HITStream verkkopohjainen koulutusmenetelmä ryhmävuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
210184

Hakija
Content Union Oy

Toteuttaja
Content Union Oy

Lisätietoja
Marja-Leena Kaukomies
marjuska@contentunion.net

Toteutusaika
15.2.2021 - 11.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2021
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 571 euroa

Tulokset valmistuneet
21.6.2021

Tiivistelmä

HITStream-koulutusmenetelmä jalkauttaa ryhmävuorovaikutuksen ja yhteistyön käytännöt laajasti erilaisiin organisaatioihin tukemaan jatkuvaa kehittämistä.

Menetelmä sopii eri toimialoille ja orgaanisaatiotasoille. Se keskittyy vuorovaikutuksen edistämiseen ja itseohjautuvuuden lisäämiseen. Hyöty korostuu erityisesti muutostilanteissa, jolloin pyritään luomaan yhteistä ymmärrystä tulevasta.

Toteutus on verkkopohjainen ja sen menetelmät ovat innostavia ja sitouttavia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Leena Kaukomies

Tiedote

HITStream pelillinen koulutusmenetelmä ryhmävuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiseen

21.6.2021

Tiivistelmä

Uusia palvelumalleja on tarve kehittää kaikilla aloilla, työtekijöiden on opittava jatkuvasti uutta, ihmiset kohtaavat tuntemattomia asioita ja on tarve olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa useiden eri tahojen kanssa. HITStream koulutusmenetelmä tähtää vuorovaikutuksen parantamiseen ja työn kuormittavuuden vähentämiseen. Se auttaa muutoksessa yhteisen kuvan ja tavoitteiden luomisessa. Tuote perustuu laajaan tutkimustietoon ja kokemukseen eri toimialoilta.

Menetelmä on pelillinen verkkototeutus joka muodostuu kolmesta osasta: Orientaatio, Vuorovaikutuspeli ja tiimin yhteinen Roolipeli. HITStream sopii koko organisaation kehittämiseen ja erillisryhmien tarpeisiin. Sisältö räätälöidään koskettamaan mahdollisimman hyvin todellista ympäristöä.

Tausta

Rakentava vuorovaikutus yksilö- ja ryhmätasolla on keskeinen organisaation hyvän toiminnan mahdollistaja. Sillä on suuri merkitys ulkoisessa ja sisäisessä asiakastyössä, potilastyössä ja sisäisessä toiminnassa. Ryhmävuorovaikutuksen toimiminen on myös edellytys yhteisen jatkuvan kehittämisen toteutukselle. HITStream koulutusmenetelmä tuo koulutuksen helposti ja laajasti kaikkien organisaatioiden käyttöön. Toteutus on verkkopohjainen ja antaa mahdollisuuden joustavaan toteutukseen.

Aineisto

Koulutusmenetelmän käsitteellinen sisältö perustuu kokemustietoon, kehitystyöhön sekä tutkimustietoon
. Keskeisiä käsitteitä koulutusmenetelmän määrittelyssä ovat työelämän muutos, henkilöstövoimavarat, yhteiskehittäminen, henkilöstötuottavuuden mittaaminen, palvelumuotoiluajattelu, Lean, vuorovaikutusymmärrys, työkyky, tiimityö, toiminnallisuus, ennakointi, kokemuksellisuus, merkitysellistäminen ja pelillisyyden kehittäminen.

Menetelmät

Menetelmän taustana ovat osaamisperusteinen oppiminen (Krathwohl & Andersonin taksonomia, 2014), motivoitumisen perusteet (Self-determination Theory, Deci & Ryan. 2014) ja merkityksellistämisen käytännöt (Mielekkyyden muotoilu, Kettunen, I. 2013). Menetelmän tavoitteena on kehittää henkilöiden vuorovaikutuksellisia työyhteisötaitoja joita on hyvin kuvattu kirjoituksessa (Vuorovaikutukselliset työyhteisötaidot asiantuntijatyössä, Anu Puusa & Sanna Ala-Kortesmaa, Työelämän tutkimus 17 (3) – 2019.

Tulokset

HITStream koulutusmenetelmä muodostuu kolmesta vaiheesta: Orientaatio, Vuorovaikutuspeli ja tiimien oma Roolipeli. Menetelmässä kehitetään yksilö- ja ryhmätaitoja. Tavoitteena on ymmärtää vuorovaikutuksen periaatteet ja saada oma kokemus vuorovaikutuksen toiminnasta. Menetelmä tähtää siihen, että tiimit löytävät yhteistyön tavat ja menetelmät voidakseen toteuttaa jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstö suorittaa itsenäisesti orientaation ja vuorovaikutuspelin, jonka tuloksia käsitellään yhdessä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimusten ja kokemusten pohjalta sovellettu käytännönläheinen koulutusmenetelmä nykyisiin etätoiminnan vaatimuksiin puuttuu markkinoilta. Jotta voidaan saavuttaa tilanne, missä kaikkien on mahdollisuus saada ymmärrys vuorovaikutuksen perusteista ryhmävuorovaikutuksen luomiseksi, tarvitaan koulutusmenetelmä. Ryhmä osaamisen yksikkönä voi rakentaa, hallita ja käyttää yhteistä vuorovaikutusosaamistaan. Koulutusmenetelmä perustuu ajatukseen ryhmävuorovaikutuksen laadun parantamisesta.

Aineisto

HITStream-koulutusmenetelmän kuvaus. Loppuraportti Avaa