Henkilöstökäytännöt ja esimiestyö muutoksen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
117153

Hakija
Vaasan yliopisto

Toteuttaja
Vaasan yliopisto

Lisätietoja
Riitta Viitala
riitta.viitala@uwasa.fi

Toteutusaika
1.8.2017 - 31.12.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2017
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
162 530 euroa

Tulokset valmistuneet
7.2.2020

Tiivistelmä

Hanke keskittyy muutostilanteisiin, kuten fuusioihin tai toiminnan supistamisiin, joissa henkilöstön määrä muuttuu. Näihin muutoksiin liittyy keskeisesti henkilöstön kokema epävarmuus ja epäselvyys sekä työn jatkumisesta että sen muodosta. Tämä epävarmuus puolestaan johtaa helposti sekä työmotivaation että sitoutumisen heikkenemiseen. Epävarmuuden hallinnassa organisaation osoittama tuki, kuten hyvät henkilöstökäytännöt ja esimiestyö, on avainroolissa.
Tarkoituksenamme on selvittää, millä henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön käytännöillä voidaan helpottaa henkilöstön kokemaa epävarmuutta. Tavoitteena on tutkimuksen tuottamien suositusten avulla vaikuttaa siihen, että mittavat muutosprosessit voitaisiin hoitaa mahdollisimman hyvin ja tuottavuus säilyttäen. Tarkastelukulmamme on monitieteinen ja perustuu henkilöstöjohtamisen ja käyttäytymistieteen tutkimusperinteiden yhdistämiseen. Lisäksi huomioidaan juridiikan näkökulma henkilöstöjohtamiseen liittyvien käytännöllisten suositusten muokkaajana. Hankkeessa hyödynnetään tutkimusryhmän aiemmin keräämiä haastatteluaineistoja neljästä yrityksestä ja 37 kunnasta sekä uutta aineistoa yhdestä case-yrityksestä. Aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joissa on annettu haastateltavalle runsaasti tilaa ilmaista vapaasti ajatuksiaan muutosprosessista. Aineiston käsittelyssä hyödynnetään N’Vivo-ohjelmaa ja sisällön analyysia ja narratiivista analyysia.
Tulokset ovat käytettävissä tammikuussa 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Viitala

Tiedote

Henkilöstövahvuuden muutos pitäisi johtaa huolella

7.2.2020

Tiivistelmä

HELLO-hankkeessa tutkittiin henkilöstövahvuuden muutostilanteita (irtisanomiset, siirrot ja yhdistymiset), niiden organisaatiopsykologisia heijastuksia sekä hallinnan mahdollisuuksia (henkilöstöjohtamisen ja juridiikan näkökulmista) yrityksissä ja kuntaorganisaatioissa. Hanke perustui sekä aiemmin kerättyihin että uusiin aineistoihin, joista laadullinen aineisto koottiin 12 organisaatiosta ja määrällinen aineisto yhden maakunnan kuntaorganisaatioista. Tulokset viittaavat siihen, että henkilöstövahvuuden muutokset hoidetaan usein hajanaisesti ja huonosti. Havaintojen pohjalta tehtiin toimintasuosituksia, joita noudattamalla voidaan rakentaa vahvempia kehyksiä ja toimintakulttuuria henkilöstövahvuuden muutostilanteiden hallintaan erilaisissa organisaatioissa.

Lähtökohdat

HELLO:ssa paneuduttiin henkilöstövähennyksiin ja henkilöstön integraatioihin. Kumpikin aiheuttaa henkilöstön epävarmuutta, joka johtaa helposti työmotivaation, työhyvinvoinnin ja sitoutumisen heikkenemiseen. Näissä tilanteissa organisaation osoittama tuki, kuten hyvät henkilöstökäytännöt (mm. paikallinen sopiminen) ja esimiestyö, ovat avainasemassa torjuttaessa henkilöstövahvuuden muutosten negatiivisia vaikutuksia. Hankkeessa ilmiötä lähdettiin tarkastelemaa monitieteisesti ja monipuolisesti.

Aineisto

Haastattelut aiemmista TSR:n rahoittamista hankkeista: Nokian Bridge (130), Hermes (350) ja Kunta-Hejo (281). Wärtsilä ja Skanska (47), Vuokratyövoiman käyttö (18) haastattelua. Uusi haastatteluaineisto (22) 9 eri aloja edustavasta yrityksestä, joissa henkilöstövähennyksiä viim. 3 vuoden aikana; yrityksestä, jossa valmistellaan fuusiota; sekä teknologiateollisuuden työntekijä- ja työnantajajärjestöistä. Määrällistä aineistoa maakuntauudistuksen aikana 12 kunnasta (1742 vastaajaa).

Menetelmät

Aineisto kerättiin yrityksistä ja julkisorganisaatioista, joissa on ollut tai on tulossa henkilöstövähennyksiä ja siirtoja/yhdistymisiä. Aineisto kerättiin kasvokkain toteutetuin haastatteluin, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin sanasta sanaan tekstimuotoon. Henkilöstön kokemuksia koskeva aineisto kerättiin osittain henkilökohtaisin haastatteluin ja laajemmassa mittakaavassa sähköisellä lomakekyselyllä. Haastattelujen analysointi on nojannut pääosin sisällön analyysiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Hanke johti päätelmään, että henkilöstövahvuuden muutosten aiheuttama epävarmuus on hoidettavissa ja tulisi hoitaa ennakoivammin, kokonaisvaltaisemmin ja systemaattisemmin kuin usein tapahtuu. Keskeisiä tekijöitä sen onnistumisessa ovat luottamus johdon ja henkilöstön välillä, toimivat henkilöstökäytännöt ja laadukas esimiestyö ja esimiesten saama tuki. Henkilöstövahvuuden muutokset ovat vaativia johtamisen kohteita ja johtamistilanteita, joiden tulisi olla vahvasti ylimmän johdon intressissä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti henkilöstövahvuuden muutoksen johtamisen kymmenen käskyä. Niitä voidaan hyödyntää eri kokoisissa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa samoin kuin kolmannen sektorinkin organisaatioissa. Kymmenen käskyn läpikäynti niin johtoryhmässä, asiantuntijatiimeissä kuin koko henkilöstönkin kanssa heti muutosprosessia koskevan päätöksen yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden henkilöstövahvuuden muutosten hoitamisen linjaamiseen mahdollisimman kestävällä tavalla työhyvinvointia vaalien.

Aineisto

Kymmenen käskyä henkilöstövahvuuden muutosten hoitamiseen Avaa

Riitta Viitala, Anu Hakonenja tutkimusryhmä. HELLO –Henkilöstökäytännöt ja esimiestyö muutoksen tukena. Esitys. 20.12.2019. Avaa

Anu Hakonen, Riitta Viitala & Liisa Kääntä (toim.). Ikkunoita henkilöstövahvuuden muutokseen. Vaasan yliopiston raportteja, 15. Vaasan yliopisto Johtamisen akateeminen yksikkö. 102 s. 2020.
ISBN 978-952-476-901-3 (painettu)
978-952-476-902-0 (verkkoaineisto)
ISBN 978-952-476-902-0
ISSN 2489-2580 Avaa