Hoitotyön osaaminen iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116205

Hakija
Outi Kiljunen

Toteuttaja
Outi Kiljunen

Lisätietoja
Outi Kiljunen
outikiljunen@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
23 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2017

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksen myötä saadaan näkyväksi se, millaista osaamista tarvitaan iäkkäiden hoidossa hoitokodeissa ja millaiset ovat tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä työskentelevien lähi- ja sairaanhoitajien valmiudet vastata nykyisiin osaamisvaatimuksiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksessa sekä osaamisen tunnistamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä hoitokodeissa. Tutkimuksessa tuotetusta tiedosta on hyötyä iäkkäiden hoidon laadun kehittämisessä.
Stipendikauden aikana teen kyselytutkimuksen, jonka avulla selvitetään tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä työskentelevien lähi- ja sairaanhoitajien valmiuksia vastata nykyisiin iäkkäiden hoidon osaamisvaatimuksiin hoitajien itsensä arvioimana. Mukaan pyritään saamaan hoitajia sekä julkisen, että yksityisen sektorin tehostetun palveluasumisen toimintayksiköistä. Kyselytutkimuksessa käytetään tämän väitöskirjatyön aikana kehitettyä mittaria, jonka sisältö pohjautuu integroituun kirjallisuuskatsaukseen sekä Delphi-tutkimukseen. Kyselylomake esitestataan ennen kyselyn suorittamista. Lisäksi väitöskirjatyö sisältää haastattelututkimuksen, jonka avulla selvitetään iäkkäiden tehostetun palveluasumisen asukkaiden omaisten odotuksia hoitajien osaamiselle.

Kyselytutkimusvaiheen tulokset raportoidaan vuosina 2017-2018. Artikkeliväitöskirjan on tarkoitus valmistua syksyllä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Kiljunen

Tiedote

Monipuolinen osaaminen tarpeen iäkkäiden hoitokodeissa

31.8.2017

Iäkkäiden hoidossa vaaditaan monipuolista osaamista. Esimerkiksi vuorovaikutustaidot ja eettinen osaaminen korostuvat perus- ja sairaanhoidollisen osaamisen rinnalla lähi- ja sairaanhoitajien työssä hoitokodeissa.

Outi Kiljunen tutkii tekeillä olevassa väitöskirjassaan iäkkäiden hoitokodeissa tarvittavaa osaamista, sekä tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä työskentelevien lähi- ja sairaanhoitajien valmiuksia vastata osaamisvaatimuksiin. Työsuojelurahasto on rahoittanut Kiljusen tutkimusta tutkijastipendillä.

Eettinen osaaminen ja vuorovaikutusosaaminen tärkeitä

Kiljunen tunnisti iäkkäiden hoidossa hoitokodeissa tarvittavaa osaamista ensin integroidun kirjallisuuskatsauksen, Delphi-tutkimuksen sekä haastattelututkimuksen menetelmin. Hänen väitöskirjatyönsä eri osatutkimuksiin osallistui tehostetussa palveluasumisessa työskenteleviä lähihoitajia, sairaanhoitajia, lähijohtajia sekä johtajia ja hoitokotien asukkaiden omaisia eri puolilta Suomea.

Tutkimus osoitti iäkkäiden hoidon vaativan hyvin monipuolista osaamista. Erityisesti eettinen osaaminen ja vuorovaikutusosaaminen, kuten esimerkiksi kyky kohdata iäkäs ihminen kunnioittavasti, ja kyky kuunnella sekä ymmärtää sanatonta viestintää painottuvat hoitokodeissa.

Hoitokodeissa tarvitaan luonnollisesti myös erittäin monipuolista perus- ja sairaanhoidollista osaamista. Lisäksi opettamis- ja ohjaamisosaaminen sekä johtamis- ja kehittämisosaaminen ovat tarpeen lähi- ja sairaanhoitajien työssä hoitokodeissa.

Vaadittavan osaamisen tunnistamista seurasi sähköinen kyselytutkimus, johon osallistujat vastasivat 6.9.2017 mennessä. Kyselytutkimuksen tarkoituksena on kuvata tehostetussa palveluasumisessa työskentelevien lähi- ja sairaanhoitajien valmiuksia vastata nykyisiin iäkkäiden hoidon osaamisvaatimuksiin hoitajien itsensä arvioimana.

Tutkimustuloksista apua osaamisen kehittämiseen

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella väitöskirjatutkijana toimivan Kiljusen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää osaamisen tunnistamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä hoitokodeissa. Lisäksi väitöstutkimustuloksista on apua esimerkiksi päätettäessä hoitokotien hoitohenkilökunnalta vaadittavasta koulutuksesta ja osaamisesta, sekä hoitoalan koulutuksessa.

Väitöskirjatyön arvioitu valmistumisajankohta on syksy 2018. Väitöskirja julkaistaan Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa Dissertations in Health Sciences.

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Kiljunen, Outi. . Itä-Suomen yliopisto,2019 Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences.,492 Avaa

ISSN: 1798-5714 ISBN: 978-952-61-2949-5