Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointi -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116025

Hakija
Kirsti Kujanpää

Toteuttaja
Kirsti Kujanpää

Lisätietoja
Kirsti Kujanpää
kirsti.kujanpaa@pp.inet.fi

Toteutusaika
7.3.2016 - 30.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2016

Tiivistelmä

Kansainvälistyvä ja monikulttuuristuva työelämä ja toisaalta tehokkuuden ja tuloksellisuuden vaatimukset vaikuttavat henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Uudessa tilanteessa henkilöstön johtaminen ja työorganisaatioiden ja -yhteisöjen vakiintuneet työtavat joutuvat uudelleenarvioinnin kohteeksi. Samanaikainen työväestön ikääntyminen, työvoimapula ja toisaalta työsuhteen epävarmuus asettavat ristiriitaisia ja vastakkaisiakin tavoitteita henkilöstöjohtamisen suhteen.

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia etnisesti moninaistuvan ja monikulttuuristuvan työyhteisön henkilöstövoimavarojen johtamista ja sen yhteyksiä henkilöstön työhyvinvointiin. Tutkimuksessa kuvataan henkilöstön johtamista, ristiriitojen ratkaisutapoja ja työyhteisön toimivuuden ja sopeutumisen edellytyksiä.

Tutkimus on tapaustutkimus. Tutkittavia ilmiöitä tarkastellaan kunnallisen liikelaitoksen henkilöstön ja sidosryhmien näkökulmista. Tutkimus yhdistää usean eri tieteenalan tietoperustaa ja teoriaa. Aineisto koostuu erilaisista aineistoista, ja tutkimusmenetelmät ovat laadullisia ja määrällisiä.

Tutkimus rakentaa henkilöstövoimavarojen johtamisen teoriaa työhyvinvointitiedon ja monikulttuuristuvien työyhteisöjen johtamisen näkökulmista. Se tuottaa tietoa työelämän laadun kehittämiseen erityisesti moninaistuvan henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ja jatkamisen suhteen. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsti Kujanpää

Tiedote

Työhyvinvointi tuo tulosta

30.9.2016

HR-käytännöt, henkilöstön osallistumismahdollisuudet ja sen kehittäminen sekä työn hallinnan ja vaatimusten oikea suhde osoittautuivat tuoreessa väitöstutkimuksessa keskeisiksi työhyvinvointia ylläpitäviksi ja edistäviksi tekijöiksi.

Työhyvinvointi koetaan merkitykselliseksi osaksi strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisesta. Työhyvinvointi liittyy olennaisesti myös tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Operatiivisella tasolla työhyvinvointi yhdistetään tuloskortin henkilöstönäkökulmaan. Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja työhyvinvoinnin yhteydet näkyvät etenkin organisaatio- ja työyhteisötasolla.

Tutkija Kirsti Kujanpään valtio-opin väitöstutkimus Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointi tarkastettiin Helsingin yliopistossa helmikuussa 2017. Työsuojelurahasto tuki Kujanpään väitöstyötä loppuunsaattamisstipendillä.

Reilu kohtelu ja työntekijän arvostus lisäävät myös tuottavuutta

Tutkimuksen mukaan johtamisen oikeudenmukaisuus, reilu kohtelu, työntekijöiden mielipiteiden huomioonottaminen, arvostus sekä suoritukseen ja tuloksiin suhteessa oleva palkkataso ovat tärkeitä työvoiman tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

Yleisesti työhyvinvointi -käsitteenä oli jäsentymätön. Se ymmärrettiin työkyvyn osa-alueiden mukaisesti. Kyselytutkimuksen mukaan kantaväestön ja maahanmuuttajien käsitykset työhyvinvoinnista toteutumisesta olivat samansuuntaiset. Monikulttuurisuuskäsitykset sen sijaan erosivat maahanmuuttajien ammattitaidon ja osaamisen suhteen.  Kantaväestö näki nämä tekijät työhyvinvointiriskeinä.

Maahanmuuttajat korostivat esimiehen merkitystä työyhteisössä. Heidän vastauksissaan korostui hyvä esimiestyö ja toisaalta alaistaidot. Heidän vahvuuksiaan ja osaamistaan voi parhaiten hyödyntää luomalla heille oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä, kuten työhön perehdyttäminen, erilaiset ammattikurssit ja koulutus.

Monikulttuurisen työyhteisön edellytyksiksi nousivat monimuotoisuuden johtaminen, maahanmuuttajien työelämäosaaminen, molemminpuolinen kulttuurinen sopeutuminen ja työyhteisön ristiriitojen käsittelytaidot.

Henkilöstöjohdon, esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyön merkitys korostuu työhyvinvointi- ja monikulttuurisuuskysymyksissä, ja erityisesti vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa ja työkyvyn arvioinnissa. Tutkimuksen pohjalta tulee kiinnittää huomiota keskeisten toimijoiden lisäkoulutukseen maahanmuuttajien kulttuurin, osaamisen, työkyvyn ja kuntoutuksen osa-alueista.

Työhyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden vaikuttava ja tehokas strateginen johtaminen edellyttää henkilöstö- ja monikulttuurisuusstrategioiden linkittämistä organisaation toimintastrategiaan.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kujanpää, Kirsti. Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointi. Unigrafia, Helsinki 2017.http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2586-6

ISSN-L 2343-273XISSN     2343-273X (painettu)ISSN     2343-2748 (verkkojulkaisu)ISBN    978-951-51-2585-9 (nid.)ISBN    978-951-51-2586-6 (PDF)