Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointi -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114431

Hakija
Kirsti Kujanpää

Toteuttaja
Kirsti Kujanpää

Lisätietoja
Kirsti Kujanpää
kirsti.kujanpaa@pp.inet.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Suomalaisen työelämän kansainvälistyminen ja monikulttuuristuvat työyhteisöt ja toisaalta kiristynyt kilpailu ja organisaatioiden ja yritysten tuottavuuteen ja toiminnan tehostamiseen kohdistuvat paineet asettavat ristiriitaisia ja vastakkaisiakin tavoitteita henkilöstön ja sen johtamisen suhteen. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella henkilöstön johtamista monikulttuuristuvassa työorganisaatiossa ja johtamisen yhteyksiä henkilöstön työhyvinvointiin. Tutkimuksessa tarkastellaan henkilöstöresurssien johtamista, ristiriitojen ratkaisutapoja ja työyhteisön toimivuuden ja sopeutumisen edellytyksiä.

Tutkimus on tapaustutkimus, jossa tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan kunnallisen liikelaitoksen kautta. Tutkimus yhdistää usean tieteenalan tietoperustaa ja teoriaa. Aineisto ja analyysi tapahtuvat triangulaation periaatetta noudattaen yhdistämällä erilaisia aineistoja sekä määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä.

Tutkimus rakentaa henkilöstöjohtamisen teoriaa työhyvinvointitiedon ja organisaatioiden monikulttuuristumisen näkökulmista. Se tuottaa lisätietoja työelämän laadun kehittämiseen ja tasapainon löytämiseen tuloksellisuusvaatimusten ja työhyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen ja jatkamisen suhteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsti Kujanpää

Tiedote

Monikulttuurisuus haastaa henkilöstöjohtamisen

31.12.2015

Terveystieteiden maisteri, valtiotieteen jatko-opiskelija
Kirsti Kujanpää rakentaa tekeillä olevassa
väitöstutkimuksessaan henkilöstöjohtamisen teoriaa
työhyvinvointitiedon ja organisaatioiden monikulttuuristumisen
näkökulmista.

Tutkimus selvittää, miten moninaistuvia henkilöstöresursseja
johdetaan, millaista johtamista maahanmuuttajien integrointi
edellyttää, miten heidän osaamistaan voidaan hyödyntää
organisaatiossa ja mitä tukitoimia kantaväestön ja maahanmuuttajien
molemminpuolinen sopeutuminen edellyttää.

Tutkimuksella uutuusarvoa

Tutkimus tuottaa tietoa henkilöstövoimavarojen johtamisesta,
etnisesti monimuotoisesta työyhteisöstä ja henkilöstön
työhyvinvoinnista sekä näiden välisistä yhteyksistä.

Kujanpään mukaan tutkimuksen uutuusarvoa lisää se, että se
liittää monikulttuuristuvien työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin
kysymykset henkilöstöjohtamiseen.

Se tuottaa tietoa siitä, millaisia haasteita monikulttuurisissa
organisaatioissa nousee uusina kysymyksinä esille. Samoin tutkimus
selvittää, miten laaja-alaisesti työhyvinvoinnin johtaminen
vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen ja työssä jatkamiseen. Esiin
nousee myös, mitä kaikki tämä merkitsee tuottavuudelle ja
tuloksellisuudelle.

Kunnallinen liikelaitos tapaustutkimuksena

Tutkimus on tapaustutkimus, jossa Kujanpää tutkii ilmiötä
kunnallisen liikelaitoksen kautta.

Tutkija työsti väitöskirjaansa vuoden 2015 Työsuojelurahaston
tutkijastipendin turvin.

Tutkimus on edennyt vaiheeseen, jossa sen loppuunsaattaminen on
tutkijan mukaan mahdollista kevät-kesäkauden 2016 aikana ja
virallisesta prosessista riippuen myös valmistuminen vuonna
2016.

Kujanpää tekee väitöskirjaansa Helsingin yliopistolle.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila