Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt

Hanketiedot

Hankenumero
110327

Hakija
Väestöliitto ry

Toteuttaja
Väestöliitto ry

Lisätietoja
Anna Kokko
anna.kokko@vaestoliitto.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 31.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2011
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
220 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2013

Tiivistelmä

Työelämän käytännöissä on yhä tärkeämpää ottaa huomioon eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia työntekijöitä. Tasapaino työn ja perhe-elämän välillä palvelee myönteisellä tavalla eri osapuolia: perhettä, työnantajaa ja yhteiskuntaa. Työhyvinvoinnilla on merkitystä työurien keston ja henkilöstön pysyvyyden kannalta. Pienten lasten vanhemmuuden lisäksi henkilöstöä koskevat monet erilaiset elämänvaiheet, joissa riski työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmiin kasvaa.

Kehittämishankkeessa painotetaan käytännön tiedon levittämistä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä, ajankäytöstä ja niistä konkreettisista keinoista, joita saadaan aikaan sekä esimiestyötä kehittämällä että työterveyshuollon ja työnantajan välistä yhteistyötä lisäämällä. Hankkeen tavoitteena on tukea työpaikoilla työn ja perheen yhteensovittamisen hyviä käytäntöjä, joilla tiedetään olevan vaikutusta esimerkiksi työntekijöiden sairauspoissaolojen vähentymiselle.

Hankkeessa mukana olevissa yrityksissä järjestetään workshopeja ja tietoiskuja, joissa käsitellään työ ja perhe -kysymyksiä eri näkökulmista ja tuetaan sellaisten yrityskohtaisten reilujen pelisääntöjen toteuttamista, joilla voidaan tukea henkilöstön hyvinvointia ja luoda perhe-elämän kannalta sosiaalisesti kestävää työkulttuuria.

Hankkeen tuloksista kerrotaan loppuraportin lisäksi mm. Väestöliiton ja hankkeessa mukana olevien yritysten nettisivuilla viimeistään hankkeen päätyttyä vuonna 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Kokko

Tiedote

Perheystävällinen työpaikka hyödyttää kaikkia

31.8.2013

Perheystävälliset käytännöt työpaikoilla kuuluvat osana hyvin
toimivaan työyhteisöön. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta
hyötyvät niin työnantaja, työntekijä ja hänen perheensä kuin koko
yhteiskunta. Työuria halutaan pidentää, mutta se vaatii, että
ihmisistä ei puristeta kerralla kaikkea irti.

Perheen ja työn yhteensovittamisen haasteet eivät rajoitu vain
pienten lasten hoitoon. Myös muut läheiset saattavat tarvita
huolenpitoa. Työelämän joustot voivat olla tarpeen esimerkiksi
perheenjäsenen sairastuttua vakavasti tai ikääntyvän omaisen
tarvitessa hoitoa.

Jokaisella työpaikalla voidaan lisätä perheystävällisyyttä.
Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa kehitettiin
uusia välineitä tukemaan työpaikkojen perheystävällisyyttä ja
esimiestyötä.

Hanke rakentui Väestöliiton, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varman ja Soneran väliselle aktiiviselle kumppanuudelle. Soneran
kanssa kehitettiin erityisesti Perheen ja työn tasapaino
-henkilöstökyselyä ja Varman kanssa Perheystävällinen työpaikka
-sivustoa. Työsuojelurahasto tuki kehitystyötä.

Uusia välineitä kehitettiin ja testattiin vuosien 2011-2013
aikana. Perheen ja työn tasapaino -henkilöstökysely, esimiesten
valmennukset ja työpajat sekä Perheystävällinen työpaikka -sivusto
otettiin käyttöön.

Väestöliiton projektipäällikkö
Anna Kokko pitää hankkeen tuloksia
kannustavina.

– Jopa pienillä työajan ja työjärjestelyjen muutoksilla voi
vaikuttaa sekä työntekijöiden että perheiden hyvinvointiin.
Perheystävällisyys on sekä asenteita että tekoja. Niitä voidaan
kehittää myönteiseen suuntaan työpaikalla. Vaikutukset näkyvät
työnteossa ja tyytyväisyydessä yksittäisten työntekijöiden,
esimiesten ja sitä kautta koko työpaikan tasolla

Yhteiset pelisäännöt tarpeen

Lait ja ohjeistukset eivät yksin riitä takaamaan työpaikan
perheystävällisyyttä. Pitää sopia yhteisistä pelisäännöistä ja
joustojen mahdollisuudesta ja tiedottaa niistä aktiivisesti. Vastuu
hyvien käytäntöjen toteutumisesta on sekä työnantajilla että
työntekijöillä.

