Hiukkasatistuminen ja akuutit terveysvaikutukset metalliteollisuudessa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116245

Hakija
Merja Järvelä

Toteuttaja
Merja Järvelä

Lisätietoja
Merja Järvelä
merja.jarvela@gmail.com

Toteutusaika
1.11.2016 - 15.2.2017

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2016
6 125 euroa

Kokonaiskustannukset
6 925 euroa

Tulokset valmistuneet
15.2.2017

Tiivistelmä

Ulkoilman pienhiukkasaltistumisen tiedetään aiheuttavan sydän- ja verisuonivaikutuksia. Altistumistasot työympäristöissä voivat kuitenkin olla monikertaisia ulkoilmaan verrattuna. Väitöskirjan aineistossa on tutkittu hiukkasaltistumista hitsaustyöpaikoilla sekä ruostumattoman teräksen tuotantoketjussa. Samalla on tutkittu akuutteja terveysvaikutuksia työpäivän aikana. Hiukkasaltistumista ja terveysvaikutuksia tutkittiin myös Työterveyslaitoksen ammattitautitutkimuspotilalla, joilla epäiltiin ruostumattoman teräksen hitsaushuurun aiheuttamaa ammattiastmaa. Työntekijöiden ja potilaiden altistumista tutkittiin massa- ja lukumäärämittauksiin perustuvilla menetelmillä. Terveysvaikutuksia tutkittiin mittaamalla tutkimukseen osallituneiden verenkuvaa ja tulehdusmarkkereita sekä mittaamalla keuhkofunktiota ja uloshengityksen typpioksiditasoja ennen työpäivää tai altistuskoetta ja niiden jälkeen. Ruostumattoman teräksen tuotannossa hiukkaspäästöt ovat suurimpia tuotantoketjun alkupäässä. Tuotannossa syntyy suuria määriä nanokokoisia hiukkasia, koska tuotantovaiheet sisältävät paljon kuumia prosesseja. Työntekijöiden henkilökohtaiset altistumistasot eivät kuitenkaan ole korkeita, koska työntekijät työskentelevät pääosan työajastaan valvomoissa. Hitsaushuurulle altistumisen todettiin aiheuttavan lievää akuuttia systeemistä tulehdusta sekä työympäristöissä että kontrolloidussa altistuskokeessa. Tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia keuhkofunktioon ei todettu työpaikkatutkittavilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Järvelä

Tiedote

Hitsaushiukkaset isoja riskejä maskittomille

15.2.2017

Merja Järvelä tutkii metalliteollisuuden työntekijöiden altistumista pienille ja ultrapienille hiukkasille. Hän toteaa, että hitsauksessa tämä altistuminen voi olla merkittävää. Isoin riski on työntekijöillä, jotka eivät käytä henkilökohtaisia suojaimia.

Järvelä osoittaa, että hitsaushuurut aiheuttavat lievää äkillistä tulehdusta koko elimistölle sekä työympäristöissä että kontrolloiduissa altistuskokeissa. Tilastollisesti merkitseviä keuhkovaikutuksia hän ei todennut.

Ruostumattoman teräksen tuotannossa hiukkaspäästöt ovat suurimpia tuotantoketjun alkupäässä. Tuotannossa syntyy suuria määriä nanokokoisia hiukkasia, koska tuotantovaiheet sisältävät paljon kuumia prosesseja. Työntekijöiden altistumistasot eivät silti ole korkeita, koska työntekijät toimivat pääosin valvomoissa.

Tutkimuksessa myös ammattitautipotilaita

Järvelä mittasi hiukkasaltistumista massa- ja lukumäärämittauksiin perustuvilla menetelmillä hitsaustyöpaikoilla sekä ruostumattoman teräksen tuotantoketjussa. Samalla hän tutki akuutteja terveysvaikutuksia työpäivänä.

Järvelä tutki hiukkasaltistumista ja terveysvaikutuksia myös Työterveyslaitoksen ammattitautitutkimuspotilailla, joilla epäiltiin ruostumattoman teräksen hitsaushuurun aiheuttamaa ammattiastmaa.

Terveysvaikutuksia hän mittasi tutkimukseen osallistuneiden verenkuvasta ja tulehdusmerkkiaineista. Lisäksi hän mittasi keuhkofunktiota ja uloshengityksen typpioksiditasoja ennen työpäivää tai altistuskoetta ja niiden jälkeen.

Metalliteollisuuden terveysavuksi

Tuloksia voi käyttää laajasti metalliteollisuudessa, kun kehitetään altistumisen arviointia ja altistumisen torjuntaa sekä suunnitellaan toimia työhygienian ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Myös työterveyshuollot voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia työntekijöiden altistumisseurannan järjestämisessä ja arvioinnissa.

Järvelä tekee hiukkasaltistumisen terveysvaikutuksista väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistoon. Hän hankki uusinta tutkimustietoa, laati kirjallisuuskatsauksen ja kirjoitti artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osan Työsuojelurahaston loppuunsaattamisstipendillä.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Järvelä Merja (2018) Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Forestry and Natural Sciences., no 306. ISSN: 1798-5676 ISBN: 978-952-61-2810-8 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2810-8 Avaa

Järvelä M, Kauppi P, Tuomi T, Luukkonen R, Lindholm H, Nieminen R, Moilanen E, Hannu T. Inflammatory response to acute exposure to welding fumes during the working day. Int J Occup Med Environ Health 26: 220-229, 2013.

Kauppi P, Järvelä M, Tuomi T, Luukkonen R, Lindholm T, Nieminen R, Moilanen E, Hannu T. Systemic inflammatory responses following welding inhalation challenge test. Toxicology Reports 2: 357-364, 2015.

Järvelä M, Huvinen M, Viitanen AK, Kanerva T, Vanhala E, Uitti J, Koivisto AJ, Junttila S, Luukkonen R, Tuomi T. Characterization of particle exposure in ferrochromium and stainless steel production. J Occup Environ Hyg 13: 558-568, 2016.