hakija
Vaasan yliopisto

Toteuttaja
Vaasan yliopisto

Lisätietoja
Riitta Viitala
riitta.viitala@uwasa.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 30.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
16.12.2015
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
306 055 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2018

Tiivistelmä

Henkilöstöjohtamisella on ratkaiseva merkitys henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja suoriutumiseen sekä niiden kautta kunnan tarjoamien palvelujen laatuun ja perustehtävässä onnistumiseen. Sitä voidaan johtaa kuten mitä tahansa muutakin organisaation johtamisen aluetta. Keskeisiä kohteita ovat mm. resursoinnin, rekrytoinnin, perehdyttämisen, osaamisen kehittämisen, suorituksen johtamisen, palkitsemisen, työhyvinvoinnin, työyhteisön ilmapiirin, esimiestoiminnan, osallistamisen ja yhteistyön sekä henkilöstömäärän joustavan säätelyn prosessit ja käytännöt.

Tutkimuksen päämääränä on selvittää, mitä kuntien henkilöstöjohtamisessa tulisi kehittää, jotta ne pystyisivät vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Kysymme: Millaisena henkilöstöjohtaminen näyttäytyy kuntien johtamisessa? Mikä on henkilöstöjohtamisen käytäntöjen toteutustapa ja laatu kunnissa?

Aineisto kerätään haastattelemalla 40 kunnassa kunnanjohtajaa, henkilöstöjohtajaa tai -päällikkö (tai muuta henkilöstöjohtamisesta vastaavaa johtohenkilöä), toimialajohtajia, esimiehiä ja henkilöstön edustajia. Jokainen mukana oleva kunta saa yksilöidyn raportin henkilöstöjohtamisen vahvuuksista ja kehittämistarpeista eli henkilöstöjohtamisen kuntokartoituksen ja kehittämissuositukset.

Syksyllä 2017 laaditaan koko aineistosta yhteenvetoraportti, joka jaetaan maksutta sähköisenä versiona. Hankkeen päämääränä on tarjota tutkimuspohjaista kehittämisapua muutostilanteissa olevien kuntien henkilöstöjohtamisen kehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Viitala