Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä

Hanketiedot

Hankenumero
180040

Hakija
Vates-säätiö sr

Toteuttaja
Vates-säätiö sr

Lisätietoja
Kaija Ray
kaija.ray@vates.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 30.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
6 640 euroa

Kokonaiskustannukset
10 300 euroa

Tulokset valmistuneet
20.9.2019

Tiivistelmä

Työyhteisöissä tarvitaan lisätietoa siitä miten työssä pysymistä voidaan tukea silloin, kun työntekijällä ilmenee työkyvyn alenemaa, tai hänellä on jokin vamma tai sairaus, mikä heikentää hänen työkykyään. Tietoa tarvitaan erilaisista joustojen, räätälöityjen ratkaisujen, apuvälineiden sekä muiden tukimuotojen käytöstä, myös rekrytoinnin tueksi. Varsinkin pienissä yrityksissä tähän on käytettävissä riittämättömästi resursseja. Tavoitteena on rakentaa koulutuskokonaisuus, mikä kasvattaa henkilöstön edustajien (luottamusmiesten, luottamusvaltuutettujen ja työsuojeluhenkilöstön) osaamista ja edellytyksiä toimia näiltä osin monimuotoisuuden edistäjinä omissa työyhteisöissään. Hankkeen tuloksena syntyy avoin koulutuskokonaisuus- ja materiaali, joka on saatavissa ja hyödynnettävissä työyhteisöjen sisällä. Koulutus suunnitellaan toteutettavaksi tiiviinä moduleina. Pääsisällöt käsittelevät monimuotoisuuden periaatteita ja sen ilmenemistä työelämässä, esteettömyyteen, tasa-arvoon ja syrjintään liittyviä seikkoja sekä työnantajan ja työntekijän asemaan liittyvää juridiikkaa osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Siinä nostetaan esiin työkyvyn tukemisen keinoja. Koska kohderyhmänä on henkilöstön edustajat, kuuluu sisältöön myös puheeksi ottaminen, kohtaaminen ja ongelmatilanteiden käsittely. Suunnittelun loppuvaiheessa kokonaisuuden toimivuus testataan ryhmällä henkilöstön edustajia. Materiaali tukee myös erilaisten varhaisen puuttumisen mallien kehittämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Ray

Tiedote

Työn tukena - avoin koulutusmateriaali luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

20.9.2019

Tiivistelmä

Työyhteisöissä tarvitaan tietoa ratkaisuista, tukimuodoista ja käytettävissä olevista keinoista silloin, kun työntekijällä ilmenee työkyvyn alenemaa tai hänellä on jokin vamma tai sairaus, mikä vaikuttaa hänen työkykyynsä. Luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut ja työsuojeluvaltuutettu eivät saa peruskoulutuksessaan tähän liittyvää tietoa, joten tämä materiaali paikkaa sitä aukkoa. Koulutukseen ei liity puhtaasti yhtä teoreettista taustaa. Kyse on enemmän teemaan liittyvän lainsäädännön, palvelujärjestelmän, tukimuotojen ja hyvien käytäntöjen tuntemisesta ja niiden hyödyntämisestä työpaikoilla.

Tausta

Työpaikoilla tarvitaan lisää tietoa työssä pysymisen ja jaksamisen tukikeinoista. Työkyvyn tukemiseen liittyy sekä lainsäädäntöä että käytännön keinoja, erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilöstön edustajilla voi olla merkittävä rooli asenteiden muokkaajana, tukihenkilönä toimimisena ja monimuotoisuuden edistämiseen liittyvien käytäntöjen kehittämisessä työpaikoilla. Materiaali rakennettiin tämän työn tueksi.

Aineisto

Lähdeaineistona on käytetty tutkimustietoa, mutta aineisto kerättiin yhteiskehittämisen perusteella hanketoimijoiden tietämystä ja kokemusta hyödyntäen. Tietoa aiheesta on mm. internetissä saatavissa runsaasti, mutta tähän tarkoitukseen tieto koottiin eri lähteistä henkilöstön edustajien omat tarpeet ja näkökulma lähtökohtana.

Menetelmät

Kyseessä on avoin ammatillista täydennyskoulutusta muistuttava aineisto, joten oppimiseen liittyvällä tutkimuksella ei ole niin relevanttia vaikutusta. Pohjana voidaan käyttää kokemuksellista oppimista, sillä sivustolle on lisätty elementtejä omaa reflektointia ja kokeilua sekä pohdintaa varten. Videoaineistot ja podcastit tuovat kokemuksen lähemmäs arkea.

Tulokset

Avoin koulutuskokonaisuus on käytettävissä ja hyödynnettävissä työpaikoilla. Se toimii sekä herättelijänä monimuotoisuuden edistämiseen työkyvyn näkökulmasta ja antaa välineitä työpaikkojen sisäisten käytäntöjen kehittämiseen. Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksaminen ovat koko työyhteisön yhteinen asia ja sen turvaamisessa tarvitaan kaikkia osapuolia. Materiaali on saatavissa osoitteessa https://www.vates.fi/tyon-tukena

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työkyvyn ylläpidosta ja terveyden vaikutuksista työkykyyn löytyy runsaasti materiaalia. Tämä aineisto on rakennettu puhtaasti siitä näkökulmasta, miten työnantaja- ja työntekijäosapuolet asemoituvat lainsäädännössä ja käytännön tasolla näihin kysymyksiin ja mikä merkitys ja rooli juuri henkilöstön edustajilla tässä on.

Aineisto

https://www.vates.fi/tyon-tukena