Henkisesti kuormittavien tilanteiden moniammatillinen purku ja kriisivalmiuksien lisääminen

Hanketiedot

Hankenumero
210165

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Teija Franck
teija.franck@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
90 100 euroa

Tulokset valmistuneet
27.1.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on parantaa poliisi-, pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön valmiuksia henkisesti kuormittavien tilanteiden purkamiseen ja lisätä valmiuksia kohdata potilaan tai uhrin omaisia heti kriisitilanteen jälkeen. Tarkoituksena on luoda korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden koulutusmalli, jossa moniammatilliset työryhmät pystyvät harjoittelemaan purkukeskustelun toteuttamista etäyhteyksien välityksellä. Hankkeen tavoitteena on parantaa työssä jaksamista ja alalla pysymistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teija Franck

Tiedote

Henkisesti kuormittavien tilanteiden moniammatillinen purku ja kriisivalmiuksien lisääminen

27.1.2023

Tiivistelmä

Hankkeen koulutusmalli koostuu kahdesta moduulista. Oppimismenetelminä käytetään käänteistä oppimista, vertaisoppimista, verkkotyökirjaa, case-pohjaista- oppimista ja verkkoluentoja.
MODUULI 1: Verkkovälitteinen teoriaosuus; defusing menettelyn perusteet ja tarkoitus, kriisissä olevan kohtaaminen, kuormittavien tilanteiden käsittely, työnohjauksen merkitys kriittisten tilanteiden purkamisen näkökulmasta, työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja uhkauksen kohteeksi joutuminen
MODUULI 2: Videovälitteinen eDefusing- harjoittelu; videoidut tilannekuvaukset ja eDefusing- harjoitukset –teemat: lapsen kuolema, tapaturmainen kuolema, työntekijään kohdistuva väkivalta

Työelämässä purkukeskusteluiden harjoittelu onnistuu etäyhteyden kautta.

Tausta

Hankkeen parannetaan poliisi-, pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön valmiuksia henkisesti kuormittavien purkamisessa ja lisätään kriisivalmiuksia.
Hankkeessa luodaan kansallinen korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden eDefusing – koulutusmalli, jossa moniammatilliset työryhmät harjoittelevat purkukeskustelun toteuttamista etäyhteyksien välityksellä. Hankkeen tavoitteena on parantaa työssä jaksamista ja alalla pysymistä purkamalla kuormittavat tilanteet paremmin ja lisäämällä yhteistyötä.

Aineisto

Hankkeen aikana Turun AMK:ssa toteutettiin kaksi opinnäytetyötä, ensihoitaja-opiskelijoiden sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden.

Hankkeen aikana luotu koulutusmalli pilotoitiin moniammatillisen työryhmän toimesta syksyllä 2022. Osallistujat olivat hankkeessa toimivista organisaatioista. Osallistujilta kerättiin suullinen palaute purkukeskusteluun osallistumisen yhteydessä.

Menetelmät

Koulutusmallissa hyödynnetään konstruktiivista oppimiskäsitystä, jossa ihminen käyttää uuden oppimisen pohjana aikaisempia kokemuksiaa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Osallistujat syventävät omaa osaamistaan ja vuorovaikutuksessa laajentavat omaa näkemystään. Oppimismenetelminä koulutusmallissa käytetään käänteistä oppimista, vertaisoppimista ja case-pohjaista- oppimista. Purkukeskustelun harjoitteleminen koulutusmallin avulla mahdollistuu etäyhteyden kautta.

Tulokset

Neljä ensimmäistä osiota voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaisesti:Defusing, Kriisissä olevan kohtaaminen, Kuormittavien ja traumaattisten tilanteiden käsittely, Työnohjaus, Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi, sekä uhkauksen tai maalittamisen kohteeksi joutuminen.
Videoidut tilannekuvaukset ja eDefusing-harjoitukset organisaation ohjaamalla tavalla. Ajatuksena on että kaikki eivät katso kaikkia videoita jotta videoiden avulla on mahdollista harjoitella traumaattisia tilanteita.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen kohderyhmänä olevat poliisi, pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstö kohtaavat työssään säännöllisesti kuolemaa sekä akuutteja kriisi- ja tapaturmatilanteita. Tilanteiden purkukeskusteluita on järjestetty, mutta ne eivät ole rutiininomaisia.
Hankkeessa kehitetty koulutusmalli luo toimintamallin jolla voidaan harjoitella purkukeskustelun pitämistä etänä monialaisesti, riippumatta henkilöiden asemapaikoista sekä yhdenmukaistaa purkukeskustelutilanteiden järjestämistä.

Aineisto

ePoster NFNE Avaa

Fumi Cao & Emma Hannula. Viranomaiset ja kriisissä olevan kohtaaminen, kuormittavien ja traumaattisten tilanteiden käsittely
– materiaalia eDefusing -koulutuskokonaisuuteen. Opinnäytetyö Avaa

Vera de la Cruz, Jenna Vaselius. Moniviranomaistyöyhteisön työhyvinvoinnin tukeminen. Opinnäytetyö Avaa

Henkisesti kuormittavien tilanteiden moniammatillinen purku ja omaisten kohtaaminen kriisin jälkeen. Loppuraportti Avaa