Hoitajien ammatillinen toimijuus -uhka vai mahdollisuus?

Hanketiedot

Hankenumero
230260

Hakija
Marjo Ring

Toteuttaja
Marjo Ring

Lisätietoja
Marjo Ring
marjo.ring@welho.com

Toteutusaika
1.8.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2023
12 500 euroa

Kokonaiskustannukset
12 500 euroa

Tulokset valmistuneet
3.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää hoitajien ammatillisuutta toimijuutta. Ammatillisen toimijuuden käsite viittaa työntekijän osallistumiseen, omaan työhön vaikuttamiseen sekä ymmärrykseen itsestä ammatillisena toimijana. Nämä ovat alan pitovoiman näkökulmasta merkittäviä tekijöitä. Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia merkityksiä alan jättäneiden hoitajien kirjoituksissa ammatilliselle toimijuudelle annetaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Ring

Tiedote

Ammatillisen toimijuuden murtumat hoitoalan jättäneiden sairaanhoitajien kertomuksissa

3.1.2024

Tiivistelmä

Artikkelissa selvitetään hoitoalan jättäneiden sairaanhoitajien kokemuksia ammatillisen toimijuuden murtumista. Aineisto koostuu 148 alan jättäneen sairaanhoitajan kirjoituksista alanvaihtonsa syistä. Analyysimenetelmänä on tulkitseva fenomenologinen analyysi (IPA). Tutkimuksessa kysyttiin, millaisia kokemuksia alan jättäneillä sairaanhoitajilla on ammatillisen toimijuuden murtumista. Tutkimuksen alustavina tuloksina esitetään ammatillisen toimijuuden murtumia ammatillisten odotusten, osaamisen, työnkuvan ja työyhteisöjen ulottuvuuksilla. Tulosten avulla voidaan ymmärtää ja vahvistaa hoitajien ammatillisen toimijuuden toteutumista.

Lähtökohdat

Tutkimuksessa tarkasteltiin sairaanhoitajien ammatillista toimijuutta. Toimijuutta tarkasteltiin ammatillisten subjektien kokemuksina työhönsä liittyvinä päätöksentekijöinä ja vaikuttajina, työkäytäntöjensä kehittäjinä sekä ammatillisten identiteettiensä neuvottelijoina. Tutkimuskysymyksenä esitettiin, millaisia kokemuksia hoitoalan jättäneillä sairaanhoitajilla on ammatillisen toimijuuden murtumista.

Aineisto

Tutkimusaineisto on kerätty Tietoarkiston Penna – verkkoalustalla. Kirjoituspyynnössä alan jättäneitä hoitajia pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti alanvaihtoon liittyvistä syistä ja ajatuksista. Kokonaisaineistona oli 295 hoitoalan jättäneen lähi- ja sairaanhoitajan kertomusta, joista tässä tutkimuksessa hyödynnetään 148 alan jättäneen sairaanhoitajan kirjoitusta. Kirjoituspyyntöä jaettiin sosiaalisessa mediassa facebook, Twitter/X ja LinkedIn.

Menetelmät

Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida ja ymmärtää ammatillisen toimijuuden murtumia alanvaihdon taustalla.Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu hoitajien lähtöaikeita yleisesti, tämä aineisto antoi mahdollisuuden tarkastella tekijöitä, jotka sairaanhoitajat olivat nimenneet alanvaihdon syiksi ammatillisen toimijuuden näkökulmasta. Aineisto analysoitiin tulkitsevan fenomenologisen analyysin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen alustavina tuloksina esitetään ammatillisen toimijuuden murtumia ammatillisten odotusten, osaamisen, työnkuvan ja työyhteisöjen ulottuvuuksilla. Organisaatioiden käytännöt ja vallitsevat työolosuhteet murentavat sairaanhoitajien ammatillista toimijuutta. Alan pitovoiman näkökulmasta on tärkeää tukea hoitejian ammatillista toimijuutta ja ammatillista identiteettiä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksen uutuusarvona voidaan pitää sitä, että tutkimuksessa analysoitiin jo alan jättäneiden hoitajien kokemuksia alanvaihdon syistä. Aiemmat tutkimukset ovat painottuneet työssä olevien hoitajien lähtöaikeisiin. Tulosten mukaan lähtöaikeet ja lähdön syyt näyttävät samansuuntaisille. Tulosten avulla voidaan ymmärtää ja vahvistaa hoitajien ammatillisen toimijuuden toteutumista ja lisätä alan pitovoimaa.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa