Hermoja raastavaa vai palkitsevaa? Monitieteellinen tutkimus päiväkodin kasvattajien työssä jaksamisesta, stressin säätelystä ja pedagogisen työn laadusta

Hanketiedot

Hankenumero
116280

Hakija
Mari Nislin

Toteuttaja
Mari Nislin

Lisätietoja
Mari Nislin
mari.nislin@helsinki.fi

Toteutusaika
7.11.2016 - 21.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
900 euroa

Kokonaiskustannukset
2 400 euroa

Tulokset valmistuneet
21.11.2016

Tiivistelmä

Osallistun ISDP:n (International Society of Developmental Psychobiology, http://www.isdp.org/current) vuotuiseen konferenssiin San Diegossa 9. -11.2016. Kyseessä on psykobiologian alan konferenssi, jossa esitykset keskittyvä vahvasti stressin säätelyn ja hyvinvoinnin tutkimukseen elämänkaaren eri vaiheissa. Esitykseni liittyy väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen päiväkodin henkilökunnan työssä jaksamista ja stressin säätelyä, ja miten nämä ovat yhteydessä pedagogisen työn laatuun päiväkotiryhmissä. Väitöstutkimukseni ”Nerve-wracking or rewarding? A multidisciplinary approach to investigating work-related well-being, stress regulation and quality of pedagogical work among early childhood professionals” tulokset osoittavat, että jaksamisen kannalta keskeistä vaativassa ihmissuhdetyössä ovat sekä autonomian kokemus että sosiaalinen tuki kollegoilta ja esimiehiltä. Tulokset antavat tukea käsitykselle, että työntekijän vakaa stressin säätely ei ole vain yksilön asia, vaan koko työyhteisö voi toiminnallaan vaikuttaa säätelyyn vahvistaen tai heikentäen sitä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta on merkittävää huomioida sekä työntekijöiden hyvinvointia uhkaavat tekijät että työn imua ja jaksamista edistävät voimavarat. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa laajasti myös muiden kuin varhaiskasvatuksen alalla työskentelevien työssä jaksamisen ja stressin säätelyn edistämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Nislin

Tiedote

Työntekijän lisäksi työyhteisö säätelee stressiä

21.11.2016

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Mari Nislin osallistui psykobiologien vuosikonferenssiin Yhdysvaltain San Diegossa 9.–11. marraskuuta 2016. Nislin esitteli posteria, joka pohjaa hänen erityispedagogiikan väitöskirjaansa. Siinä hän tarkastelee päiväkodin henkilökunnan työssä jaksamista ja stressin säätelyä sekä näiden yhteyksiä pedagogisen työn laatuun päiväkotiryhmissä.

Nislin osoittaa, että vaativassa ihmissuhdetyössä keskeistä jaksamiselle ovat sekä autonomian kokemus että sosiaalinen tuki kollegoilta ja esimiehiltä. Tulokset tukevat käsitystä, että työntekijän vakaa stressin säätely ei ole vain yksilön asia. Koko työyhteisö voi vaikuttaa säätelyyn – vahvistaen tai heikentäen.

Laadukkaalle varhaiskasvatukselle on tärkeää ottaa huomioon sekä työntekijöiden hyvinvoinnin uhat että työn imua ja jaksamista edistävät voimavarat.

Nislinin tuloksia voi soveltaa laajasti. Tulokset käyvät varhaiskasvatukseen, mutta myös muilla aloilla työtä tekevien työssä jaksamisen ja stressin säätelyn edistämiseen.

Työsuojelurahasto rahoitti Nislinin väitöstutkimusta vuoden stipendillä (TSR 114231) ja nyt San Diegon konferenssiin osallistumista matkastipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen