Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset pk-yrityksissä

Hanketiedot

Hankenumero
114136

Hakija
Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö

Toteuttaja
Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö

Lisätietoja
Riitta Viitala
riitta.viitala@uwasa.fi

Toteutusaika
1.9.2014 - 30.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
112 777 euroa

Kokonaiskustannukset
275 047 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2016

Tiivistelmä

Tutkimus tuottaa tietoa PK-yritysten henkilöstöjohtamisen tilasta, kehittämistarpeista ja yhteydestä niiden tuloksellisuuteen. Erityisesti tutkitaan PK-yrityksille soveltuvia ketteriä HRM-käytäntöjä.
Hanke käynnistyi syyskuussa 2014 ja se päättyy kesäkuun lopussa 2016. Lopulliset tulokset julkaistaan vuoden 2016 keväällä.
Vastauksia etsitään kysymykseen ”Mitä PK-yritysten henkilöstöjohtamisessa pitäisi kehittää jos halutaan parantaa niiden tuloksellisuutta?”. Mikä on henkilöstökäytäntöjen, lähijohtamisen, työhyvinvoinnin, osaamisen ja suoriutumisen tila pk-yrityksissä? Millainen yhteys on noiden asioiden välillä ja millainen on niiden yhteys yrityksen menestymiseen? Miten henkilöstöjohtamista tulisi ja voitaisiin kehittää ketterästi PK-yrityksissä, jotta sen avulla voitaisiin tukea yrityksen menestystä?

Tutkimukseen tilastolliseen analyysiin rekrytoidaan 100 PK-yritystä, joiden henkilöstömäärä on 30 – 200. Kehittämisinterventioihin on valittu 10 PK-yritystä. Tutkimus sisältää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista lähestymistapaa.

Tutkimuksen toteuttava Vaasan yliopiston tutkimusryhmä ’Henkilöstöjohtaminen strategisena kilpailutekijänä’ on Suomen suurin henkilöstöjohtamiseen erikoistunut tutkimusryhmä. Käsillä olevan tutkimushankkeessa toimivat professori Riitta Viitala, tutkimusjohtaja Mikko Luoma, tutkimusjohtaja Tero Vuorinen, tutkija Susanna Kultalahti ja tutkija Timo-Pekka Uotila.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Viitala

Tiedote

Johtaminen kahvipöytäkeskustelujen aiheeksi!

30.6.2016

Pk-yritykset kaipaisivat nykyistä selkeämpää henkilöstöjohtamista.

Johtamisesta olisi tarpeellista myös keskustella yrityksissä kollektiivisesti, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Vaasan yliopiston laajassa tutkimuksessa suomalaisten pk-yritysten tärkeimmäksi kehittämisalueeksi todettiin esimiestyö.  

Esimiesten ja alaisten väliset suhteet olivat pääosin kunnossa, mutta esimiestoimintaan tarvitaan tutkimuksen mukaan lisää yhtenäisyyttä ja systemaattisuutta.  

Hyvä ilmapiiri motivoi

Henkilöstöjohtamisen tehtävien ja vastuiden selkiyttäminen olisi niin ikään tarpeellista. Tutkimus paljasti, että yrityksissä ei oltu totuttu keskustelemaan henkilöstöjohtamisesta kollektiivisesti, arvioiden ja tavoitteellisesti.   

Vaasan yliopiston tutkimukseen liittyi kehittämisprojekti, jossa oli mukana 11 pk-yritystä. Tutkimuksen mukaan 25 – 30 prosenttia työntekijöistä kokee kuormitusta, jota ei voi pitää suotavana pitkällä aikajänteellä ja noin 10 prosenttia vastaajista ilmoitti kokevansa kovaa kuormittuneisuutta töissä.

Työn kiinnostavuus, työpaikan hyvä ilmapiiri, työn vaihtelevuus ja työn haastavuus motivoivat kaikkein eniten nykyisessä työpaikassa.  

Tutkimuksen haastattelut tehtiin sadassa pk-yrityksessä.  

Professori Riitta Viitalan johdolla toteutetussa tutkimusohjelmassa työskenteli yhteensä 10 tutkijaa Vaasan yliopistosta. Siinä tehtiin tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijaryhmän kanssa, jota veti KTT, dosentti Pia Heillman.

Tutkimus Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset pk-yrityksissä on Työsuojelurahaston rahoittama hanke.  

Työntekijät eivät kerro kehitysideoitaan

Esimiehen toiminnalla tai esimies-alaissuhteiden laadulla ei ole suoraa yhteyttä henkilön kokemaan suoriutumiseen. Ne ovat vahvasti yhteydessä moneen kuten ilmapiirin kokemukseen, jolla puolestaan on yhteys suoriutumiseen.  

Työyhteisö on monella tavalla yhteydessä henkilön kokemukseen omasta suoriutumisestaan.  

Vastaajat pohtivat erittäin paljon sitä, miten asioita voisi tehdä paremmin ja järkevämmin yrityksissä, mutta jättävät kertomatta ideoistaan eteenpäin, puhumattakaan että olisivat mukana kehittelemässä ja kokeilemassa uusia toimintatapoja.  

Kaikki haastatellut pitivät henkilöstöä tärkeänä ja jopa ratkaisevana tekijänä yrityksen menestymiselle. Silti vain harvoissa yrityksissä henkilöstöjohtaminen oli kokonaisvaltaisen ja systemaattisen tarkastelun kohteena johtoryhmätasolla.  

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Riitta Viitala, Susanna Kultalahti ja Jenni Kantola (Toim.) Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset pk-yrityksissä. 2016. 204 s. Vaasan yliopistohttp://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-723-1.pdf

ISBN978-952-476-722-4(painettu)978-952-476-723-1 (verkkojulkaisu)

ISSN 1238-7118 (Selvityksiä ja raportteja 211,painettu) 2323-3866 (Selvityksiä ja raportteja 211, verkkojulkaisu)