Hoitotyön kliininen asiantuntijuus suomalaisessa terveydenhuollossa – toimintamallin kehittäminen -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114054

Hakija
Krista Jokiniemi

Toteuttaja
Krista Jokiniemi

Lisätietoja
Krista Jokiniemi
krista.jokiniemi@uef.fi

Toteutusaika
2.1.2014 - 28.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
6.2.2014
2 200 euroa

Kokonaiskustannukset
6 700 euroa

Tulokset valmistuneet
28.11.2014

Tiivistelmä

Väitöskirjatyössä tutkitaan hoitotyön kliinisiä asiantuntijatehtäviä. Henkilökunnan saatavuus, rekrytointi ja työssä pysyminen ovat terveydenhuollon suurimpia haasteita Suomessa. Henkilöstön sitoutumista terveydenhuollon toimintayksikköihin tulee parantaa ja tehokkuutta lisätä henkilöstömäärän kuitenkaan kasvamatta. Pelkkä alan koulutusmäärien lisääminen ei riitä turvaamaan henkilöstömäärää, sillä yhä useammin hoitajat jättävät hoitotyön. Tarvitaan työroolien uudelleen arviointia ja kehittämistä. Eräs mahdollisuus terveysalan vetovoimaisuuden vahvistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi ovat hoitotyön kliiniset asiantuntijatehtävät.

Kolmevaiheisen väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja kehittää hoitotyön asiantuntijatehtäviä luomalla kansallinen hoitotyön kliinisen asiantuntijan toimintamalli. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin kirjallisuuskatsauksella hoitotyön kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä, toisessa vaiheessa haastateltiin Suomalaisia hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita (n=11) nykyisen tehtävän kuvaamiseksi ja kolmannessa vaiheessa tutkittiin Policy Dephi –metodilla hoitotyön kliinisen asiantuntijan tehtävän tulevaisuuden visioita Suomessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön kliinisten asiantuntijoiden tehtävien suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehityksessä sekä kliinisten asiantuntijoiden koulutusten sisältöjen suunnittelussa.

Väitöskirja on artikkeliväitöskirja, jonka arvioitu valmistumisajankohta on syksy 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Krista Jokiniemi

Tiedote

Hoitotyön asiantuntija vastaa terveydenhuollon haasteisiin

28.11.2014

Kliinisen hoitotyön asiantuntijoille tuotettu malli auttaa
tulevaisuuden tehtävien käytännön toteutuksen ja toimintamallien
suunnittelussa, toimenkuvien tarkastelussa sekä tutkimuksen
tarpeiden tunnistamisessa. Mallin tuloksia voidaan hyödyntää
tehtävien operationalisoinnissa, standardoinnissa ja
benchmarkkauksessa, todetaan tutkija
Krista Jokiniemen hoitotieteen
väitöstutkimuksessa.

Väitös tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa lokakuussa 2014, ja
sitä varten teemahaastateltiin hoitotyön asiantuntijoita.

Globaali megatrendi alalla

Hoitotyön asiantuntijatehtävät ovat nykypäivän globaali
megatrendi. Asiantuntijatehtävien tavoite on vastata
terveydenhuollon vaateisiin parantamalla palvelujen laatua ja
saatavuutta pienemmillä kustannuksilla. Hoitotyön
asiantuntijatehtävistä yksi esimerkki on kliinisen hoitotyön
asiantuntija. Hän toimii laaja-alaisemmissa työtehtävissä kuin
sairaanhoitaja ja hänellä on terveystieteiden maisterin
tutkinto.

Tutkimuksen mukaan suomalaisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan
tehtävä on yhteneväinen kansainvälisen tehtävänkuvan kanssa. Työn
fokus on asiantuntijatasoinen kliininen hoitotyö, ja tärkeintä on
antaa potilaalle mahdollisimman hyvää hoitoa. Muuttuva yhteiskunta
luo hoitotyölle monia paineita, joihin pitää pystyä vastaamaan.

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat ovat kokeneita, itsenäisiä
työntekijöitä, joiden työ sisältää erikoistumiseen ja
laajennettuihin tehtävänkuviin ja vastuualueisiin liittyviä
tehtäviä.

Kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävien käytäntöön vieminen on
moniulotteinen prosessi. Tutkimuksessa tuotettiin kliinisen
hoitotyön asiantuntijan alustavat kompetenssikuvaukset.

Kansallisesti sovitut hoitotyön asiantuntijuuden määritelmät ja
toimintaperiaatteet mahdollistavat yhteneväisten tehtävänkuvien
kehittämisen tulevaisuudessa.

Hyvin suunnitellut, huolellisesti toteutetut ja arvioidut
hoitotyön asiantuntijatehtävät kehittyvät ajan myötä ja ne
hyödyttävät potilasta, hoitotyötä, organisaatiota ja koko
yhteisöä.

Lisätutkimusta tarvitaan kompetenssikuvausten validoimiseksi,
koulutuksen kehittämiseksi ja tehtävän työalueiden tarkemmaksi
kuvaamiseksi. Malli tarjoaa myös vertailukohtaa muiden hoitotyön
asiantuntijatehtävien suunnitteluun.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Jokiniemi Krista. 2014. Clinical Nurse Specialist Role in Finnish Health Care. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, Number 249. Department of Nursing Science, Faculty of Health Sciences. University of Eastern Finland. ISBN (print): 978-952-61-1578-8 ISBN (pdf): 978-952-61-1579-5 ISSN (print): 1798-5706 ISSN (pdf): 1798-5714 ISSN-L: 1798-5706 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-1579-5 Avaa