Henkilöstöpainotteisuus strategiakäytännöissä ja tuloksellisuus

Hanketiedot

Hankenumero
117331

Hakija
Intangibles Management Finland Oy

Toteuttaja
Intangibles Management Finland Oy

Lisätietoja
Guy Ahonen
guy.ahonen@professori.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 30.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
24.11.2017
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
83 400 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2018

Tiivistelmä

Henkilöstöpainotteisuus strategiakäytännöissä ja tuloksellisuus on tutkimushanke, jossa analysoidaan yritysten johdon ja omistajien harjoittamien strategisten käytäntöjen yhteydet henkilöstötuottavuuteen ja toiminnan tuloksellisuuteen. Hankkeessa tutkitaan satunnaisotannalla valittujen 400 yrityksen strategiset linjaukset tuote-, asiakas-, kilpailija- ja resurssitekijöiden (mukaan lukien henkilöstö) suhteen sekä suhteutetaan nämä liiketoiminnallisen tehokkuuden ja julkisen organisaation tuottavuuden tunnuslukuihin. Strategisten linjausten osalta painotetaan henkilöstöön kohdistuvia päätöksiä ja johtamiskäytänteitä sekä analysoidaan niihin vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä tuloksellisuuteen. Tässä tutkimuksessa sovelletaan aineettomaan pääomaan perustuvaa strategia-näkemystä. Tämän mukaisesti liiketoiminta voi osaamispainotteisessa taloudessa olla tehokasta vain jos strategiatyössä henkilöstö nähdään keskeisenä arvoa lisäävänä tekijänä, jonka osaaminen, terveys, motivaatio sekä sisäiset ja ulkoiset suhteet tukevat liiketoimintaa. Tutkimuksen asetelma on kokonaisvaltainen. Sekä kansainvälisen tutkimuksen että eritoten suomalaisen työelämän kehittämisen kannalta asetelma on uusi. Usein työelämän tutkimus ja kehittäminen keskittyvät asiantuntijatoimintoihin (esim. työturvallisuus, työhyvinvointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen), kun taas tässä tutkimuksessa ydin on johdon strategiatyö ja sen johtaminen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Guy Ahonen

Tiedote

Hyvistä johtamiskäytänteistä hyvä kannattavuus

30.9.2018

Hyvät johtamiskäytänteet johtavat 5–8 prosenttiyksikköä parempaan kannattavuuteen ja henkilöstön tuottavuuteen kuin huonot käytänteet. Yritysten johtamiskäytänteiden laatu siis vaikuttaa suuresti yritysten tulokseen. Näin havaitsivat Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen, jotka yhdistivät yritysten henkilöstön johtamiskäytänteitä yritysten tuloksellisuuteen. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Johtamiskäytänteitä miehet kartoittivat kyselyllä, johon saatiin 166 vastaajaa. Yritykset valittiin satunnaisotannalla viideltä toimialalta: teollisuus, rakentaminen, kauppa, kuljetus ja logistiikka sekä liike-elämän palvelut. Otos jaettiin kolmeen kokoluokkaan: 20–50:n, 50–249:n ja 250–1 000 työntekijän yrityksiin. Näin tutkittaviksi tuli 15 ryhmää.

Tulosmuuttujina olivat tilinpäätöstiedoista laskettu yrityksen käyttökateprosentin ero toimialan mediaaniin ja henkilöstötuottavuusarvo.

Strategia ei selitä tuottavuutta

Tutkimuksessa ei löytynyt selkeää linkkiä strategisten linjausten ja henkilöstötuottavuuden johtamisen välille.

Liiketoimintastrategiassa tärkeimmiksi nousivat asiakasvaatimuksiin vastaaminen, taloudellinen kilpailukyky ja henkilöstön suorituskyky. Henkilöstön johtamisessa korostuivat osaaminen, ilmapiiri ja osallistava johtaminen.

Henkilöstötuottavuus lupaa parempaa

Yllättävästi henkilöstötuottavuusindeksi oli isoissa yrityksissä alempi kuin pienemmissä.

Hyvään henkilöstötuottavuusindeksilukuun johdattivat henkilöstöhallinnon aktiivisuus ja esimiesten osaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä. Hyvä kannattavuustaso saavutettiin jo indeksiltään keskitason yrityksissä.

Tutkijat päättelevät, että yritykset eivät kyenneet lunastamaan henkilöstötuottavuuden mahdollisuuksia.

Henkilöstötuottavuus oli kehittynyt hieman 2009–2018. Osa-alueista johdon prosessit olivat kehittyneet tilastollisesti merkitsevästi.

Johtajuuden laatu varmistettava

Tutkimus osoittaa, että henkilöstöjohtamisen käytänteissä on paljon parannettavaa.

Jos henkilöstön hyvinvointi määriteltäisiin selvästi, sen kehittämiselle asetettaisiin määrälliset tavoitteet ja sen toteutumista seurattaisiin järjestelmällisesti, useimpien yritysten kannattavuus nousisi tutkijoiden mukaan useita prosenttiyksikköjä.

Tuloksissa korostuu johdon strategiatyön merkitys. Tutkijat suosittavat, että henkilöstön kyvykkyyksien tavoitteet ja mittarit päätetään johtoryhmässä.

Kaikkien esimiesten johtajuutta pitäisi kehittää, jotta he ottaisivat vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista.

Henkilöstötuottavuuden kehittämisessä jatkuva asiakaspalaute varmistaa ajantasaisuutta.

Toimivalle johdolle tutkijat esittävät johtamiskäytänteiden vuosittaista tarkastelua sekä talouden, asiakaspalautteiden, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden mittarikoostetta. Kokonaisuus on parhaimmin hallittavissa laaja-alaisella mittaristolla.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen. Avaa

. Ossi Aura Consulting Oy. Helsinki 2018. ISBN 978-952-68651-2-6 (nid.), ISBN 978-952-68651-3-3 (pdf), 28 sivua