Henkilöstön itseohjautuvuuden vahvistaminen Iin kunnan ateria- ja puhtaus- sekä työllistämispalveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
190423

Hakija
Iin kunta

Toteuttaja
Filosofian Akatemia Oy

Lisätietoja
Terhi Halonen
terhi.halonen@ii.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
17.12.2019
6 776 euroa

Kokonaiskustannukset
13 552 euroa

Tulokset valmistuneet
5.1.2021

Tiivistelmä

Iin kunnan työllistämispalveluissa sekä ateria- ja puhtauspalveluissa on erilaisia työhyvinvointiin liittyviä haasteita. Tähän haetaan parannusta vahvistamalla työntekijöiden itseohjautuvuutta. Muutosta itseohjautuvuuden suuntaan tarvitaan myös mm. siksi, että esimiehet eivät ole jatkuvasti fyysisesti samoissa tiloissa työntekijöiden kanssa, mikä edellyttää itsenäisempää työotetta. Kehittämishankkeen tavoite on vahvistaa itseohjautuvuutta em. yksiköissä. Menetelmänä on pääosin esimiehille ja työntekijöille suunnatut työpajat, joissa esimiehet kehittävät valmentavaa johtamisotetta ja joissa ratkotaan arjen kehittämistyössä eteen tulevia haasteita. Itseohjautuvan toimintamallin on osoitettu vaikuttavan henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen positiivisesti. Se myös tukee työntekijöiden autonomian kokemusta, lisää oppimista sekä vahvistaa työn merkityksellisyyden kokemusta. Asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden toimintavallan vahvistamisen on myös osoitettu parantavan asiakaskokemusta. Näitä hyötyjä tavoitellaan myös tällä hankkeella. Hankkeessa syntyviä toimintamalleja ja prosesseja esitellään muille kunnille ja julkisille organisaatioille, ja niistä voivat hyötyä erityisesti vastaavantyyppiset kunnat. Hankkeen uutuusarvoa lisää, että itseohjautuvaa toimintamallia ei ole aiemmin kokeiltu työllisyyspalveluiden tai ateria- ja puhtauspalveluiden toimialoilla – tätä voidaan jatkossa mallintaa muihin kuntiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Halonen

Tiedote

Itseohjautuvuutta ja modernia johtamista kehitetty Iin kunnassa työhyvinvoinnin lisäämiseksi

5.1.2021

Tiivistelmä

Tavoitteena on ollut henkilöstön itseohjautuvuuden lisääminen ja esimiesten valmentavan työotteen vahvistaminen Iin kunnassa ateria- ja puhtaus- sekä työllistämispalveluissa. Toimialat ovat pääsääntöisesti uusia itseohjautuvuuden kehittämisessä. Menetelmät ovat olleet osallistavia ja aktivoivia. Valmennuksissa on saatu konkreettisia työkaluja jatkuvan kehittämistyön tueksi sekä rohkeutta kehittää ja ottaa vastuuta. Tuloksia voi soveltaa vastaaville toimialoille erityisesti pienissä kunnissa.

Lähtökohdat

Valituilla toimialoilla oli näkyvissä muutoksia, jotka edellyttivät yhä itsenäisempää työotetta ja jatkuvaa kehittämistyötä. Hankkeella tavoiteltiin vahvempaa itseohjautuvuutta ja tukea esimiestyöhön. Asiantuntijaksi valittiin Filosofian akatemia, jossa oli vahvaa kokemusta itseohjautuvuuden ja sisäisen motivaation tutkimuksesta ja kehittämisestä. Kehittämistyötä tehtiin esimiesten ja henkilöstön valmennuksissa, joissa tavoiteltiin käytännönläheisyyttä sekä toimialojen tarpeisiin vastaamista.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui Iin kunnasta ateria- ja puhtauspalvelut sekä työllistämispalvelut. Ateria- ja puhtauspalveluista osallistui osa henkilöstöä, joista osa oli toiminut aiemmin nk. muutosagentteina. Heidän roolinaan on ollut tiedottaa ja motivoida muita työntekijöitä mukaan muutokseen. Työllistämispalveluista osallistui koko henkilöstö lukuunottamatta hanketyöntekijöitä.

Menetelmät

Menetelmät olivat henkilöstöä aktivoivia ja valmennuksissa huomioitiin toimialojen erityistarpeet. Valmennusten sisällöt sopeutettiin pandemiatilanteeseen luovasti ja muuttunut tilanne huomioiden. Menetelmien avulla saatiin henkilöstön toiveet kuuluville mm. pienryhmäkeskustelut. Kun suunnitteluvaiheessa asetetaan yhdessä tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet, voi koko henkilöstö sitoutua toimenpiteiden toteuttamiseenkin. Menetelmät olivat sopivan yksinkertaisia sovellettaviksi jatkossakin.

Vaikuttavuus

Henkilöstön rohkeutta ja oma-aloitteisuutta vastuunottoon ja kehittämistyöhön on lisätty hankkeen aikana. Itseohjautuvuuden vahvistaminen on saatu hyvin alkuun. Kehittämistyöhön on saatu konkreettisia työkaluja sekä tehty käytännönläheisiä suunnitelmia kehittämiskohteista ja -toimenpiteistä. Esimiesten valmentavaa johtamisotetta työntekijöiden tukemiseksi on vahvistettu sekä herätelty tunneilmaston johtamiseen. Työyhteisöjen yhtenäisyys ja luottamus ovat lisääntyneet ja tavoitteet kirkastuneet.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työntekijöiden osallistaminen ja avoin vuorovaikutus kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden suunnittelusta helpottaa muutosten läpiviemistä ja sitoutuneisuutta. Kehittämisen työkalujen tarjoaminen ja niiden käyttöön innostaminen tukevat vastuunottoa jatkuvasta kehittämistyöstä. Valmentavan esimiestyön vahvistaminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on pohja avoimelle keskustelulle ja psykologisen turvallisuuden syntymiselle, mikä mahdollistaa oma-aloitteisen ja rohkean työotteen.

Aineisto

Valtakunnallista tiedotusta Avaa

Hankkeen tulostiedote medialle ja henkilöstölle Avaa

Terhi Halonen, Iin kunta. Henkilöstön itseohjautuvuuden vahvistaminen Iin kunnan ateria- ja puhtaus- sekä työllistämispalveluissa. Loppuraportti. 22.12.2020
Avaa