Hoitajien eettinen osaaminen – hoitotyön johtaja tukijana -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113153

Hakija
Tarja Poikkeus

Toteuttaja
Tarja Poikkeus

Lisätietoja
Tarja Poikkeus
tarja.poikkeus@elisanet.fi

Toteutusaika
1.9.2013 - 30.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
30.5.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
25 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2014

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus on arvioida ja kehittää hoitotyön johtajien roolia hoitajien eettisen osaamisen tukemisessa. Tavoitteena on laatia suosituksia hoitotyön johtajille, miten he voivat tukea hoitajien eettistä osaamista yksilön ja organisaation tasolla. Tutkimuksessa tarkastellaan mitkä ovat eettistä osaamista edistävät ja estävät tekijät ja miten hoitotyön johtajat tukevat eettistä osaamista. Lisäksi tutkitaan miten eettisen osaamisen tukeminen on yhteydessä hoitajien eettiseen ahdistukseen ja työssä jaksamiseen.

Tutkimus koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli kuvata ja analysoida hoitajien eettisen osaamisen tukemisen esteitä ja edistäviä tekijöitä (kirjallisuuskatsaus) ja analysoida, miten hoitotyön johtajat tukevat hoitajien eettistä osaamista rekrytoinnissa ja kehityskeskusteluissa (kyselytutkimus). Ensimmäisen vaiheen tulokset on raportoitu 2013.

Tutkimuksen toisen vaiheen tavoitteena on analysoida eettisen osaamisen tukemisen ja eettisen ahdistuksen sekä työssäjaksamisen välillä olevaa yhteyttä ja niihin yhteydessä olevia tausta- ja organisatorisia tekijöitä. Empiirinen aineisto kerätään käyttäen kvantitatiivisia menetelmiä ja kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat hoitotyön johtajat ja sairaanhoitajat. Tutkimuksen toisen vaiheen tulokset raportoidaan vuosina 2014 ja 2015.

Väitökirjatyö valmistuu vuonna 2015. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää käytännön johtamistyössä, koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Poikkeus

Tiedote

Hoitotyön johtajien tuettava sairaanhoitajien eettistä osaamista

30.8.2014

Hoitotyön johtajien on tuettava sairaanhoitajien eettistä
osaamista. Siten varmistetaan hoitotyön korkeatasoisuus ja
laadukkuus.

Tuki voi vähentää hoitajien moraalista stressiä, parantaa
organisaation eettistä ilmapiiriä ja sairaanhoitajien
työtyytyväisyyttä sekä parantaa hoidon laatua. Siksi on tärkeää
tunnistaa, mikä on hoitotyön johtajien rooli tuen antamisessa.

Sairaanhoitajien eettistä osaamista ja hoitotyön johtajien
roolia sen tukemisessa on tutkinut johtava hoitaja,
terveystieteiden maisteri
Tarja Poikkeus väitöskirjaansa varten.
Artikkeliväitöskirja Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle
valmistuu vuonna 2015.

Työsuojelurahasto on tukenut Poikkeuksen työskentelyä
väitöskirjaa varten tutkijastipendillä.

Mittarista apua

Stipendiaikana Poikkeus kehitti ja testasi eettisen osaamisen
tukemista mittaavan mittarin. Lisäksi hän analysoi eettisen
osaamisen tukemisen, sairaanhoitajien eettisen turvallisuuden ja
työtyytyväisyyden välillä olevaa yhteyttä.

Empiirinen aineisto kerättiin keväällä 2014
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa työskenteleviltä
sairaanhoitajilta (n = 1 100) ja heidän lähiesimiehiltään (n = 1
100) käyttäen systemaattista satunnaisotantaa Suomen
Sairaanhoitajaliiton jäsenrekisteristä.

Aineistot on analysoitu tilastollisilla menetelmillä hyödyntäen
faktori- ja monimuuttuja-analyyseja.

Tuloksista julkaistaan kaksi artikkelia kansainvälisissä
julkaisuissa vuoden 2015 aikana.

Käytännön hyötyjä

Aiemmin Poikkeus on analysoinut, miten hoitotyön johtajat
tukevat hoitajien eettistä osaamista rekrytoinnissa ja
kehityskeskusteluissa kyselytutkimuksen avulla.
Kirjallisuuskatsauksen avulla hän on kuvannut ja analysoinut
sairaanhoitajien eettisen osaamisen esteitä ja edistäviä
tekijöitä.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitotyössä, johtamisessa ja
koulutuksessa. Tutkimus tuo uutta tietoa eettisen osaamisen
tukemisen estävistä ja edistävistä tekijöistä. Tutkimustulosten
pohjalta voidaan laatia käytännön suosituksia hoitotyön johtajille,
miten he voivat tukea sairaanhoitajien eettistä osaamista sekä
yksilön että organisaation tasolla.

Tulokset auttavat hoitotyön johtajia tukemaan eettistä osaamista
hoitotyössä sekä sitä kautta parantamaan hoitajien eettistä
turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä. Lisäksi tutkimustuloksia
voidaan hyödyntää organisaatioiden eettisten ohjeistusten ja
toimintamallien laadinnassa.

Toimittaja
Leena Huovila