”Hiljaa, botti”: Automatisoitu sosiaalinen botti työtiimin jäsenenä

70th Meeting of the International Communication Association, ICA, 21.-25.5.2020 Gold Coast, Australia

Hanketiedot

Hankenumero
200019

Hakija
Kaisa Laitinen

Toteuttaja
Kaisa Laitinen

Lisätietoja
Kaisa Laitinen
kaisa.a.m.laitinen@jyu.fi

Toteutusaika
21.5.2020 - 25.5.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 875 euroa

Tulokset valmistuneet
25.6.2020

Tiivistelmä

Algoritmeihin perustuvat teknologiat tulevat muuttamaan työelämää merkittävästi. Teknologia ei ole enää vain alusta jolla viestimme, vaan potentiaalinen vuorovaikutuskumppani. Tässä tutkimuksessa tartutaan tähän ajankohtaiseen kysymykseen ja tarkastellaan sitä, miten ja missä määrin eräänlainen ohjelmoitu algoritmi, sosiaalinen botti, voi olla työtiimin jäsen. Tutkimus osallistuu aktiiviseen tieteelliseen keskusteluun algoritmipohjaisista teknologioista ja antaa uutta tietoa työelämän tiimien vuorovaikutuksesta. Tutkimusta varten on analysoitu teoria- ja aineistolähtöisesti suomalaisen media-alan tiimin ja Slackbotin (Slack-alustan oma sosiaalinen botti) viestejä (N=45,386) Slack-yhteistyöalustassa. Analyysissä nojattiin kahteen ryhmätutkimuksen teoreettiseen näkökulmaan: sosiaaliseen konstruktionismiin ja funktionaaliseen ryhmäkäsitykseen. Alustavien tulosten mukaan on useita vuorovaikutuksessa ilmeneviä konstruktioita, jotka rajoittavat botin jäsenyyttä. Esimerkiksi botin viestintätyyli, botin pelillistäminen ja ajalliset tekijät. Toisaalta, aineisto osoitti botin olevan myös muuta kuin vain työkalu. Tiimin jäsenet mm. puhuttelevat bottia ja botti kykenee omlla viesteillään vaikuttamaan puheenaiheisiin. Slackbot ei siis ole vain artefakti, vaan jonkinasteinen osa tiimiä. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin tulevaisuuden työelämää, jossa emme enää keskustele vain teknologian avulla, vaan teknologian kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Laitinen

Tiedote

Työtiimin jäsen voi olla myös botti

25.6.2020

Tiivistelmä

Tässä kansainvälisessä konferenssissa esitetyssä puheenvuorossa paneuduttiin eräänlaisen sosiaalisen botin, Slackbotin rooliin tiimin vuorovaikutuksessa. Esityksessä kuvattiin tutkimus, jossa laajasta Slack-viestien aineistosta analysoitiin sekä botin responsseja että keskustelua botista. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että sosiaalinen botti ei ole yksinomaan tekninen artefakti, vaan se osallistuu tiimin keskusteluun faattisin, työkeskeisin ja relationaalisin viestein. Tiimin jäsenet puolestaan vastaavat botin viesteihin, puhuvat botista ja sen toiminnasta sekä kutsuvat bottia mukaan keskusteluun. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa uudenlaisista algoritmipohjaisista teknologioista, jotka ovat osa tulevaisuuden työyhteisöjä.

Tausta

Osallistuminen yhteen merkittävimmistä ja suurimmista viestinnän alan vuosittaisista konferensseista mahdollisti paitsi verkostoitumisen kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa myös tutkimustyön ja sen tulosten esittelyn relevantille yleisölle. Lisäksi konferenssin aikana sain esiteltyä suomalaisesta työelämän tiimistä kerättyä aineistoa ja siten edistettyä suomalaisen työelämän tuntemusta kansainvälisesti. Tilaisuuteen osallistuminen edisti työtäni kohti laadukasta kansainvälistä tutkimusjulkaisua.

Aineisto

Teknologian rooli työelämän tiimeissä on murroksessa. Erilaisten algoritmeihin perustuvien teknologioiden yleistymisen myötä on noussut realistiseksi tarkastella teknologiaa paitsi viestinnän alustana myös vuorovaikutuskumppanina. Tutkimuksessamme analysoitiin laadullisin menetelmin suomalaisesta asiantuntijatiimistä kerättyä Slack-viestien (N=45,940) ketjua, jossa keskusteluun osallistui esiohjelmoitu sosiaalinen botti, Slackbot.

Tulokset ja johtopäätökset

Aineiston analyysi osoittaa, että botti osallistuu tiimin keskusteluun monenlaisin viestein. Botille ohjelmoidut responssit heijastavat tutkitun tiimin uniikkia viestintätyyliä ja jaettua symbolista todellisuutta, joita botti viesteineen vahvistaa. Tiimin jäsenet puolestaan vastaavat botille, puhuvat botista ja sen toiminnasta sekä kutsuvat bottia mukaan keskusteluun. Lisäksi botti paikoin suuntaa keskustelun kulkua ja ehdottaa toimintaa. Botti on siis jotain muutakin kuin vain työkalu.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Sain konferenssin aikana esityksestäni kommentteja, jotka nostivat esiin mahdollisia uusia tutkimusalueita. Erityisesti sosiaalisten bottien yhteydessä työelämän aineistot näyttävät olevan seuraava merkittävä trendi tutkimuskentällä. Tilaisuuteen osallistuminen vahvisti käsitystä suomalaisesta asiantuntijatiimistä kerätyn aineiston merkityksellisyydestä sekä laajensi ymmärrystä muista alan toimijoista. Konferenssi edisti merkittävästi työelämän viestintään liittyvää tutkimustyötäni.

Aineisto

Automated Small Talk in a Team: Phatic Messages as the Fundamental Communicative Function of a Socialbot

Laitinen, Kaisa, Laaksonen, Salla-Maaria, & Koivula, Minnaa. University of Jyväskylä, Department of Language and Communication Studies, University of Helsinki, Consumer Society. Research 70th Annual ICA Conference, 2020 HMC Interest Group Pre-Conference. Konferenssiesitys Avaa