Hiljaisen tiedon keräämisen ja hyödyntämisen menetelmän tiedotushanke

Hanketiedot

Hankenumero
113043

Hakija
HL-concept

Toteuttaja
HL-concept

Lisätietoja
Helena Lehkonen
helena.lehkonen@hlconcept.fi

Toteutusaika
1.3.2013 - 30.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2013
4 300 euroa

Kokonaiskustannukset
6 450 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2013

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on valmistaa tiedotusmateriaali väitöstutkimukseen pohjautuvasta hiljaisen tiedon keräämisen ja analysoinnin menetelmästä (HiT-analyysi).

Väitöstyö rehtoreiden työssä selviytymisestä valmistui osin Työsuojelurahaston rahoittamana vuonna 2009.

Tutkimuksessa käytettyjen analysointimenetelmien pohjalta alkoi hiljaisen tiedon analysointimenetelmän, HiT-analyysin, kehittäminen. Vuonna 2012 valmistui HiT-analyysiä varten kehitetty tietokoneohjelma, jota on sittemmin hyödynnetty menestyksekkäästi yritys- ja tutkimustoiminnassa.

Hämeen rahasto rahoitti vuonna 2012 kädentaitajien hiljaisen tiedon keräämis- ja tutkimushankkeen. Hankkeesta saadut tulokset ovat osoittaneet HiT-analyysillä tavoitettavan asiantuntijoiden hiljaisen tiedon keskeiset piirteet.

Tulevina vuosina tulee jäämään kymmeniätuhansia asiantuntija-asemassa olevia henkilöitä eläkkeelle. Myös kädentaitajien osuus väestöstä on vähenemässä. Organisaatioiden toimintakyvyn kannalta on keskeistä, että työelämästä poistuvien osaaminen saadaan kerättyä ja hyödynnettyä edelleen. Hiljaisen tiedon keräämisellä on kiire ja on tärkeää että organisaatiot saavat tiedon HiT-analyysin hyödyntämisen mahdollisuuksista ikäohjelmien suunnittelussa, rekrytoinnissa, mentoroinnissa ja uuden tiedon rakentamisessa organisaation käyttöön.

Tiedotusmateriaali valmistuu vuoden 2013 syyskuun alkuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Lehkonen

Tiedote

Tietoa ja taitoa voidaan siirtää eteenpäin

30.9.2013

Kaikilla meistä on tiedostamatonta osaamista – hiljaista tietoa,
jonka merkitys itselle ja organisaation toiminnalle on tärkeää.

HL-conceptin kehittämän HiT-analyysin avulla hiljaista tietoa
voidaan kerätä ja hyödyntää edelleen osaamisen kasvattamiseksi ja
työhyvinvoinnin edistämiseksi.

HL-concept kehitti Työsuojelurahaston rahoittamassa tiedotus- ja
koulutushankkeessa tiedotusmateriaalin hiljaisen tiedon
HiT-analyysin hyödyntämisestä.

HL-conceptin yrittäjä on KT
Helena Lehkonen, joka tutki väitöskirjassaan
(Työsuojelurahaston hanke
109195 ) koulun johtajien hiljaista tietoa ja
analysoi johtotehtävissä toimivien keinoja selviytyä työssään.

Väitöstutkimuksessa käytettyjen analysointimenetelmien pohjalta
hän alkoi kehittää hiljaisen tiedon analysointimenetelmää,
HiT-analyysia. Vuonna 2012 valmistui HiT-analyysia varten kehitetty
tietokantaohjelma, jota on sittemmin käytetty menestyksekkäästi
yritys- ja tutkimustoiminnassa.

Suuri tarve ja kiire

Hiljaisen tiedon keräämiselle on parhaillaan suurta tarvetta ja
kiire suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Organisaatioiden
toimintakyvylle on elintärkeää, että työelämästä posituvien
osaaminen saadaan kerätyksi ja hyödynnetyksi edelleen.

HiT-analyysista hyötyvät niin uusi kuin vanha työntekijä sekä
koko organisaatio. Sen avulla voidaan nopeuttaa uuden työntekijän
sisääntuloa organisaatioon, edistää uuden tiedon omaksumista ja
helpottaa rekrytointia.

Analyysi vahvistaa vanhan työntekijän työnkuvaa ja auttaa
ymmärtämään oman osaamisen laajuuden. HiT-analyysi antaa etenkin
uran loppuvaiheessa olevalle työntekijälle kuvan oman työn
tärkeydestä. Työntekijä kokee itsensä hyödylliseksi, mikä vahvistaa
työssä jaksamista ja pidentää työssäkäyntiaikaa.

Avainhenkilöitä haastattelemalla

Hiljaista tietoa kerätään haastattelemalla organisaation
avainhenkilöitä. Samalla saadaan näkyviin henkilön hiljaisen tiedon
keskeiset avainpiirteet ja niihin liittyvät arvot.

Analyysien pohjalta luodaan tietokanta avainhenkilöiden
osaamisesta. Analyysiin voidaan lisätä myös kuvallista
materiaalia.

HiT-analyysia voidaan hyödyntää organisaation ikäohjelmien
suunnittelussa, rekrytoinnissa, mentoroinnissa ja uuden tiedon
rakentamisessa organisaation käyttöön.

Tiedotus- ja koulutushankkeessa tuotettua materiaalia on
esitelty muun muassa yrittäjyyskasvatuspäivillä Aalto-yliopistossa
syyskuussa 2013 ja Taidon juurilla -tilaisuudessa Hämeenlinnassa
lokakuun alussa 2013.

Materiaalia lähetetään organisaatioiden HR- toiminnasta
vastaaville.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tietoa ja taitoa voidaan siirtää eteenpäin – Hiljaisen tiedon HiT-analyysi TM

www.hlconcept.fi/hit-analyysi