Yksilöllisten ratkaisujen ja joustojen rinnalla on huolehdittava
tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta
työntekijöiden kesken. Aina ei ole kysymys lyhennetystä työajasta
vaan myös työhön liittyvistä muista järjestelyistä, esimerkiksi
työvuorojen sopimisesta, perhevapaista tai
etätyöjärjestelyistä.

Sonerassa edistyttiin hyvin

Vuoden 2011 aikana hankkeessa kehitettiin Perheen ja työn
tasapaino -henkilöstökysely. Kysely tehtiin kahden Soneran yksikön
henkilöstölle ja esimiehille. Kysely avattiin ensimmäisen kerran
Soneran Lahden yksikössä ja kyselyä kehitettiin ja testattiin
myöhemmin toisessa Soneran yksikössä.

Näissä yksiköissä edistettiin muutoksia, jotka pohjautuivat
kyselyn tuloksiin ja aiemmin esille tulleisiin muutostarpeisiin:
Osa-aikaisen työnteon ja lyhennetyn työajan käyttöä lisättiin.
Työaikaliukuma otettiin käyttöön mahdollisuuksien mukaan.
Kesälomakäytäntöjä muutettiin niin, että perheenjäsenillä on
entistä paremmat mahdollisuudet viettää yhteistä loma-aikaa.

Kehittämistyön etenemistä seurattiin kevääseen 2013 asti.
Kehittämistyöstä saatuja kokemuksia ja uusia käytäntöjä on alettu
levittää myös Soneran muihin yksiköihin.

Kehittämisjakson aikana valmennettiin esimiehiä ja selvennettiin
heidän vastuitaan työn ja perheen yhteensovittamisessa.

Olennaista uudistustarpeiden täsmentämisessä yksiköiden ja koko
yrityksen tasolla oli työpajatyöskentely: ensimmäinen Perheen ja
työn tasapaino -työpaja pidettiin Soneran Lahden yksikön
esimiehille syyskuussa 2011, muutama kuukausi henkilöstökyselyn
tulosten jälkeen.

Perheystävällinen työpaikka -verkkosivusto

Perheystävällinen työpaikka -verkkosivusto
avattiin keväällä 2013. Se on kattava tietopaketti työn ja perheen
yhteensovittamisesta ja hyvästä henkilöstöpolitiikasta eri
perhetilanteissa ja elämänkaaren vaiheissa.

Sivustolle on koottu perhettä ja työntekoa koskevaa
lainsäädäntöä, henkilöstöpolitiikkaa ja hyviä käytäntöjä.
Sivustolla voi perehtyä perheystävällisen työpaikan periaatteisiin
ja esimiehen muistilistaan sekä testata oman työpaikan
perheystävällisyyttä.

Sivusto tukee esimiestyötä ja henkilöstöhallintoa, erityisesti
suurissa ja keskisuurissa yrityksissä ja yhteisöissä. Yhteistyö
yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa oli hankkeen
aikana erittäin onnistunutta, ja vastaavaa yhteistyötä on
mahdollista jatkaa tulevaisuudessakin.

Perheystävällisyys on osa yritysten sosiaalista
vastuuta

Perheen ja työn yhteensovittamisen huomioon ottaminen
työpaikoilla on osa työnantajien yhteiskuntavastuullista toimintaa:
yritysten on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota paitsi
ympäristövastuun myös sosiaalisen vastuun toteuttamiseen.

Käytännössä työurien tukeminen edellyttää työnantajilta
esimerkiksi toimivia perhevapaajärjestelyjä, nuorten naisten
määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä, työelämän
joustomahdollisuuksia ja eri-ikäisten työntekijöiden tarpeita ja
yksityiselämän vastuita huomioon ottavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Jatkohankkeita sekä kehittämistyön että uusien tutkimusten
osalta tarvitaan, jotta työn ja perheen yhteensovituksesta saadaan
ajanmukaista tietoa ja kehittämistyötä voidaan tehokkaasti viedä
eteenpäin yrityksissä ja organisaatioissa.

Tulevaisuudessa on tärkeä edistää erityisesti yhteiskunnan
asenneympäristön ja työkulttuurin muutosta perheystävällisempään
suuntaan huolimatta taloudellisista ja muista toimintaympäristön
muutoksista.

Lisäksi tulee tukea työmarkkinajärjestöjen ja ammattiliittojen
toimintaa perheystävällisten käytäntöjen luomisessa sekä
asiantuntijajärjestöjen ja yritysten välistä konkreettista
yhteistyötä.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Anna Kokko. 2013. Perheystävällinen työpaikka. Hankkeen loppuraportti 2013. Väestöliitto, Helsinki. Avaa

Perheystävällinen työpaikka -sivusto www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo. http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo

Telma 2/2011 -lehti s. 10-16 Perheestä voimaa työhön. http://www.digipaper.fi/telma/65915/